Economische en financiële data en analyses, met een grote maatschappelijke relevantie

banner data

Economische en financiële data verzamelen en analyseren is een van onze belangrijkste opdrachten. Onze analyses en onderzoeken vormen in de eerste plaats de basis voor onze beslissingen in de eigen beleidsdomeinen, namelijk het monetair beleid, het vrijwaren van de financiële stabiliteit en de goede werking van het betalingsverkeer. Daarnaast kunnen andere beleidsmakers gebruikmaken van onze data en analyses om hun beleidsmaatregelen te onderbouwen en formuleren we zelf ook beleidsadvies. Onze data en analyses hebben zo een brede impact op de maatschappij en op de welvaart van gezinnen en bedrijven.

Onze adviezen en maatregelen hebben betrekking op de prijsstabiliteit en de financiële stabiliteit, maar ook op de arbeidsmarkt, de financiering van de economie, het groeipotentieel, de overheidsfinanciën, enzovoort. In onze data, analyses en studies is het uiteraard belangrijk dat we ook aandacht besteden aan de actuele uitdagingen, zoals de digitalisering, de COVID-19-pandemie, de sociale cohesie, de klimaatverandering en de bijbehorende energietransitie. We willen al deze economische en financiële informatie ook zoveel mogelijk delen met de samenleving. Dat doen we onder meer via onze website, waar je onze studies en statistieken terugvindt, maar bijvoorbeeld ook via seminaries, conferenties en samenwerkingen met Belgische universiteiten.

Data zijn de basis van ons beleid

We beschikken over een grote expertise op het gebied van macro-economische data (onder meer door onze bevoorrechte positie als opsteller van de nationale rekeningen) en prudentiële data (door ons toezicht op de financiële sector). Daarnaast is er vandaag een steeds grotere toevloed van en nood aan micro-economische data, kortetermijnindicatoren en gegevens uit nieuwe domeinen zoals de digitalisering en de groene economie. Om al deze data op een kwalitatieve manier te kunnen gebruiken en interpreteren voor onze studies en beleidsbeslissingen, moeten we ervoor zorgen dat ze consistent zijn, en daarvoor is een goed databeheer onontbeerlijk.

Niet alleen de overheid maar ook de andere economische actoren hebben nood aan betrouwbare informatie om gedegen beslissingen te kunnen nemen. Door onze data nog transparanter en toegankelijker te maken, bewijzen we dan ook een cruciale dienst aan de samenleving.
Steven Vanackere
Directeur

We maken onze analyses steeds toegankelijker voor het grote publiek

Om onze studies en statistieken zoveel mogelijk beschikbaar te stellen van de samenleving maken we niet alleen gebruik van onze website, maar houden we ook voordrachten. Zo stellen onze gouverneur en onze directeurs bijvoorbeeld ieder jaar het economisch en financieel jaarverslag van de Bank voor in een vijftiental Belgische steden.

Daarnaast zijn directeurs en medewerkers overigens bereid om domeinen toe te lichten waarvoor de Bank verantwoordelijk is of waarin ze duidelijke competenties heeft opgebouwd. Medewerkers van de Bank worden regelmatig gevraagd als gastsprekers aan universiteiten en in (hoge)scholen. Enkelen onder hen geven de kennis over hun vakgebied ook door als deeltijds docent.

Listens Event

Sinds de uitbraak van de coronapandemie, zetten we ook in op webinars. We organiseerden er onder meer over de economische prognoses voor België in een COVID-19-context, de economische impact van COVID-19 op de Belgische economie en over duurzaam ondernemen.

Op 22 januari 2021 organiseerden we ook een online event ‘NBB Luistert’ over het monetair beleid, waaraan uiteenlopende maatschappelijke organisaties deelnamen.

We investeren ook in een meer pedagogische aanpak, zodat sommige technische analyses ook voor een breed publiek toegankelijk worden.

