Gebruik van de naam en van het logo van de Nationale Bank

De Nationale Bank van België (hierna: de NBB) behoudt zich uitdrukkelijk de intellectuele eigendoms- en andere rechten voor op haar naam en logo, evenals op deze van het Belgisch Financieel Forum. Derden mogen zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de NBB geen gebruik maken van deze namen en logo's.

De NBB is ervan op de hoogte dat haar naam en logo kunnen worden misbruikt door derden in het kader van op bedrog gebaseerde financiële transacties en andere frauduleuze activiteiten. De NBB wijst er in dit verband op dat zij als centrale bank geen commerciële bancaire diensten aanbiedt aan particulieren of bedrijven en dat zij in het bijzonder geen tarieven voor grensoverschrijdende betalingen in rekening brengt of deposito's van particulieren of bedrijven accepteert, of enige certificaten uitgeeft voor het vrijgeven van middelen. De NBB adviseert het grote publiek daarom om niet in contact te treden met de bronnen van zulke frauduleuze activiteiten en om geen geld of bank-, creditcard- en identiteitsgegevens over te maken aan enig persoon die beweert de NBB te vertegenwoordigen of een bancaire relatie met de NBB te onderhouden. In geval van twijfel kan contact opgenomen worden met de NBB.

De NBB aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor misbruik of bedrieglijk gebruik van haar naam, logo of adres. Verdachte activiteiten worden best onmiddellijk ter kennis gebracht van de bevoegde politiediensten of gerechtelijke autoriteiten. Deze activiteiten kunnen ook gemeld worden aan de NBB.