FAQ - Ondernemingsdossier

1. Waarom werd op de 'Mededeling van neerlegging' van de jaarrekening die ik heb neergelegd geen activatiecode vermeld?

Een activatiecode wordt enkel geleverd voor de neerlegging van niet verbeterde jaarrekeningen opgemaakt volgens een volledig, verkort of micro model voor vennootschappen. Indien u een genormaliseerde jaarrekening voor verenigingen of stichtingen hebt neergelegd, of als u jaarrekeningen volgens een specifiek model hebt neergelegd (geconsolideerde jaarrekening van kredietinstellingen, verzekeringsinstellingen, enz.), wordt geen enkele activatiecode vermeld op de 'Mededeling van neerlegging' opgestuurd door de Nationale Bank van België.

2. Is het mogelijk om over meerdere geldige activatiecodes te beschikken voor mijn vennootschap?

Telkens een niet-verbeterde jaarrekening wordt aanvaard, zal een nieuwe activatiecode worden gegenereerd. Deze code is bovendien geldig gedurende vier jaar volgend op het jaar van de neerlegging. Als u jaarrekeningen in meerdere talen hebt neergelegd of als u regelmatig jaarrekeningen neerlegt, is het dus normaal dat u beschikt over verschillende geldige activatiecodes voor uw vennootschap.

3. Is het mogelijk om een activatiecode te ontvangen om het dossier van een andere vennootschap te raadplegen?

Neen. De online raadpleging van het 'Ondernemingsdossier' is voorbehouden aan vennootschappen voor hun eigen rekening.

4. Kan een activatiecode meerdere keren worden gebruikt?

De activatiecode kan onbeperkt worden gebruikt tijdens de volledige geldigheidsduur van de code. De Nationale Bank behoudt zicht echter het recht voor om het gebruik van de activatiecode te beperken ingeval van overmatig gebruik.

5. Waarom heb ik geen toegang tot mijn ondernemingsdossier, hoewel ik over een activatiecode beschik?

De activatiecode wordt verstuurd naar alle vennootschappen die een genormaliseerde jaarrekening hebben neergelegd zonder voorafgaande evaluatie van de uitvoerbaarheid van het dossier. Het is dus mogelijk dat u een code ontvangt hoewel uw dossier niet kan worden aangemaakt. Een reden hiervoor kan zijn dat de vennootschap voor de eerste keer een jaarrekening neerlegt, of misschien voldoet een jaarrekening niet aan de wettelijke rekenkundige en logische controles.

6. Na hoeveel tijd is een jaarrekening beschikbaar in de toepassing?

Jaarrekeningen die in XBRL-formaat worden neergelegd zijn meestal twee of drie dagen na het versturen van de mededeling van neerlegging, beschikbaar in de toepassing. Voor wat betreft de jaarrekeningen die in PDF-formaat worden neergelegd, moet men in het algemeen rekenen op twee weken.

7. Van waar zijn de kenmerkende gegevens van een onderneming afkomstig?

De identificatiegegevens van rechtspersonen (naam, adres, juridische vorm en situatie, enz.) meegedeeld door de Balanscentrale worden gehaald uit de Kruispuntbank voor ondernemingen beheerd door de FOD Economie. De Balanscentrale beperkt zich tot het overnemen van deze als correct beschouwde gegevens.

8. Hoe wordt de NACE-activiteitscode van een onderneming toegekend?

De activiteitscode van een onderneming is de statistische activiteitscode die op het moment van de raadpleging van het dossier van toepassing is, toegekend door de Balanscentrale op basis van de codes van de hoofdactiviteit, beschikbaar in de Kruispuntbank voor ondernemingen, en van bijkomende informatie die zij rechtstreeks bij de ondernemingen inwint.

9. Waarom zijn bepaalde delen van het dossier ontbrekend of onvolledig?

De inhoud van het dossier wordt bepaald door de in de jaarrekening beschikbare informatie en door bepaalde kenmerken van de vennootschap (activiteitssector, juridische vorm).

10. Waarom is geen enkele ratio beschikbaar voor de vergelijkende sector?

De ratio's van de vergelijkende sector zijn niet beschikbaar als de statistieken van deze sector niet representatief zijn. In dat geval moet u een andere activiteitssector kiezen, of een hoger aggregatieniveau, teneinde een vergelijkende sector te verkrijgen.