Wat is XBRL?

XBRL is een elektronische taal die speciaal ontwikkeld is voor de uitwisseling van financiële rapportering via internet.

In de loop van de jaren zijn veel manieren ontstaan om informatie uit te wisselen, bedoeld voor eenmalige of specifieke behoeften, wat geleid heeft tot veel verschillende formaten. Daarbij moeten de gegevens telkens opnieuw worden ingegeven, wat de kans op fouten verhoogt en veel dubbel gebruik veroorzaakt.

Ondertussen vragen de economische actoren vaker updates van informatie en wensen zij ook meer transparantie in het kader van "corporate governance". Door een gebrek aan harmonisering en afstemming is het onderstaande "spaghetti"-model het spijtige resultaat; de informatieverstrekking verloopt daarbij traag, stroef en kost te veel.

Er moest dus een oplossing worden gevonden die voldoet aan de wens van enerzijds de ondernemingen om de interne en externe financiële rapportering te rationaliseren en anderzijds de autoriteiten en andere gebruikers om de kwaliteit van de ontvangen gegevens te vrijwaren, terwijl ook de totale eraan verbonden kosten worden beperkt. Sinds kort blijkt XBRL daarvoor een interessante optie.

XBRL (eXtensible Business Reporting Language) is een open standaard gebaseerd op XML (Extensible Markup Language) voor de elektronische inzameling en uitwisseling van financiële gegevens via het internet. De standaard werd oorspronkelijk ontwikkeld door de vereniging van Amerikaanse boekhouders om te voldoen aan de specifieke vereisten van de interne en externe financiële rapportering.

Het principe van de XBRL-taal bestaat erin om elk concept (b.v. "Eigen vermogen") te identificeren en op te nemen in een "taxonomie", wat kan worden vergeleken met een woordenboek. De aldus op gestructureerde wijze samengebrachte concepten kunnen dan verder worden herkend, verwerkt en voorgesteld op verschillende manieren, naar gelang het gebruik dat ervan wordt gemaakt (b.v. "jaarrekening" of "belastingsaangifte").

De flexibiliteit van XBRL maakt het ook mogelijk om verschillende taxonomieën aan te spreken, die dan elk overeenkomen met een verschillend boekhoudkader (zoals b.v. het Belgisch boekhoudkader of de IAS/IFRS-boekhoudnormen).

Het gebruik van XBRL biedt vele voordelen:

  • XBRL verhoogt de kwaliteit van de gerapporteerde gegevens omdat manipulaties zoals het opnieuw intikken overbodig worden;
  • het XBRL-formaat vergemakkelijkt niet alleen de uitwisseling in bestandsformaat, maar ook de verwerking en de analyse van de betrokken gegevens;
  • XBRL maakt het mogelijk om de kosten voor informatieverstrekking te drukken, vermits het formaat toelaat de gegevens te selecteren, opnieuw te gebruiken en voor te stellen volgens de behoeften.

Deze optimalisatie en kostenbesparing kunnen maar ten volle worden bereikt als zoveel mogelijk verschillende economische actoren deelnemen aan de uniformisering en standaardisering van de gegevensuitwisseling.

Zowel de ondernemingen (die de gegevens aanleveren), als de regulatoren (die de gegevens inzamelen) en de analisten (als gebruikers van de gegevens) dienen daaraan deel te nemen.

Momenteel telt de not-for-profit-organisatie die de XBRL-standaard beheert en begeleidt, reeds meer dan 650 leden uit de hele wereld; daaronder vinden we ondernemingen die in alle geledingen van de informatieverwerkingsketting actief zijn, regulatoren (zoals de Federal Deposit Insurance Corporation - FDIC, de Securities and Exchange Commission - SEC, centrale banken zoals de Banco d'Espagne en de Deutsche Bundesbank, en sinds kort ook de Nationale Bank van België, ...), software-ondernemingen (zoals Microsoft, IBM, SAP, ...), analisten (Reuters, ...) en ondernemingen uit de wereld van accountancy en audit (PWC, KPMG, E&Y, Deloitte).

Meer informatie vindt u op de site van "XBRL International" (www.XBRL.org).