Beslissingen van de Raad van Bestuur van de ECB (buiten de rentebesluiten)

Beslissingen van de Raad van Bestuur van de ECB (buiten de rentebesluiten)

December 2023

15 december 2023

Markttransacties

Herziening van de regelingen voor aanvullende kredietvorderingen

Op 30 november 2023 heeft de Raad van Bestuur de stopzetting goedgekeurd van het gebruik van kortlopende schuldinstrumenten als onderpand zoals bedoeld in het Richtsnoer inzake aanvullende tijdelijke maatregelen betreffende de beleenbaarheid van onderpand, alsook van enkele specifieke kenmerken van de regeling voor aanvullende kredietvorderingen (additional credit claims – ACC), met zeer beperkte gevolgen. De betrokken tegenpartijen worden hierover door de betreffende nationale centrale banken (NCB’s) geïnformeerd. Verder heeft de Raad van Bestuur goedgekeurd dat opnieuw de minimumwaarde van € 25.000 gaat gelden voor kredietvorderingen om als onderpand te mogen worden gebruikt. De Raad van Bestuur heeft bovendien besloten de geldigheidsduur van de ACC-regelingen te verlengen tot ten minste eind 2024, waarbij de gewijzigde kenmerken op sommige daarvan van invloed zijn en alle andere kenmerken ongewijzigd blijven, en memoreerde in dit verband dat eventuele toekomstige wijzigingen ruim voldoende van tevoren zullen worden aangekondigd. De NCB’s behouden de discretionaire bevoegdheid om hun ACC-regelingen al voor die tijd geheel of gedeeltelijk te beëindigen. Gezien de actualisering van het toepasselijk wettelijk kader in 2024, met name de actualisering van het Algemene documentatierichtsnoer en het Richtsnoer inzake aanvullende tijdelijke maatregelen betreffende de beleenbaarheid van onderpand, zal de Raad van Bestuur de door deze wijzigingen gerechtvaardigde wetswijzigingen goedkeuren. Deze worden dan van kracht zodra de desbetreffende rechtshandelingen in de loop van 2024 formeel zijn aangenomen.

Herinvesteringen in het kader van het pandemie-noodaankoopprogramma (PEPP)

Op 14 december 2023 heeft de ECB bekendgemaakt dat ze gedurende het eerste halfjaar van 2024 de aflossingen op effecten die zijn aangekocht in het kader van het PEPP en die de vervaldatum hebben bereikt, volledig zal blijven herinvesteren. Voor de tweede helft van het jaar is de Raad voornemens de PEPP-portefeuille met gemiddeld € 7,5 miljard per maand af te bouwen. De Raad van Bestuur neemt zich voor de herinvesteringen krachtens het PEPP eind 2024 te beëindigen. Een persbericht hierover is beschikbaar op de website van de ECB.

Marktinfrastructuur en betalingsverkeer

Wijzigingen van het reglement van orde van de Raad voor marktinfrastructuur

Op 7 december 2023 heeft de Raad van bestuur Besluit ECB/2023/37 tot wijziging van Besluit (EU) 2019/166 betreffende de Raad voor marktinfrastructuur (Market Infrastructure Board – MIB) aangenomen. De wijzigingen van het reglement van orde werden ingegeven door de ervaring die is opgedaan sinds de oprichting van de MIB in 2016.

Advies betreffende wetgeving

ECB-advies inzake het uitsluiten van de mogelijkheid om onroerend goed te kopen met contant geld en het uitbreiden van negatieve fiscale prikkels voor het gebruik van contant geld

Op 6 december 2023 heeft de Raad van Bestuur Advies CON/2023/39 aangenomen naar aanleiding van een verzoek van het Griekse ministerie van Financiën.

ECB-advies inzake de verplichting voor ondernemingen om contante betalingen van consumenten te aanvaarden

Op 8 december 2023 heeft de Raad van Bestuur Advies CON/2023/40 aangenomen naar aanleiding van een verzoek van de Belgische vicepremier en minister van Economie en Werk.

ECB-advies inzake de aansprakelijkheid van de Banca d'Italia en de leden van haar besluitvormende organen en personeel en op de leden van haar leidinggevende organen en topmanagers toepasselijke regels inzake bedenktijd

Op 8 december 2023 heeft de Raad van Bestuur Advies CON/2023/41 aangenomen naar aanleiding van een verzoek van het Italiaanse ministerie van Economie en Financiën.

ECB-advies inzake een door kredietinstellingen te betalen tijdelijke vergoeding voor de bescherming van kredietnemers van hypothecaire leningen

Op 11 december 2023 heeft de Raad van Bestuur Advies CON/2023/42 aangenomen naar aanleiding van een verzoek van de financiële en begrotings- (belasting)commissie van het Letse Parlement.

ECB-advies inzake de afronding van contante betalingen in Litouwen

Op 12 december 2023 heeft de Raad van Bestuur Advies CON/2023/43 aangenomen naar aanleiding van een verzoek van de voorzitter van de financiële en begrotingscommissie van het Litouwse Parlement.

