Beslissingen van de Raad van Bestuur van de ECB (buiten de rentebesluiten) - februari 2024

Beslissingen van de Raad van Bestuur van de ECB (buiten de rentebesluiten)

Februari 2024

23 februari 2024

Monetair beleid

Gewijzigde standaardvragenlijst voor de enquête naar de bancaire kredietverlening

Op 29 januari 2024 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan wijzigingen in de standaardvragenlijst voor de enquête naar de bancaire kredietverlening in het eurogebied (bank lending survey – BLS). Sinds de invoering van de enquête in 2003 is deze waardevol gebleken voor de analyse van de bancaire kredietvoorwaarden in het eurogebied. Het Eurosysteem evalueert de vragenlijst regelmatig om de hoge kwaliteit, relevantie en bruikbaarheid van de enquête voortdurend te waarborgen. De meest recente wijzigingen zijn tot een minimum beperkt om een toename van de rapportagelast van de deelnemende banken te beperken. De wijzigingen worden doorgevoerd in de enquêteronde van april 2024.

Markttransacties

Verlenging van liquiditeitslijnen tot januari 2025

Op 29 januari 2024 kondigde de ECB aan dat de Raad van Bestuur had besloten zijn repolijnen met zeven centrale banken buiten het eurogebied (Magyar Nemzeti Bank, Bank of Albania, Autoritat Financera Andorra (financiële autoriteit van Andorra), Nationale Bank van de Republiek Noord-Macedonië, Banca Centrale della Repubblica di San Marino, Centrale Bank van Montenegro en de Centrale Bank van de Republiek Kosovo) te verlengen tot en met 31 januari 2025. Het besluit werd genomen op grond van de vaststelling, in 2023, van een nieuw kader voor liquiditeitslijnen in euro’s, dat wordt toegelicht op de website van de ECB.

Wijzigingen in de rechtshandelingen inzake de tenuitvoerlegging van het monetairbeleidskader van het Eurosysteem

Op 8 februari 2024 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan wijzigingen in de rechtshandelingen die het monetairbeleidskader van het Eurosysteem ten uitvoer leggen. De wijzigingsbesluiten zijn Richtsnoer ECB/2024/4 tot wijziging van Richtsnoer (EU) 2015/510 betreffende de tenuitvoerlegging van het monetairbeleidskader van het Eurosysteem (Richtsnoer Algemene Documentatie); Richtsnoer ECB/2024/5 tot wijziging van Richtsnoer (EU) 2016/65 betreffende binnen het kader van de tenuitvoerlegging van het monetairbeleidskader van het Eurosysteem toegepaste surpluspercentages; Richtsnoer ECB/2024/6 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2014/31 inzake aanvullende tijdelijke maatregelen betreffende herfinancieringstransacties van het Eurosysteem en de beleenbaarheid van onderpand; en Besluit ECB/2024/7 tot wijziging van Besluit (EU) 2020/440 van de Europese Centrale Bank betreffende een tijdelijk pandemie-noodaankoopprogramma.

De wijzigingen zullen vanaf 6 mei 2024 van toepassing zijn en omvatten bepalingen volgens welke kortlopende schuldinstrumenten niet langer als onderpand mogen worden gebruikt in het kader van de raamwerken voor aanvullende kredietvorderingen (additional credit claims – ACC), verdere verduidelijking van de regels inzake de beleenbaarheid van onderpand voor activa met een garant, de opstelling van een geharmoniseerde lijst van gevallen van wanbetaling binnen het algemene kader, en redactionele wijzigingen ter vereenvoudiging en verbetering van de duidelijkheid. Alle rechtshandelingen zijn beschikbaar op de website van de ECB.

Advies betreffende wetgeving

ECB-advies inzake het netwerk voor kasinfrastructuur

Op 6 februari 2024 heeft de Raad van Bestuur Advies CON/2024/3 aangenomen naar aanleiding van een verzoek van de Magyar Nemzeti Bank.

ECB-advies inzake een speciale heffing voor kredietinstellingen

Op 14 februari 2024 heeft de Raad van Bestuur Advies CON/2024/4 aangenomen, dat is uitgebracht op eigen initiatief van de ECB.

Corporate governance

ECB-besluit betreffende de verzameling van gegevens die door onder toezicht staande entiteiten worden gerapporteerd over benchmarking van beloningen en grootverdieners

Op 29 januari 2024 heeft de Raad van Bestuur Besluit ECB/2024/2 betreffende de rapportage door de nationale bevoegde autoriteiten aan de Europese Centrale Bank van informatie over beloning, het beloningsverschil tussen mannen en vrouwen, goedgekeurde hogere percentages en grootverdieners ten behoeve van benchmarking.

ECB-aanbeveling betreffende de externe accountants van de Banque centrale du Luxembourg

Op 29 januari 2024 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan Aanbeveling ECB/2024/3 aan de Raad van de Europese Unie betreffende de externe accountants van de Banque centrale du Luxembourg.

Jaarstukken van de ECB over 2023

Op 21 februari 2024 heeft de Raad van Bestuur de door de externe accountant gecontroleerde jaarrekening van de ECB over het boekjaar 2023 goedgekeurd. De jaarstukken en een persbericht daarover zijn gepubliceerd op de website van de ECB.

Benoeming van de voorzitters van het Comité statistieken (STC) en het Comité van Interne Auditors (IAC)

Op 21 februari 2024 heeft de Raad van Bestuur met onmiddellijke ingang Claudia Mann, directeur-generaal Statistieken van de ECB, benoemd tot voorzitter van het STC, en Banafsheh Geretzki, directeur Interne Audit, tot voorzitter van het IAC. De benoemingen lopen tot en met 31 december 2025, zodat hun termijn tegelijk afloopt met die van alle andere comitévoorzitters bij het ESCB/Eurosysteem die in december 2022 (her)benoemd zijn. Deze aanstellingen volgen op recente benoemingen tot leidinggevende posities bij de ECB waarover in persberichten, beschikbaar op onze website, is gecommuniceerd.

Statistieken

Geïntegreerde statistischerapportagekader van het ESCB (IReF): aanvullende kosten-batenanalyse en overzicht

Op 1 februari 2024 heeft de Raad van Bestuur nota genomen van een verslag met een aanvullende kosten-batenanalyse naar aanleiding van de uitbreiding van de IReF-verordening met landspecifieke vereisten, en van een nota met een overzicht van het IReF-project van het Eurosysteem. Het verslag en de toelichting zijn beschikbaar op de website van de ECB.

ECB-Bankentoezicht

Herziene gids van de ECB betreffende interne modellen

Op 5 februari 2024 heeft de Raad van Bestuur geen bezwaar gemaakt tegen een voorstel van de Raad van Toezicht om de herziene ECB-gids betreffende interne modellen te publiceren, na verwerking van de tijdens de desbetreffende openbare raadpleging ontvangen commentaren, samen met een feedbackdocument met een overzicht en beoordeling van de ontvangen commentaren. De gids en het feedbackdocument zijn beschikbaar op de website van ECB-Bankentoezicht.