De verkoop van immobiliën

Vraag besproken op de algemene vergadering van 2006

In 2005 werden twee gebouwen van de Bank verkocht, met name het representatieagentschap te Leuven en het agentschap te Charleroi.

  • Gebouw Leuven, Grote markt 6
     

    Het representatieagentschap te Leuven werd gesloten op 1 juli 2003. Het gebouw werd als monument beschermd per besluit van de Vlaamse regering van 15 maart 2004. Het bleef in gebruik als informatica back-up centrum tot einde februari 2005. Het gebouw werd te koop gesteld via een openbare procedure in mei 2005 en verkocht op 7 juni 2005 tijdens de 2de zitdag, tegen een prijs van € 6,4 miljoen.

  • Gebouw agentschap Charleroi, Quai de Brabant 10
     

    Het agentschap werd in 2002 gesloten en werd eind 2003 te koop gesteld na een zeer ruime publiciteit. Aanvankelijk werd de procedure van de openbare verkoop gevolgd. Op de eerste zitting, op 26 september 2003, werd een prijs van € 600.000 geboden; op de tweede zitting van 24 oktober 2003 werd € 725.000 geboden (door de stad Charleroi). De Bank aanvaardde dit bedrag niet en heeft zelf rechtstreeks met de stad Charleroi verder onderhandeld. Het pand werd uiteindelijk verkocht aan de stad Charleroi voor € 1.200.000 vermeerderd met de kosten van de verkoop (€ 57.939). De verkoopovereenkomst werd gesloten op 1 december 2005.

Op de Algemene vergadering van 2006 werden eveneens vragen gesteld naar het beleid van de Bank inzake haar vastgoedverkopen en naar de stand van zaken in de hangende procedures betreffende de verkoop van het agentschapgebouw te Hasselt in 2002.

In 2002 heeft de Bank het beleid onderzocht dat zij wenst te volgen met betrekking tot de verkoop van haar onroerende goederen. De Bank heeft toen besloten om over te stappen naar een procedure van openbare verkopen en deze procedure later te zullen evalueren en te vergelijken met de ervaringen van de procedure van onderhandse verkoop. Men mag immers niet uit het oog verliezen dat het vastgoedpatrimonium van de Bank bestaat uit buitengewone gebouwen waarvoor slechts enkele partijen interesse betonen. In dergelijke omstandigheden is het niet evident een procedure te vinden die een optimale prijszetting garandeert.

Het oude agentschapgebouw te Hasselt (Schiervellaan 26) werd te koop gesteld in de lente van 2001 en werd op 6 juli 2001 verkocht aan € 942.000. De akte werd verleden op 10 januari 2002.

Kort nadat de akte werd verleden heeft de koper het gebouw op 7 februari 2002 verkocht aan de NMBS voor € 2,3 miljoen.

De Bank heeft twee gerechtelijke procedures ingeleid, de eerste betreffende de aansprakelijkheid van de externe schattingsexpert en de tweede betreffende het mogelijke nadeel. Beide procedures worden behandeld door de rechtbank van eerste aanleg te Hasselt. Op een zitting van 7 maart 2005 heeft de rechtbank de Bank toestemming verleend het bewijs te leveren van de benadeling voor meer dan zeven twaalfden van de waarde van het onroerend goed. De rechtbank heeft hiertoe een deskundigenonderzoek bevolen en drie deskundigen aangesteld. Sedertdien hebben zich in deze zaak geen verdere ontwikkelingen voorgedaan. De zaak is nog steeds hangende bij de rechtbank van eerste aanleg te Hasselt.