Deelname van de Bank aan het aankoopprogramma van waardepapieren door het Eurosysteem

Vraag besproken op de algemene vergadering van 2010

Op 9 mei 2010 heeft de Raad van Bestuur van de ECB verscheidene maatregelen genomen om het hoofd te bieden aan de spanningen in bepaalde marktsegmenten die het transmissiemechanisme van het monetair beleid verstoren en hierdoor een efficiënte monetairbeleidsvoering, gericht op prijsstabiliteit op middellange termijn, belemmeren.

De Raad van Bestuur heeft besloten:

  1. te interveniëren in de obligatiemarkten van zowel de publieke als de private sector binnen het eurogebied (Securities Markets Programme) teneinde de liquiditeit en diepte te garanderen van de marktsegmenten waarvan de werking verstoord is. Om de weerslag van die interventies te neutraliseren, worden specifieke transacties verricht teneinde de via het Securities Markets Programme geïnjecteerde liquiditeit weer aan de markt te onttrekken. Die transacties zullen waarborgen dat de monetairbeleidskoers niet wordt beïnvloed.
  2. gebruik te maken van vaste-rentetenders voor de regelmatige langerlopende herfinancieringstransacties met een looptijd van drie maanden (die werden toegewezen op 26 mei en 30 juni 2010).
  3. op 12 mei 2010 een langerlopende herfinancieringstransactie met een looptijd van zes maanden uit te voeren tegen een vaste rente.
  4. samen met andere centrale banken de tijdelijke regeling van deviezenswaps (swaplijnen) die met het Amerikaanse Federal Reserve System werd gesloten, te reactiveren en te herbeginnen met het verstrekken van liquiditeiten in dollar met een looptijd van 7 en 84 dagen.

Alle centrale banken van het Eurosysteem, dus ook de NBB, nemen deel aan het aankoopprogramma van waardepapieren.

De reikwijdte van die aankopen, dat wil zeggen het volume en de markten waarin die aankopen plaatsvinden, wordt bepaald door de Raad van Bestuur van de ECB. De aan die aankopen verbonden risico's (en de opbrengsten) worden verdeeld over de NCB's van het Eurosysteem in verhouding tot de verdeelsleutel in het kapitaal van de ECB.

De aankopen door de Bank worden in de jaarrekening geboekt in de post 7.1 "Voor doeleinden van monetair beleid aangehouden waardepapieren", en maken geen deel uit van de statutaire beleggingen van de Bank.