E-maildisclaimer

De Nationale Bank van België (hierna: de NBB) maakt gebruik van e-mail om informatie uit te wisselen over of in de uitoefening van de opdrachten waarmee zij belast is. De inhoud van e-mails van de NBB, met eventuele bijlagen, is alleen bestemd voor de persoon of organisatie aan wie de e-mail gericht is en, in voorkomend geval, alleen voor het daarin opgegeven doel of gebruik; deze e-mails kunnen vertrouwelijke informatie bevatten. Indien u per vergissing een e-mail van de NBB ontvangt, vragen wij dat te melden aan de NBB ([email protected]) en de e-mail te wissen.

De NBB doet al het mogelijke om virussen in haar e-mails te vermijden. Indien desondanks een vanuit de NBB verstuurde e-mail wel een virus of schadelijke bijlage bevat, kan de NBB niet verantwoordelijk gesteld worden. Dit geldt ook voor schade veroorzaakt door onrechtmatig gebruik van e-mailadressen en schade door vertraagde aflevering of het verloren gaan van e-mails (zowel geheel als gedeeltelijk).

Onverminderd andersluidende en gevestigde gebruiken, mogen de personeelsleden en vertegenwoordigers van de NBB geen verbintenissen namens de NBB aangaan via uitwisseling van e-mails met andere partijen, zonder gebruik te maken van een wettelijk erkende elektronische handtekening of zonder dat er een uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging op volgt met één of twee handtekeningen die de Bank verbinden.

De NBB behoudt zich het recht voor om alle berichten die van en naar haar e-mailadressen worden verstuurd, te lezen en te bewaren wanneer de wet dit toelaat. De NBB raadt derden daarom aan om geen berichten van persoonlijke aard te versturen naar de e-mailadressen van de NBB maar om daartoe uitsluitend gebruik te maken van de persoonlijke e-mailadressen en telecommunicatietoepassingen van haar personeelsleden en vertegenwoordigers.

Wanneer de NBB via e-mail persoonsgegevens verzamelt, zal zij dit doen in overeenstemming met de bepalingen van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG of nog, General Data Protection Regulation – GDPR).