Definitie

  • Stabiliteits- en groeipact

    Het Stabiliteits- en groeipact beoogt de vrijwaring van gezonde overheidsfinanciën in de derde fase van de Economische en Monetaire Unie om betere voorwaarden te creëren, enerzijds, voor een sterke en duurzame groei, die bevorderlijk is voor de werkgelegenheid en, anderzijds, voor prijsstabiliteit. Meer bepaald is een begrotingssituatie die vrijwel in evenwicht is of een overschot vertoont, vereist als doelstelling op middellange termijn voor de EU-lidstaten, die hen in staat zou stellen normale conjunctuurschommelingen te ondervangen zonder dat hun overheidstekort het peil van 3 pct. bbp overschrijdt.