Definitie

  • Verdrag van Maastricht

    Het Verdrag van Maastricht, officieel het Verdrag betreffende de Europese Unie, legde mee de basis voor een gemeenschappelijke Europese munt en de Europese Unie zoals wij die vandaag kennen. Het verdrag is op 7 februari 1992 door 12 landen ondertekend in Maastricht en op 1 november 1993 officieel in werking getreden. Het Verdrag was het sluitstuk van enkele decennia van discussies over nauwere economische samenwerking in Europa. Het voert de Economische en Monetaire Unie in drie fasen in. De derde fase omvat de invoering van de gemeenschappelijke munt en is op 1 januari 1999 ingegaan. Verder beschrijft het de regels of convergentiecriteria waaraan landen moeten voldoen om tot het eurogebied te mogen toetreden.