Beslissingen van de Raad van Bestuur van de ECB (buiten de rentebesluiten) - maart en april 2024

Beslissingen van de Raad van Bestuur van de ECB (buiten de rentebesluiten)

maart – april 2024

12 april 2024

Externe communicatie

Verklaring van de Raad van Bestuur betreffende de kapitaalmarktenunie

Op 7 maart 2024 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan een verklaring over de bevordering van de kapitaalmarktenunie, die dezelfde dag op de website van de ECB is gepubliceerd. De verklaring vestigt de aandacht op de sterke redenen die de Raad van Bestuur ziet voor de ondersteuning en versterking van dit project en beschrijft een aantal belangrijke initiatieven in het actieplan voor de kapitaalmarktenunie die het Eurosysteem als prioriteit beschouwt.

ECB-Bankentoezicht verhuist naar Gallileo-gebouw in Frankfurt tegen eind 2025

Op 12 maart 2024 kondigde de ECB aan dat ze een lease had ondertekend, die eerder door de Raad van Bestuur was goedgekeurd, over het Gallileo-gebouw in Frankfurt, waar medewerkers van ECB-Bankentoezicht eind 2025 naartoe zullen verhuizen. Ze kondigde ook aan dat de huur van het Japan-Center was verlengd tot eind 2028. Een persbericht hierover is beschikbaar op de website van de ECB.

Jaarverslag 2023 van de ECB

Op 5 april 2024 heeft de Raad van Bestuur het Jaarverslag 2023 van de ECB vastgesteld. Op 18 april 2024 wordt dit aan de Commissie economische en monetaire zaken van het Europees Parlement aangeboden en in 23 officiële talen van de Europese Unie op de website van de ECB gepubliceerd.

Monetair beleid

Naleving van het verbod op monetaire financiering en bevoorrechte toegang door de centrale banken

Op 7 maart 2024 heeft de Raad van Bestuur, in overeenstemming met het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (waarin aan de ECB de taak wordt toegekend om erop toe te zien dat de centrale banken in de EU de in artikel 123 en 124 van dit Verdrag en in aanverwante verordeningen gespecificeerde verbodsbepalingen naleven), het nalevingsverslag over 2023 goedgekeurd. Verdere informatie over dit onderwerp is beschikbaar in een speciaal hieraan gewijde paragraaf in het ECB Jaarverslag 2023, dat op 18 april 2024 op de website van de ECB wordt gepubliceerd.

Markttransacties

Evaluatie van het operationele raamwerk voor de implementatie van het monetair beleid

Op 13 maart 2024 heeft de Raad van Bestuur nota genomen van de uitkomsten van de evaluatie, die in december 2022 van start ging, van het operationele raamwerk voor de implementatie van het monetair beleid en heeft de Raad zijn goedkeuring gehecht aan wijzigingen aan het raamwerk om ervoor te zorgen dat de beleidsimplementatie doeltreffend, robuust, flexibel en efficiënt blijft nu de balans van het Eurosysteem zich normaliseert. Deze wijzigingen worden toegelicht in een speciaal daarvoor bestemde verklaring die samen met een persbericht hierover op de website van de ECB is gepubliceerd.

Jaarlijkse evaluatie van de lijst aanvaarde niet-gereguleerde markten en de lijst erkende agentschappen binnen het onderpandskader van het Eurosysteem

Op 14 maart 2024 heeft de Raad van Bestuur, na de jaarlijkse evaluatie van deze lijsten, besloten geen wijzigingen aan te brengen in de lijst van door de ECB aanvaarde niet-gereguleerde markten of in de lijst van door de ECB erkende emittenten als agentschappen die in aanmerking komen voor deelname aan het onderpandskader van het Eurosysteem. De Raad van Bestuur heeft tevens besloten Investitionsbank Berlin toe te wijzen aan een gunstiger surpluspercentagecategorie nadat aan de relevante kwantitatieve criteria was voldaan. De huidige lijsten zijn beschikbaar op de website van de ECB.