Corporate governance

Wijzigingen in het vergoedingskader voor SSM-instellingen ten aanzien van het gebruik van ESCB-diensten

Op 4 december 2023 heeft de Raad van Bestuur wijzigingen goedgekeurd in het vergoedingskader van het Europees Stelsel van centrale banken (ESCB) voor instellingen binnen het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme (Single Supervisory Mechanism – SSM) die gebruikmaken van ESCB-diensten. Hieronder vallen ook wijzigingen in de lijst van door het Comité statistieken van het Eurosysteem/ESCB beheerde statistische gegevensreeksen en een wijziging die verduidelijkt dat, wanneer bij het gebruik van ESCB-diensten door een bevoegde autoriteit persoonsgegevens worden verwerkt, de bevoegde autoriteit de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming moet naleven en de nodige wettelijke regelingen moet treffen. Daarom heeft de Raad van Bestuur twee besluiten aangenomen: Besluit ECB/2023/30 tot wijziging van Besluit (EU) 2022/1981 betreffende het gebruik door bevoegde autoriteiten van diensten van het Europees Stelsel van centrale banken en Besluit ECB/2023/29 tot wijziging van Besluit (EU) 2022/1982 betreffende het gebruik van diensten van het Europees Stelsel van centrale banken door bevoegde autoriteiten en door samenwerkende autoriteiten. De Raad van Toezicht is betrokken geweest bij het goedkeuringsproces overeenkomstig Verordening (EU) nr. 1024/2013 van de Raad van 15 oktober 2013 waarbij aan de Europese Centrale Bank specifieke taken worden opgedragen betreffende het beleid inzake het prudentieel toezicht op kredietinstellingen.

Vijfjaarlijkse aanpassing van de kapitaalverdeelsleutel van de ECB

Op 7 december 2023 heeft de Raad van Bestuur naar aanleiding van de vijfjaarlijkse herziening van de kapitaalverdeelsleutel van de ECB de volgende vijf besluiten aangenomen:

  • Besluit ECB/2023/31 inzake het procentuele aandeel van de nationale centrale banken in de verdeelsleutel voor de inschrijving op het kapitaal van de Europese Centrale Bank en tot intrekking van Besluit EU/2020/137
  • Besluit ECB/2023/32 betreffende het storten van het kapitaal van de Europese Centrale Bank door de nationale centrale banken van de lidstaten die de euro als munt hebben en tot intrekking van Besluit (EU) 2020/138
  • Besluit ECB/2023/33 tot vaststelling van de modaliteiten en de voorwaarden voor de overdracht van aandelen in het kapitaal van de Europese Centrale Bank tussen de nationale centrale banken en voor de aanpassing van het gestorte kapitaal en tot intrekking van Besluit (EU) 2020/139
  • Besluit ECB/2023/34 tot vaststelling van de maatregelen die nodig zijn voor de bijdrage aan het geaccumuleerde eigen vermogen van de Europese Centrale Bank en voor de aanpassing van de vorderingen van de nationale centrale banken ter grootte van de overgedragen externe reserves en tot intrekking van Besluit (EU) 2020/140
  • Besluit ECB/2023/35 tot wijziging van Besluit ECB/2010/29 betreffende de uitgifte van eurobankbiljetten.

Op 7 december 2023 heeft de Algemene Raad zijn goedkeuring gehecht aan Besluit ECB/2023/36 betreffende het volstorten van het kapitaal van de Europese Centrale Bank door de niet-eurogebied nationale centrale banken en tot intrekking van Besluit (EU) 2020/136.

De besluiten worden te zijner tijd gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en op de website van de ECB wordt een persbericht hierover gepubliceerd. Alle wijzigingen worden op 1 januari 2024 van kracht.

Overeenkomstig artikel 29, lid 3, van de Statuten van het ESCB en van de ECB moeten de aan de nationale centrale banken (NCB’s) toegekende wegingen in de kapitaalverdeelsleutel van de ECB om de vijf jaar worden aangepast. Deze wegingen worden eveneens aangepast wanneer het aantal nationale centrale banken dat aan het kapitaal van de ECB bijdraagt verandert.

De Raad van Bestuur heeft er tevens nota van genomen dat de aanpassing van de relatieve wegingen, die bepalend zijn voor de samenstelling van de twee groepen waarin de presidenten van de nationale centrale banken voor de roulatie van de stemrechten binnen het Eurosysteem zijn ingedeeld, geen invloed heeft op de groepsamenstelling van de presidenten noch op de roulatie van de stemrechten.

Banque centrale du Luxembourg van 2025 tot 2029 gastinstelling van het Coördinatiecomité voor aanbestedingen van het Eurosysteem

Op 7 december 2023 heeft de Raad van Bestuur de Banque centrale du Luxembourg aangewezen om van 2025-2029 te fungeren als gastinstelling van het Coördinatiecomité voor aanbestedingen van het Eurosysteem (Eurosystem Procurement Coordination Office – EPCO), na een positieve beoordeling van het bedrijfsplan van de Banque centrale du Luxembourg. EPCO identificeert, beoordeelt en coördineert gezamenlijke aanschaffingsprocedures van goederen en diensten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de taken van het Eurosysteem, met het oog op maximale kostenefficiëntie en doelmatigheid.

