Modellen verenigingen en stichtingen

De kleine en grote verenigingen en stichtingen dienen hun jaarrekening bij de Nationale Bank neer te leggen. De meesten dienen daarvoor een gestandaardiseerd model te gebruiken. Andere mogen of moeten het schema gebruiken dat specifiek is voor de wetgeving waaraan zij onderworpen zijn.

1. Algemene regel: verenigingen en stichtingen die een jaarrekening opgemaakt volgens een standaardmodel moeten neerleggen

In principe moet een neerleggingsplichtige vereniging of stichting gebruik maken van één van de volgende standaardmodellen: 

Of een vereniging of stichting als klein of groot moet worden beschouwd, hangt af van het al dan niet overschrijden van de groottecriteria.

De bedragen worden zowel in het volledig als het verkort model uitgedrukt in eenheden euro, zonder decimalen.

Hieronder vindt u de versies van het 'Volledig model van jaarrekening voor verenigingen' en het 'Verkort model van jaarrekening voor verenigingen' zoals bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 6 december 2013, blz. 96.969.

2. Uitzonderingen: specifieke schema's voor verenigingen, stichtingen en voor organismen voor de financiering van pensioenen (OFP's)

Sommige verenigingen en stichtingen zijn door de bijzondere aard van hun activiteiten onderworpen aan een specifieke wetgeving en hebben een jaarrekeningenschema dat afwijkt van de standaardmodellen. Indien de raad van bestuur oordeelt dat de huidige boekhoudkundige verplichtingen gelijkwaardig zijn aan die van de wet van 2 mei 2002 en het KB van 19 december 2003, dan mag de vereniging of stichting het specifieke jaarrekeningschema neerleggen in plaats van één van de gestandaardiseerde modellen.

De organismen voor de financiering van pensioenen (ofp's) moeten in elk geval een specifiek jaarrekeningschema gebruiken.

Om het onderscheid duidelijk te maken tussen de jaarrekeningen opgesteld volgens een afwijkend schema en de jaarrekening opgesteld volgens een gestandaardiseerd model dient de vereniging, stichting of ofp die een afwijkend schema neerlegt de jaarrekening te laten voorafgaan door een specifiek voorblad voor de jaarrekening van verenigingen opgesteld volgens een afwijkend schema.

De vereniging, stichting of ofp is gehouden op het voorblad de wettelijke of reglementaire basis  te vermelden die het gebruik van het afwijkend schema verantwoordt.

3. Modellen voor ziekenfondsen en landsbonden van ziekenfondsen

Ziekenfondsen en landsbonden van ziekenfondsen onderworpen aan de wet van 6 augustus 1990 moeten hun jaarrekening opmaken volgens het model opgesteld door de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen.

Voor de neerlegging bij de Nationale Bank moet dit model voorafgegaan worden door het gepaste voorblad:

4. Historiek en evolutie van de standaardmodellen