3. Welke rekening moet worden meegedeeld?

Moet aan het CAP worden meegedeeld: iedere rekening van elke aard die, zelfs tijdens een zeer korte tijdspanne, op enig ogenblik vanaf het begin van het belastbare tijdperk heeft bestaan bij een in het buitenland gevestigde bank-, wissel, krediet- of spaarinstelling:

  • op naam van een onder punt 2 hierboven bedoelde belastingplichtige, alleen of gemeenschappelijk met andere personen, en/of
  • op naam van (minstens) één kind, alleen of gemeenschappelijk met andere personen, wiens inkomsten bij die van de ouders zijn gevoegd overeenkomstig artikel 126, § 4, WIB 92.

Het gaat om "rekeningen van elke aard": worden dus bedoeld zichtrekeningen, spaarrekeningen, termijnrekeningen, effectenrekeningen, rekeningen gebonden aan een hypothecaire lening of aan elke andere vorm van kredietverlening, enz. Of de instelling bij wie de rekening is gehouden een entiteit naar buitenlands recht is dan wel een entiteit naar Belgisch recht die actief is in het buitenland door toedoen van een dochtervennootschap of een bijkantoor, is van geen tel: enkel de plaats waar de rekening geopend werd, speelt hierin een rol.

Bij wijze van uitzondering moet een betaalrekening, die bij een buitenlandse instelling is geopend uitsluitend met het oog op de onmiddellijke overdracht van fondsen van of naar een door de belastingplichtige in België geopende rekening en wanneer deze fondsen niet langer op deze rekening worden bewaard dan hetgeen strikt noodzakelijk is vanuit een technisch oogpunt voor de uitvoering van het geldtransfer, niet bij het CAP worden gemeld. Dit is bijvoorbeeld het geval voor de rekeningen die bij de bank naar Luxemburgs recht Paypal worden geopend, uitsluitend in het kader van en met als enig doel de uitvoering van de (terug)betaling van via internet gesloten transacties.