Macroprudentieel beleid en financiële stabiliteit

ECB-reactie op Aanbeveling ESRB/2022/9 inzake kwetsbaarheden in de zakelijk onroerendgoedsector in de Europese Economische Ruimte

Op 15 maart 2024 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan de reactie van de ECB op de opvolging van Aanbeveling ESRB/2022/9 van het Europees Comité voor systeemrisico’s (ESRB) inzake kwetsbaarheden in de zakelijk onroerendgoedsector in de Europese Economische Ruimte. Het antwoord bevestigt dat de ECB volledig voldoet aan aanbeveling A: Verbetering van de monitoring van systeemrisico’s die voortvloeien uit de CRE-markt.

Marktinfrastructuur en betalingsverkeer

Nieuwe technologieën voor de afwikkeling van wholesale transacties in centralebankgeld

Op 1 maart 2024 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan de lancering van verkennende activiteiten op het gebied van nieuwe technologieën voor de afwikkeling van wholesale transacties in centralebankgeld, die van mei tot en met november 2024 zullen plaatsvinden, de daarmee verband houdende operationele en juridische kaders, en de lijst met marktdeelnemers en marktpartijen op het terrein van distributed ledger technology (DLT) die gaan deelnemen in de eerste reeks tests en experimenten die beginnen in mei 2024. Een persbericht hierover is beschikbaar op de website van de ECB. Deze beslissingen volgen op de aankondiging in 2023 dat het Eurosysteem van plan was te onderzoeken hoe op DLT-platforms geregistreerde wholesale financiële transacties in centralebankgeld zouden kunnen worden afgewikkeld, als onderdeel van zijn bredere inspanningen om ervoor te zorgen dat de ontwikkelingen in centralebankgeld gelijke tred houden met en bijdragen aan digitale innovatie in wholesale en retailbetalingen, en dat centralebankgeld een monetair anker blijft dat de stabiliteit, integratie en efficiëntie van het Europese financiële stelsel en betalingssysteem ondersteunt.

Valutadeelnameovereenkomsten met Danmarks Nationalbank en Sveriges Riksbank

Op 5 maart 2024 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan twee overeenkomsten over het gebruik door Danmarks Nationalbank van het T2-systeem en de TARGET-dienst voor de afwikkeling van instantbetalingen (TIPS), alsook aan een herziene overeenkomst over het gebruik van TIPS door Sveriges Riksbank. De eerste twee overeenkomsten formaliseren de toetreding van Danmarks Nationalbank tot T2 en TIPS, met de migratie van de Deense kroon naar deze twee TARGET-diensten, die naar verwachting in de loop van 2025 zal plaatsvinden. Een persbericht hierover is beschikbaar op de website van de ECB. De herzieningen van de overeenkomst tussen de centrale banken van het Eurosysteem en Sveriges Riksbank zorgen ervoor dat deze in lijn is en consistent met de tekst van de meer recente overeenkomst met Danmarks Nationalbank.

Geactualiseerde toezichtsstrategie inzake cyberweerbaarheid voor financiëlemarktinfrastructuren

Op 28 maart 2024 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan een door het Comité voor marktinfrastructuur en betalingsverkeer opgestelde actualisering van de cyberweerbaarheidsstrategie van het Eurosysteem. De herzieningen weerspiegelen het veranderende cyberdreigingslandschap, de lessen die zijn getrokken uit de toepassing van de oorspronkelijke strategie sinds de vaststelling ervan in 2017, en ontwikkelingen op het gebied van internationale richtsnoeren. Het doel van de strategie is te komen tot een consistente, holistische aanpak van cyberrisico’s waarmee financiëlemarktinfrastructuren worden geconfronteerd. De geactualiseerde versie komt binnenkort beschikbaar op de website van de ECB.

Succesvolle start van de EU-uitgiftedienst

Op 5 april 2024 heeft de Raad van Bestuur nota genomen van een update van de status van de EU-uitgiftedienst, waarin wordt bevestigd dat deze in januari 2024 met succes van start is gegaan en voldoet aan de beginselen van het memorandum van overeenstemming dat de Nationale Bank van België, de ECB (namens het Eurosysteem) en de Europese Commissie in juli 2022 hebben ondertekend. De uitgiftedienst is een door deze instellingen opgezette regeling ter vergemakkelijking van de uitgifte en afwikkeling van schuldbewijzen door de Europese Commissie, waarvoor de ECB optreedt als fiscaal agent en uitbetalende instantie. Meer informatie over de EU-uitgiftedienst is beschikbaar op de website van de ECB.

