De notionele intrestaftrek

Vraag besproken op de algemene vergadering van 2008

De Wet van 22 juni 2005 tot invoering van een belastingaftrek voor risicokapitaal laat vennootschappen in België toe om van hun belastbare basis een fictieve intrest op het zogenaamde risicokapitaal af te trekken. De Bank valt binnen het toepassingsgebied van deze wet en maakt gebruik van dit fiscaal voordeel.

Sedert 2006 trekt de Bank dan ook een percentage van haar gecorrigeerd eigen vermogen af van de belastbare winst.  Voor het boekjaar 2007 raamt zij het aldus te realiseren belastingvoordeel op 17 miljoen euro.

De goudvoorraad van de Bank kwalificeert niet als een 'bestanddeel dat als belegging wordt gehouden en dat door de aard ervan niet bestemd is om een belastbaar periodiek inkomen voort te brengen' (cf. art. 205ter, § 4, 2°, W.I.B.). Het betreft integendeel een actief dat is toegewezen aan de centrale bankactiviteiten die door de Bank worden uitgeoefend (beheer van de officiële externe reserves van België) en, bovendien, opbrengsten genereert. Bijgevolg heeft de Bank de waarde van de goudvoorraad niet afgetrokken van haar eigen vermogen om de notionele intrestaftrek toe te passen.

---------------------------------

Uit een artikel dat op 4 maart 2008 werd gepubliceerd in een Belgisch dagblad, bleek dat een federaal parlementslid de hand zou hebben kunnen leggen op de jaarrekening van de Bank, alsook op het cijfer van de geraamde belastingbesparing dankzij de notionele interestaftrek. Het betreft informatie die met schending van de discretieplicht werd gelekt door iemand die, in de hoedanigheid van zijn functie, kennis had van deze informatie terwijl de publicatie ervan, voor wat betreft de jaarrekening, was voorzien op 14 maart 2008. 

Teneinde de gelijkheid tussen de aandeelhouders maximaal te vrijwaren heeft de Bank diezelfde dag een perscommuniqué verspreid, waarin zij het gelekte cijfer in verband met het geraamde belastingvoordeel ten gevolge van de notionele interestaftrek heeft bevestigd, en de jaarrekening gepubliceerd.