Heeft de Nationale Bank haar emissierecht verloren bij het definitief verdwijnen van de Belgische frank?

In de Europese context wordt het recht om bankbiljetten uit te geven gedeeld binnen het Eurosysteem en strekt het zich uit tot het eurogebied als geheel. Krachtens het Verdrag van Maastricht en de statuten van het Europees Stelsel van Centrale Banken (ESCB) en van de Europese Centrale Bank (ECB) mogen alle deelnemende centrale banken bankbiljetten uitgeven.

De Raad van Bestuur van de ECB heeft op 6 december 2001 beslist dat dit emissierecht rechtstreeks door alle centrale banken van het Systeem op de volgende wijze zou worden uitgeoefend: 

"(...) De Raad van Bestuur van de ECB heeft beslist dat de ECB en de twaalf nationale centrale banken (NCB's), die tezamen het Eurosysteem vormen, de eurobankbiljetten zullen uitgeven.

Aan de ECB zal worden toegewezen 8 % van de totale waarde van de eurobankbiljetten die vanaf begin 2002 in omloop zullen zijn, en 92 % van de eurobankbiljetten zal worden uitgegeven door de twaalf NCB's. Elke NCB zal vervolgens op haar balans een deel van de uitgegeven eurobankbiljetten naar rato van haar gestorte aandeel in het kapitaal van de ECB tonen. (...)

In overeenstemming met het voor de uitvoering van transacties van het Eurosysteem gehanteerde principe van decentralisatie, zullen de twaalf NCB's alle eurobankbiljetten in omloop brengen, aan de circulatie onttrekken en fysiek verwerken, met inbegrip van de door de ECB uitgegeven biljetten."

In zijn arrest van 10 december 2003 aangaande een beroep tot vernietiging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, ingesteld door een groep minderheidsaandeelhouders van de Nationale Bank, heeft het Arbitragehof voor recht gezegd dat de Nationale Bank steeds haar emissierecht heeft behouden, dat zij momenteel uitoefent binnen het ESBC (considerans B.8.7.1.).

Ook de Rechtbank van Koophandel heeft, in haar vonnis van 27 oktober 2005, bevestigd dat de Nationale Bank haar emissierecht steeds heeft behouden en er dus geen redenen bestaan om, zoals een aantal minderheidsaandeelhouders vroegen, haar reservefonds uit te keren. Op 30 september 2010 heeft het Hof van Beroep te Brussel dit vonnis van de Rechtbank van Koophandel bevestigd.