5. Hoe moet de mededeling plaatsvinden?

Net als de aangifte PB kan de mededeling van buitenlandse rekeningen aan het CAP op verschillende wijzen plaats vinden.

5.1 In eigen persoon of door toedoen van een lasthebber

Ingeval de mededeling aan het CAP wordt verricht:

 • door de belastingplichtige in eigen persoon, vinden alle contacten met betrekking tot deze mededeling plaats tussen de NBB en de belastingplichtige,
 • door toedoen van een lasthebber (ongeacht of deze een natuurlijke persoon of een rechtspersoon is), vinden alle contacten met betrekking tot deze mededeling plaats tussen de NBB en deze lasthebber, maar een ontvangstbewijs van de mededeling wordt in elk geval door de NBB verzonden naar het officiële adres van de belastingplichtige dat in het Rijksregister van de natuurlijke personen vermeld staat. Let op: de identificatiegegevens van de eventuele lasthebber moeten dan in de mededeling aan het CAP worden ingevuld. Bij gebreke hiervan, of indien de ingevulde gegevens onvoldoende blijken te zijn om de NBB in staat te stellen de lasthebber te contacteren, dan zal de mededeling van de buitenlandse rekeningen niet rechtsgeldig zijn waardoor ze door de NBB zal worden geweigerd.

5.2 Langs elektronische weg of via de verzending van een papieren formulier

5.2.1 Mededeling aan het CAP langs elektronische weg

De mededeling langs elektronische weg van buitenlandse rekeningen aan het CAP mag uitsluitend gebeuren via de online toepassing op deze website. Het gebruik van dit transmissiekanaal wordt sterk aanbevolen.

Om de gegevens op een correcte wijze in deze toepassing te kunnen invullen, is het noodzakelijk de verklarende nota te raadplegen.

Let op:

 • de verzending van een kopie van het ingevulde en ondertekende formulier en van de bijlagen als attachment bij een e-mail is geen mededeling langs elektronische weg in de zin van het koninklijk besluit van 17 juli 2013. Een dergelijke mededeling is niet rechtsgeldig en wordt dus door de NBB geweigerd;
 • naar het voorbeeld van Tax-on-web impliceert de mededeling langs elektronische weg de identificatie van de belastingplichtige of van zijn/haar lasthebber door middel van het certificaat dat op de elektronische identiteitskaart is opgeslagen. In tegenstelling tot Tax-on-web is het daarentegen onmogelijk om zich bij de online toepassing te identificeren aan de hand van een door de Federale overheidsdienst Informatie- en Communicatietechnologie (FEDICT) afgeleverde token.

5.2.2 Mededeling aan het CAP op papier

Bij de mededeling op papier van buitenlandse rekeningen aan het CAP moet verplicht gebruik worden gemaakt van het hiertoe bestemde standaardformulier dat van deze website kan worden gedownload door hier te klikken. Dit formulier kan ook verkregen worden op eenvoudige schriftelijke aanvraag aan de NBB (een e-mail naar het adres cap.pcc@nbb.be volstaat). Dit formulier moet, behoorlijk ingevuld, gedagtekend en ondertekend door de belastingplichtige of diens lasthebber, naar het volgende adres worden verzonden: Nationale Bank van België, Centraal Aanspreekpunt, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

Om dit formulier op een correcte wijze in te vullen en te verzenden, is het noodzakelijk de verklarende nota te raadplegen die van deze website kan worden gedownload door hier te klikken.

Let op:

 • een mededeling op papier van buitenlandse rekeningen waarbij geen gebruik wordt gemaakt van voormeld standaardformulier is niet rechtsgeldig en wordt dus door de NBB geweigerd;
 • een recto-verso kopie van het identiteitsdocument van de belastingplichtige dient in alle gevallen aan het mededelingsformulier worden toegevoegd. Indien deze kopie ontbreekt, is het immers onmogelijk om de meegedeelde gegevens met een voldoende zekerheid aan de belastingplichtige te linken, waardoor deze mededeling door de NBB wordt geweigerd. Het betreffende identiteitsdocument is in principe de identiteitskaart. Als de belastingplichtige niet over een identiteitskaart beschikt, dan gaat het om de verblijfsvergunning uitgereikt op het moment van de inschrijving van de belastingplichtige in het wachtregister;
 • wanneer het mededelingsformulier door toedoen van een lasthebber wordt verzonden, moet bovendien een recto-verso kopie van het identiteitsdocument van de ondertekenaar van het formulier worden toegevoegd. Deze ondertekenaar is hetzij de lasthebber zelf, als hij of zij een natuurlijke persoon is, hetzij een vertegenwoordiger van de lasthebber als deze laatste een rechtspersoon is. Het betreffende identiteitsdocument is in principe de identiteitskaart. Als de lasthebber niet over een identiteitskaart beschikt, dan gaat het om de verblijfsvergunning uitgereikt op het moment van de inschrijving van de lasthebber in het wachtregister;
 • de verzending met de post van dit formulier en van de bijlagen moet voldoende gefrankeerd worden. Iedere verzending die onvoldoende is gefrankeerd, zal immers door de NBB geweigerd worden;
 • de verzending van het formulier en van de bijlagen per fax is niet rechtsgeldig. Deze mededeling zal dus door de NBB geweigerd worden;
 • wanneer er minder buitenlandse rekeningen moeten worden meegedeeld dan de vier rekeningen die standaard zijn voorzien in het formulier, moeten de bladzijden die blanco worden gelaten (met niet ingevulde tabellen betreffende buitenlandse rekeningen) niet naar de NBB worden verzonden;
 • wanneer er meer buitenlandse rekeningen moeten worden meegedeeld dan de vier rekeningen die standaard zijn voorzien in het formulier, moeten bijkomende bladzijden aan het formulier worden toegevoegd om ook deze aanvullende rekeningen mee te delen. Te dien einde kan één van de standaard voorziene bladzijden worden gekopieerd.