Goud voor verzamelaars- of herdenkingsmunten

Op grond van artikel 37 van de organieke wet van de Bank mag de Staat 2,75 % van de goudvoorraad op 1 januari 1987 gebruiken voor de uitgifte van verzamelaars- of herdenkingsmunten. Als de Staat verzamelaars- of herdenkingsmunten wenst uit te geven, dan verkoopt de Bank het daartoe benodigde goud tegen marktprijs aan de Koninklijke Munt van België. De op die verkoop gerealiseerde meerwaarde wordt, nog steeds overeenkomstig artikel 37 van de organieke wet, toegekend aan de Staat.

Op 1 januari 1987 bedroeg de goudvoorraad 1 329 032 kilogram en 2,75 % daarvan bedraagt 36 548 kilogram. Tot einde boekjaar 2015 werd al 27 571 kilogram goud verkocht aan de Staat voor het slaan van verzamelaars- of herdenkingsmunten. Er blijft dus op 31 december 2015 nog 8.977 kilogram over die door de Bank beschikbaar wordt gehouden voor verkoop aan de Staat.

In de jaarrekening over het boekjaar 2015 wordt dit zowel theoretisch als praktisch toegelicht:

Vooreerst begint de toelichting bij de jaarrekening met enkele paragrafen waarin de bijzondere regels die op de Bank van toepassing zijn, worden uiteengezet. Meer in het bijzonder wordt in punt 6.2 (op pagina 62 van het ondernemingsverslag 2015) het volgende vermeld: “Ingevolge artikel 37 van de organieke wet worden aan de Staat de meerwaarden gestort die bij de verkoop van goud aan de Koninklijke Munt van België werden gerealiseerd. De overdrachten van goud aan deze instelling, met het oog op de uitgifte door de Staat van verzamelaars- of herdenkingsmunten, mogen niet meer bedragen dan 2,75 % van het gewicht in goud dat op 1 januari 1987 in de activa van de Bank voorkwam.”

Vervolgens wordt in toelichtingen 1 en 25 bij de jaarrekening concreet toegelicht hoe dit principe in het boekjaar 2015 werd toegepast. In toelichting 1 (op p. 65 van het ondernemingsverslag 2015) wordt vermeld dat tijdens het boekjaar 2015 24,9 kilogram goud tegen marktprijs werd verkocht aan de Koninklijke Munt van België en dat er op 31 december 2015 nog 9 ton goud beschikbaar is voor verkoop aan de Staat voor de uitgifte van verzamelaars- of herdenkingsmunten. In toelichting 25 (op p. 80 van het ondernemingsverslag 2015) wordt vermeld dat de goudverkoop aan de Koninklijke Munt van België in 2015 leidde tot een meerwaarde van 0,8 miljoen euro die rechtstreeks aan de Staat werd toegekend.