Statistieken

Openbare raadpleging over een Ontwerpverordening van de ECB tot herschikking van Verordening (EU) nr. 1073/2013 houdende statistieken betreffende de activa en passiva van beleggingsfondsen (ECB/2013/38)

Op 30 november 2023 heeft de Raad van Bestuur de start goedgekeurd van een openbare raadpleging over een Ontwerpverordening van de ECB tot herschikking van Verordening (EU) Nr. 1073/2013 houdende statistieken betreffende de activa en passiva van beleggingsfondsen. De voorgestelde herschikking vloeit voort uit een periodieke toetsing die ervoor moet zorgen dat statistische informatie over beleggingsfondsen voldoet aan de behoeften van gebruikers en geschikt is voor het beoogde doel. Deze periodieke toetsingen worden met tussenpozen van minimaal vijf jaar gehouden om de stabiliteit van de rapportagevereisten te waarborgen. De openbare raadpleging loopt van december 2023 tot februari 2024. Nadat de ontwerpverordening begin 20024 officieel door de Raad van Bestuur is vastgesteld zal de rapportage van de nieuwe statistieken aan de ECB naar verwachting in augustus 2025 van start gaan. De documentatie voor de openbare raadpleging wordt maandag 18 december 2023 gepubliceerd op de website van de ECB.

Verslagen 2022 inzake de kwaliteit van statistische gegevens

Op 7 december 2023 heeft de Raad van Bestuur de publicatie goedgekeurd van het verslag voor het jaar 2022 over de kwaliteit van monetaire en financiële statistieken voor het eurogebied. Dit verslag kwam tot stand in nauwe samenwerking met het Comité statistieken (STC) en bevat informatie over de kwaliteit van de Europese statistieken die de ECB in samenwerking met de nationale centrale banken van het eurogebied verzamelt, samenstelt en verspreidt. Het verslag maakt deel uit van het kwaliteitskader voor ECB-statistieken. Het wordt op maandag 18 december 2023 gepubliceerd op de website van de ECB.

ECB-Bankentoezicht

Naleving van de EBA-richtsnoeren inzake totale herstelcapaciteit bij herstelplanning

Op 5 december 2023 heeft de Raad van Bestuur geen bezwaar gemaakt tegen een voorstel van de Raad van Toezicht om de Europese Bankautoriteit (EBA) ervan in kennis te stellen dat de ECB met betrekking tot de SI’s onder haar directe toezicht vanaf 11 december 2023 zou voldoen aan de EBA-richtsnoeren inzake totale herstelcapaciteit bij herstelplanning (EBA/GL/2023/06). De richtsnoeren bieden de bevoegde autoriteiten een leidraad bij het beoordelen van de scenariospecifieke herstelcapaciteit, het bevragen van de aannames van kredietinstellingen, het toekennen van een totale herstelcapaciteitsscore en het bepalen van de toereikendheid ervan bij een instelling.

Toezichtsprioriteiten voor 2024-2026

Op 7 december 2023 heeft de Raad van Bestuur geen bezwaar gemaakt tegen het voorstel van de Raad van Toezicht tot publicatie van het document ‘ECB-Bankentoezicht: toezichtsprioriteiten van het SSM voor 2024-2026’. In het document wordt de strategie van ECB-Bankentoezicht voor de komende drie jaar toegelicht. Het wordt op dinsdag 19 december 2023 gepubliceerd op de website van ECB-Bankentoezicht.

Resultaten van de procedure voor prudentiële toetsing en evaluatie (SREP) 2023

Op 7 december 2023 heeft de Raad van Bestuur geen bezwaar gemaakt tegen een voorstel van de Raad van Toezicht om de resultaten van de SREP (Supervisory Review and Evaluation Process) 2023 te publiceren. Een persbericht en het bijbehorende rapport worden op dinsdag 19 december 2023 gepubliceerd op de website van ECB-Bankentoezicht.

Herziene SREP-methodologieën voor krediet- en marktrisico’s

Op 8 december 2023 heeft de Raad van Bestuur geen bezwaar gemaakt tegen een voorstel van de Raad van Toezicht om herziene documenten te publiceren waarin de voor de SREP gebruikte methoden voor de beoordeling van het kredietrisico en het marktrisico van belangrijke instellingen worden beschreven. Beide documenten worden op dinsdag 19 december 2023 gepubliceerd op de website van ECB-Bankentoezicht.

Gids over de rapportage van significante risicoconcentraties en intragroeptransacties van financiële conglomeraten

Op 11 december 2023 heeft de Raad van Bestuur geen bezwaar gemaakt tegen een voorstel van de Raad van Toezicht tot publicatie van de definitieve ECB-gids inzake de rapportage van significante risicoconcentraties en intragroeptransacties van financiële conglomeraten en van het feedbackdocument met de reacties van de ECB op de opmerkingen die ze tijdens de openbare raadpleging daarover heeft ontvangen. De gids en het feedbackdocument worden op woensdag 10 januari 2024 op de website van ECB-Bankentoezicht gepubliceerd.