6. Gevolgen van de mededeling van buitenlandse rekeningen aan het CAP

6.1 Mededeling aan het CAP langs elektronische weg

Tijdens het proces dat tot de validatie van de gegevens leidt, worden bepaalde verificaties in real time door de online toepassing uitgevoerd, zoals bijv. de naleving van vereiste gegevensformaten, de juistheid van het controlecijfer ("check-digit") van de gegevens die er een dragen (zoals het rijksregisternummer) en het nazicht van het certificaat opgeslagen op de elektronische identiteitskaart. Andere logische controles worden eveneens verricht. In geval van een vastgestelde anomalie wordt de persoon die de gegevens in de online toepassing invoert hier onmiddellijk van op de hoogte gebracht en wordt deze verzocht de ontbrekende gegevens in te vullen of de onjuiste gegevens te verbeteren. Zolang dit niet gebeurt, kan het mededelingsproces niet tot een goed einde worden gebracht. Deze persoon beschikt dan over een termijn van dertig kalenderdagen om de juiste gegevens aan het CAP mee te delen.

Wanneer de ingevoerde gegevens succesvol alle door de online toepassing in real time verrichte verificaties ondergaat, wordt de persoon die de gegevens invoert verzocht deze gegevens te valideren. Vanaf deze validatie wordt de mededeling aan het PCC als definitief beschouwd, hetgeen aan deze persoon kenbaar wordt gemaakt door een bericht op het scherm dat alle gevalideerde gegevens weergeeft. Het is sterk aanbevolen dit bericht af te drukken of te bewaren als bewijs van de goede uitvoering door de belastingplichtige van zijn verplichting zijn buitenlandse rekeningen aan het CAP mee te delen.

Wanneer de mededeling door een lasthebber voor rekening van de belastingplichtige wordt verricht, stuurt de NBB binnen negentig kalenderdagen een ontvangstbewijs van deze mededeling per post naar het adres van de belastingplichtige dat in het Rijksregister van de natuurlijke personen (of bij gebrek ervan in het "register-bis" van de kruispuntbank van de sociale zekerheid) voorkomt.

6.2 Mededeling aan het CAP op papier:

Eenmaal het mededelingsformulier aan het CAP verzonden, kunnen twee mogelijkheden zich voordoen:

  • het formulier voldoet niet aan de opgelegde vereisten (niet gedateerd of niet ondertekend formulier, geen enkele vermelding van een buitenlandse rekening, geen vermelding van het identificatienummer van de belastingplichtige, geen kopie van het identiteitsdocument van de belastingplichtige als bijlage, enz.): de NBB brengt de belastingplichtige of zijn eventuele lasthebber binnen negentig kalenderdagen op de hoogte van de vastgestelde tekortkomingen. De mededeling die niet aan de opgelegde vereisten voldoet is niet rechtsgeldig en wordt dus geacht nooit te hebben bestaan. De belastingplichtige of zijn lasthebber beschikt over een termijn van dertig kalenderdagen vanaf deze kennisgeving om aan het CAP een formulier te sturen dat aan de opgelegde vereisten voldoet. Hij of zij kan uiteraard op dat ogenblik nog steeds opteren voor een mededeling langs elektronische weg, indien hij of zij dit wenst,
  • het formulier voldoet aan de opgelegde vereisten: de NBB verzendt binnen negentig kalenderdagen een ontvangstbewijs van de mededeling per post aan de belastingplichtige of aan zijn eventuele lasthebber. Wanneer de belastingplichtige een beroep heeft gedaan op een lasthebber, stuurt de NBB bovendien een ontvangstbewijs van deze mededeling binnen negentig kalenderdagen per post naar het adres van de belastingplichtige dat in het Rijksregister van de natuurlijke personen (of bij gebrek ervan in het « register-bis » van de kruispuntbank van de sociale zekerheid) voorkomt.