Definitie

  • Systeemrisico

    Het risico dat het in gebreke blijven van een deelnemer aan een betalingssysteem, een exchange-for-value-systeem, of de financiële markten in het algemeen, ertoe zal leiden dat andere deelnemers of financiële instellingen hun verplichtingen op de vervaldag niet kunnen nakomen (met inbegrip van vereveningsverplichtingen in een betalingssysteem). Een dergelijk in gebreke blijven kan aanleiding geven tot aanzienlijke liquiditeits- of kredietproblemen en zou dientengevolge de stabiliteit van de financiële markten kunnen bedreigen.