Toepassing ondernemingsdossier

Het "Ondernemingsdossier" laat toe om, op basis van meerdere jaarrekeningen over recente boekjaren en opgesteld volgens het standaardmodel, de financiële situatie van een onderneming te analyseren en deze te vergelijken met de situatie in de economische sector waartoe de onderneming behoort.

Naar aanleiding van de introductie van microvennootschappen en andere aangebrachte wijzigingen in de modellen van de jaarrekeningen door de omzetting van Richtlijn 2013/34/EU naar het Belgisch recht zal deze toepassing kortelings aangepast worden.

Inhoud

 

Het ondernemingsdossier bestaat uit vijf delen:

 • de kenmerkende gegevens van de onderneming
 • de synthese van de voornaamste bestanddelen van de jaarrekening: balans, resultatenrekening, activa en sociale balans;
 • de tabel van middelen en bestedingen;
 • de vergelijking van de voornaamste financiële ratio's van de onderneming met die van de economische sector naar keuze;
 • de positionering van de onderneming in een financiële gezondheidsklasse waaraan een waarschijnlijkheid van faillissement binnen drie jaar is gekoppeld.

Voorbeeld

Beschikbaarheid

Het ondernemingsdossier kan alleen worden aangemaakt indien er ten minste twee jaarrekeningen bestaan, neergelegd bij de Balanscentrale, opgesteld volgens een standaardmodel voor ondernemingen en afgesloten tijdens de laatste vijf jaar.

De jaarrekening moet bovendien voldoen aan alle wettelijke rekenkundige en logische controles; dit gebeurt automatisch eenmaal de jaarrekening neergelegd en aanvaard is in het XBRL-formaat.

Toegangsmodaliteiten en tarief

Uw onderneming heeft een genormaliseerde jaarrekening neergelegd en u wenst uw eigen ondernemingsdossier te raadplegen?
De toepassing laat u toe de aanmaakparameters van uw eigen dossier te definiëren en dit gratis online te raadplegen en het in PDF-formaat te downloaden. Hiervoor voegt de Balanscentrale vanaf nu een activatiecode toe aan de "Mededeling van neerlegging" die naar de hoofdzetel van de onderneming wordt opgestuurd voor elke jaarrekening opgemaakt volgens een standaardmodel en neergelegd na 28 april 2014.

U beschikt niet over een activatiecode of u wenst het dossier van een andere onderneming dan de uwe te raadplegen?
De toepassing laat u toe de aanmaakparameters van de geselecteerde onderneming te definiëren en een PDF-versie van het dossier te bestellen tegen de prijs van 29,98 EUR (inclusief btw en verzendingskosten).

Openingsuren

De toepassing is doorlopend toegankelijk, behalve op zondagen van 8.30 tot 12.30 uur. De Nationale Bank behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande verwittiging de toegang tot de toepassing geheel of gedeeltelijk af te sluiten indien dit nodig of onvermijdelijk mocht zijn.

 1. Waarom werd op de "Mededeling van neerlegging" van de jaarrekening die ik heb neergelegd geen activatiecode vermeld?

  Een activatiecode wordt enkel geleverd voor de neerlegging van niet verbeterde jaarrekeningen opgemaakt volgens een volledig of verkort model voor ondernemingen. Indien u een genormaliseerde jaarrekening voor verenigingen of stichtingen hebt neergelegd, of als u jaarrekeningen volgens een specifiek model hebt neergelegd (geconsolideerde jaarrekening van kredietinstellingen, verzekeringsinstellingen, enz.), wordt geen enkele activatiecode vermeld op de "Mededeling van neerlegging" opgestuurd door de Nationale Bank van België.

 2. Is het mogelijk om over meerdere geldige activatiecodes te beschikken voor mijn onderneming?

  Telkens een niet-verbeterde jaarrekening wordt aanvaard, zal een nieuwe activatiecode worden gegenereerd. Deze code is bovendien geldig gedurende vier jaar volgend op het jaar van de neerlegging. Als u jaarrekeningen in meerdere talen hebt neergelegd of als u regelmatig jaarrekeningen neerlegt, is het dus normaal dat u beschikt over verschillende geldige activatiecodes voor uw onderneming.

 3. Is het mogelijk om een activatiecode te ontvangen om het dossier van een andere onderneming te raadplegen?

  Neen. De online raadpleging van het "Ondernemingsdossier" is voorbehouden aan ondernemingen voor hun eigen rekening.

 4. Kan een activatiecode meerdere keren worden gebruikt?

  De activatiecode kan onbeperkt worden gebruikt tijdens de volledige geldigheidsduur van de code. De Nationale Bank behoudt zicht echter het recht voor om het gebruik van de activatiecode te beperken ingeval van overmatig gebruik.

 5. Waarom heb ik geen toegang tot mijn ondernemingsdossier, hoewel ik over een activatiecode beschik?

  De activatiecode wordt verstuurd naar alle ondernemingen die een genormaliseerde jaarrekening hebben neergelegd zonder voorafgaande evaluatie van de uitvoerbaarheid van het dossier. Het is dus mogelijk dat u een code ontvangt hoewel uw dossier niet kan worden aangemaakt. Een reden hiervoor kan zijn dat de onderneming voor de eerste keer een jaarrekening neerlegt, of misschien voldoet een jaarrekening niet aan de wettelijke rekenkundige en logische controles.

 6. Na hoeveel tijd is een jaarrekening beschikbaar in de toepassing?

  Jaarrekeningen die in XBRL-formaat worden neergelegd zijn meestal twee of drie dagen na het versturen van de mededeling van neerlegging, beschikbaar in de toepassing. Voor wat betreft de jaarrekeningen die op papier of in PDF-formaat worden neergelegd, moet men in het algemeen rekenen op twee weken.

 7. Van waar zijn de kenmerkende gegevens van een onderneming afkomstig?

  De identificatiegegevens van rechtspersonen (naam, adres, juridische vorm en situatie, enz.) meegedeeld door de Balanscentrale worden gehaald uit de Kruispuntbank voor ondernemingen beheerd door de FOD Economie. De Balanscentrale beperkt zich tot het overnemen van deze als correct beschouwde gegevens.

 8. Hoe wordt de NACE-activiteitscode van een onderneming toegekend?

  De activiteitscode van een onderneming is de statistische activiteitscode die op het moment van de raadpleging van het dossier van toepassing is, toegekend door de Balanscentrale op basis van de codes van de hoofdactiviteit, beschikbaar in de Kruispuntbank voor ondernemingen, en van bijkomende informatie die zij rechtstreeks bij de ondernemingen inwint.

 9. Waarom zijn bepaalde delen van het dossier ontbrekend of onvolledig?

  De inhoud van het dossier wordt bepaald door de in de jaarrekening beschikbare informatie en door bepaalde kenmerken van de onderneming (activiteitssector, juridische vorm).

 10. Waarom is geen enkele ratio beschikbaar voor de vergelijkende sector?

  De ratio's van de vergelijkende sector zijn niet beschikbaar als de statistieken van deze sector niet representatief zijn. In dat geval moet u een andere activiteitssector kiezen, of een hoger aggregatieniveau, teneinde een vergelijkende sector te verkrijgen.