Advies betreffende wetgeving

ECB-advies inzake de enkele schatkistrekening beheerd door de Magyar Nemzeti Bank en de bevoegdheden van de Raad van toezicht van de Magyar Nemzeti Bank

Op 26 februari 2024 heeft de Raad van Bestuur Advies CON/2024/5 aangenomen naar aanleiding van een verzoek van de Hongaarse minister van Financiën.

ECB-advies inzake de bevoegdheden van Hrvatska narodna banka met betrekking tot het lidmaatschap van Kroatië van het Internationaal Monetair Fonds

Op 26 februari 2024 heeft de Raad van Bestuur Advies CON/2024/6 aangenomen naar aanleiding van een verzoek van de Kroatische minister van Financiën.

ECB-advies inzake de afronding van contante betalingen

Op 4 maart 2024 heeft de Raad van Bestuur Advies CON/2024/7 aangenomen naar aanleiding van een verzoek van het Estse ministerie van Financiën.

ECB-advies inzake het aanhouden van een minimale chartale basisinfrastructuur door kredietinstellingen

Op 7 maart 2024 heeft de Raad van Bestuur Advies CON/2024/8 aangenomen naar aanleiding van een verzoek van de Nederlandse minister van Financiën.

ECB-advies inzake de verhoging van het Oostenrijkse quotum bij het Internationaal Monetair Fonds.

Op 19 maart 2024 heeft de Raad van Bestuur Advies CON/2024/9 aangenomen naar aanleiding van een verzoek van het Oostenrijkse ministerie van Financiën.

ECB-advies inzake de ondersteuning van kredietnemers en het uitstel van hypotheekaflossingen

Op 8 april 2024 heeft de Raad van Bestuur Advies CON/2024/10 aangenomen na een verzoek daartoe van de voorzitter van de tweede kamer van het Poolse parlement.

Corporate governance

Publicatie van ingetrokken, niet-openbare rechtshandelingen inzake de verdeling van risico’s in verband met verliezen

Op 27 februari 2024 heeft de Raad van Bestuur, naar aanleiding van een verzoek om toegang van het publiek tot ECB-documenten, besloten dat verscheidene ingetrokken, niet-openbare ECB-besluiten met betrekking tot de verdeling van risico’s in verband met verliezen uit monetairbeleidstransacties (ECB/1998/NP29, ECB/2003/NP13, ECB/2008/NP23 en ECB/2010/NP01) konden worden vrijgegeven, aangezien de meeste daarin vervatte bepalingen niet langer deel uitmaken van het monetair beleid en het operationele raamwerk van de ECB, en dat de bekendmaking ervan de soepele werking en effectiviteit van het monetair beleid van de ECB niet in gevaar brengt. De betrokken rechtshandelingen zullen openbaar worden gemaakt via het Openbaar register van documenten van de ECB.

Driejaarlijkse beoordeling van het mandaat van het Auditcomité

Op 20 maart 2024 heeft de Raad van Bestuur ingestemd met een herzien mandaat van het Auditcomité, na de vierde beoordeling door het Auditcomité sinds zijn oprichting in 2007. In het herziene mandaat is een expliciete verwijzing opgenomen naar risico’s in verband met klimaatverandering, die te zijner tijd in alle officiële talen van de EU gepubliceerd zal worden op de website van de ECB.

