Bouwkundig onderhoud gebouwen en kleine verbouwingswerken: Ruwbouw en afwerking

De Nationale Bank lanceert een overheidsopdracht van werken

Beschrijving

Dossier 2020-1599 – Bouwkundig onderhoud gebouwen en kleine verbouwingswerken: Ruwbouw en afwerking

Raamovereenkomst met 1 firma

De volledige tekst van deze aankondiging werd gepubliceerd in het Bulletin der Aanbestedingen van 13/05/2020 referte : N°2020-516018.

De kandidaat wordt verzocht zijn kandidaatstelling in te dienen via het e-Tendering platform  (https://enot.publicprocurement.be)

Uiterste datum voor het indienen van de kandidaatstellingen

16/06/2020 – 17u00

Uitsluitingscriteria

 

De kandidaatstelling bevat de volgende documenten:

 • een verklaring dat de kandidaat niet onder de uitsluitingsgronden valt van artikelen 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten zoals verder uitgevoerd door de artikelen 61 tot en met 64 van het KB van 18 april 2017;
 • bewijzen van inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen of het handelsregister of het handelsregister van het land en van erkenning in categorie D, minimum klasse 7 volgens de wet van 20 maart 1991 of bewijs dat de firma aan de eisen van één van deze erkenningen voldoet;
 • de jaarrekening (balans en resultatenrekening) en andere hierbij neer te leggen documenten betreffende de drie laatste afgesloten boekjaren, uitgezonderd voor de ondernemingen die deze jaarlijks neerleggen bij de Nationale Bank van België.

Volgende ratio's zullen onderzocht worden en dienen minstens de waarde tussen haakjes te bereiken:

 • Criterium 1: solvabiliteit (> 20%)
 • Criterium 2: liquiditeit in ruime zin (> 1)
 • Criterium 3: eigen vermogen (positief)
 • Criterium 4: bedrijfskapitaal netto (positief)
 • Criterium 5: vervallen schulden t.o.v. belasting (onbestaande)
 • Criterium 6: vervallen schulden t.o.v. RSZ (onbestaande)
 • Criterium 7: overgedragen verlies (lager dan 50 % van Kapitaal + Reserves)

De firma's waarvan niet elk van de drie laatste jaarrekeningen aan minstens 4 van deze ratio's voldoet, zullen van ambtswege niet geselecteerd worden.

Selectiecriteria

 1. Een referentielijst van onderhoud en werken van ruwbouw en afwerking (contract van minimum 4 jaar met een waarde van minimum € 300.000/jaar) uitgevoerd tijdens de voorbije vijf jaar, met vermelding van de opdrachtgever, datum, duur van de opdracht, beschrijving van de opdracht, telefoon of e-mail van een contactpersoon en het bedrag.

Minimumeis

 1. Minimum 3 geldige referenties

Contact

Nationale Bank van België
Dienst Aankopen
de Berlaimontlaan, 14
1000 Brussel

Tel.: +32 2 221 50 90

E-mail: caa@nbb.be