7. Kunnen de eerder aan het CAP meegedeelde gegevens m.b.t. buitenlandse rekeningen vervolgens verbeterd of aangevuld worden?

De belastingplichtige of zijn lasthebber kan te allen tijde eerder aan het CAP meegedeelde gegevens verbeteren door een nieuwe, verbeterde mededeling te verrichten hetzij via de online toepassing van het CAP (dit kan ook wanneer de onjuiste of onvolledige gegevens oorspronkelijk op papier zijn meegedeeld), hetzij door middel van het specifieke verbeteringsformulier, dat van deze website (hier klikken) kan worden gedownload of verkregen kan worden op eenvoudige schriftelijke aanvraag aan de NBB (een e-mail naar het adres cap.pcc@nbb.be volstaat). Dit verbeteringsformulier moet, behoorlijk ingevuld, gedagtekend en ondertekend door de belastingplichtige of diens lasthebber, naar het volgende adres worden verzonden: Nationale Bank van België, Centraal Aanspreekpunt, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel. De voorwaarden die onder punt 5.2.2 hierboven werden uiteengezet, gelden eveneens voor een verbeterde mededeling.