Statistieken

Memoranda van overeenstemming over het Joint Bank Reporting Committee en over het gemeenschappelijk governancekader voor het gegevenspuntenmodel

Op 14 maart 2024 heeft de Raad van Bestuur een memorandum van overeenstemming goedgekeurd over de oprichting van het Joint Bank Reporting Committee tussen de ECB en de Europese Bankautoriteit (EBA), evenals een memorandum van overeenstemming over de instelling van een gemeenschappelijk governancekader voor het gegevenspuntenmodel tussen de EBA, de ECB en de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (EIOPA). In artikel 430 quater van de verordening kapitaalvereisten wordt verwezen naar de oprichting van een dergelijk gezamenlijk comité, met ten minste de EBA en het Europees Stelsel van centrale banken, voor de ontwikkeling en invoering van een geïntegreerd rapportagesysteem voor statistische, prudentiële en afwikkelingsgegevens. Het doel is de rapportagekosten te verminderen en de efficiëntie in het rapportageproces te vergroten. Beide memoranda en een bijbehorend persbericht zijn beschikbaar op de website van de ECB.

Nieuwe resultaten van de aanvullende kosten-batenanalyse van het geïntegreerde statistischerapportagekader van het ESCB

Op 28 maart 2024 heeft de Raad van Bestuur nota genomen van twee extra verslagen met nieuwe resultaten van de aanvullende kosten-batenanalyse van het project over het geïntegreerd statistischerapportagekader van het ESCB. De verslagen hebben respectievelijk betrekking op de analytische waarde en aanvullende operationele aspecten en een betere afstemming op FINREP solo. Beide verslagen zijn, samen met een bijgewerkte versie van de algemene overzichtsnota over het geïntegreerd statistischerapportagekader van het Eurosysteem, beschikbaar op de website van de ECB.

ECB-Bankentoezicht

Jaarverslag van de ECB over haar toezichtswerkzaamheden in 2023

De Raad van Bestuur heeft op 5 maart 2024 het Jaarverslag van de ECB over haar toezichtswerkzaamheden in 2023 vastgesteld. Dit verslag werd opgesteld in overeenstemming met artikel 20 van Verordening (EU) nr. 1024/2013 (de GTM-verordening). Tevens ging de Raad van Bestuur akkoord met de publicatie van het jaarverslag en de voorlegging ervan aan het Europees Parlement, de Raad, de Europese Commissie, de Eurogroep en de nationale parlementen van de deelnemende landen. Nadat de voorzitter van de Raad van Toezicht het verslag op 21 maart 2024 had gepresenteerd aan het Europees Parlement werd het nog dezelfde dag gepubliceerd op de website van het bankentoezicht van de ECB.

ECB-besluit betreffende het totale bedrag van de door de ECB te verhalen jaarlijkse vergoeding voor toezicht voor 2023

Op 8 maart 2024 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan Besluit ECB/2024/8 betreffende het totale bedrag van de jaarlijkse vergoeding voor toezicht voor 2023.

Memorandum van overeenstemming tussen de ECB en de Comisión Nacional del Mercado de Valores

Op 19 maart 2024 heeft de Raad van Bestuur geen bezwaar gemaakt tegen een voorstel van de Raad van Toezicht om een memorandum van overeenstemming tussen de ECB en de Comisión Nacional del Mercado de Valores, de Spaanse nationale commissie voor de effectenmarkt, goed te keuren. Overeenkomstig de standaardpraktijk werd het memorandum van overeenstemming, zodra het door alle partijen was ondertekend, gepubliceerd op de website van ECB-Bankentoezicht.

Selectie van ECB-vertegenwoordigers in de Raad van Toezicht

Op 26 maart 2024 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan de kennisgeving van de vacature voor de selectie van ECB-vertegenwoordigers in de Raad van Toezicht, gezien het einde van de ambtstermijn van drie van zijn huidige leden voor eind 2024. De (Engelstalige) kennisgeving van de vacature is beschikbaar op de website van ECB-Bankentoezicht.

ECB-gids inzake effectieve aggregatie van risicogegevens en risicorapportage

Op 2 april 2024 heeft de Raad van Bestuur geen bezwaar gemaakt tegen een voorstel van de Raad van Toezicht om de definitieve versies van de ECB-gids inzake de effectieve aggregatie van risicogegevens en risicorapportage en de feedbackverklaring na de afronding van de desbetreffende openbare raadpleging te publiceren. Beide documenten worden te zijner tijd gepubliceerd op de website van ECB-Bankentoezicht.