We hebben aandacht voor actuele uitdagingen

Impact klimaatverandering

In onze analyses en studies moeten we uiteraard oog hebben voor de actualiteit en de uitdagingen die op ons afkomen. Een van die grote uitdagingen is de klimaatverandering en energietransitie. Sinds 2018 analyseren we de klimaatgerelateerde risico’s voor de Belgische financiële sector en nemen we deel aan verschillende nationale en internationale werkgroepen om samen de economische en financiële impact van de klimaatverandering beter te evalueren en te beheren. Binnen de NBB werd een transversale Climate Hub opgericht. Meer informatie daarover lees je in de rubriek ‘Klimaat- en milieugerelateerde risico’s analyseren en beheren’. 

Op 22 en 23 oktober 2020 organiseerden we een internationale conferentie over de economische impact van de klimaatverandering en de uitdagingen in dat verband voor de centrale banken en het financieel systeem. Je kan de conferentie ‘Climate change: economic impact and challenges for central banks and the financial system’ bekijken op onze website. 

De belangrijkste vraag is niet óf we moeten ingrijpen om de klimaatverandering tegen te gaan, maar hoe we dat kunnen doen op een economisch en maatschappelijk duurzame manier.
Pierre Wunsch
Gouverneur

Impact COVID-19

We besteden ook een bijzondere aandacht aan de COVID-19-crisis en de heterogene impact ervan op verschillende bevolkingsgroepen. Lagere inkomensgroepen blijken immers kwetsbaarder en de ene sector wordt zwaarder getroffen dan de andere. Dit weerspiegelt hoe de effecten van een crisis of schok sterk kunnen uiteenlopen tussen gezinnen en bedrijven. Inzicht hebben in wie het zwaarst getroffen kan worden door een schok en begrijpen wat hun situatie was vóór die schok, is van fundamenteel belang, onder meer wanneer er steunmaatregelen worden bepaald.

Het is voor een centrale bank belangrijk om inzicht te verwerven in de verdeling van de welvaart en de schulden om de weerslag van beleidsmaatregelen te kunnen inschatten, ze gerichter te maken en potentiële risicohaarden bloot te leggen.

Impact digitalisering

De digitalisering heeft een enorme impact op de maatschappij en ook op de economie en de financiële sector. De digitale transformatie biedt nieuwe mogelijkheden maar stelt ons ook voor uitdagingen. Nieuwe spelers, nieuwe diensten en producten, nieuwe platformen en bedrijfsmodellen vereisen nieuwe data, nieuwe tools en nieuwe expertise. Ervoor zorgen dat alle groepen in de bevolking mee kunnen met de digitale transitie is van groot belang voor hun positie op de arbeidsmarkt, hun toegang tot onderwijs en uiteindelijk voor de sociale cohesie.

We stellen onze expertise ten dienste van de maatschappij

ERMG Logo

Gezien onze verantwoordelijkheid ten opzichte van de Belgische maatschappij, nemen we ook deel aan verschillende comités, zoals de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid, de Hoge Raad van Financiën en de Nationale Raad voor de Productiviteit.

In onze positie van bevoorrechte waarnemer kunnen we de overheid waardevolle steun bieden en dat deden we doorheen 2020 uitgebreid via de Economic Risk Management Group (ERMG). In die groep, onder leiding van onze gouverneur en dr. Piet Vanthemsche, monitorden we nauwlettend de economische en financiële impact van de coronacrisis.

De gouverneur werd ook gevraagd om de expertengroep 'Koopkracht en concurrentievermogen' voor te zitten. De opdracht van deze groep bestaat erin bestaan de regering aanbevelingen en pistes voor concrete maatregelen aan te reiken om de inflatie en de economische uitdagingen verbonden aan de oorlog in Oekraïne het hoofd te bieden.

Op vraag van de federale regering publiceerden we ook een uitvoerige studie over de impact van immigratie op de Belgische economie. Die studie werd ook voorgesteld in het federale parlement.

SDG UN