Modellen vennootschappen

1. Nieuwe standaardmodellen van jaarrekeningen 2021

Het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) voorziet in nieuwe modellen van jaarrekeningen. De belangrijkste wijziging hierbij is dat er een onderscheid werd gemaakt tussen modellen voor vennootschappen met kapitaal en modellen voor vennootschappen zonder kapitaal.

Het indienen in XBRL-formaat heeft de voorkeur boven het indienen in PDF-formaat.

Het aanbieden van jaarrekeningen op papier is sinds 01.01.2020 afgeschaft, in overeenstemming met het Wetboek voor vennootschappen en verenigingen (WVV).

De standaardmodellen voor vennootschappen werden aangepast om een gesplitste neerlegging of Split Deposit’ van ofwel de jaarrekening ofwel de andere neer te leggen documenten mogelijk te maken. Een gezamenlijke neerlegging blijft evenwel de regel en een gesplitste neerlegging de uitzondering. De mogelijkheid wordt aangeboden in uitvoering van de Richtlijn 2013/34/EU van het Europees Parlement en van de Raad van 26 juni 2013.

De wijzigingen hebben enkel betrekking op de voorpagina met identificatiegegevens.

Een gesplitste neerlegging is een optie, geen verplichting. Iedere aparte neerlegging is betalend en de jaarrekening moet desgevallend steeds vóór de andere neer te leggen documenten ingediend worden.

Voor neerleggingen in PDF-formaat werden de voorbladen aangepast met aan te vinken vakjes voor jaarrekening en de andere documenten. Bij een standaard (niet gesplitste) neerlegging, dienen de beide vakken aangevinkt te worden. Voor een gesplitste neerlegging dient ofwel het vakje naast jaarrekening ofwel het vakje naast andere documenten aangevinkt te worden.

Kapitaalvennootschappen

Volledig model

VOL-kap 

Verkort model

VKT-kap

Micromodel

MIC-kap 

Kapitaalloze vennootschappen

Volledig model

VOL-inb 

Verkort model

VKT-inb

Micromodel 

MIC-inb

 

Welk model moet u kiezen?

Basisregel

Overeenkomstig het advies van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen CBN 2020/01, moeten de nieuwe modellen worden gebruikt voor de indiening van de jaarrekening:

 • met betrekking tot een boekjaar dat na 31.12.2019 is afgesloten;
 • van ondernemingen die na 30.04.2019 zijn opgericht;
 • van ondernemingen die hebben gekozen voor de opt-in en waarvan de nieuwe statuten zijn gepubliceerd vóór de afsluitdatum van hun boekjaar.

Naast de hierboven vermelde gevallen mogen de nieuwe modellen met kapitaal ook gebruikt worden voor boekjaren eindigend vóór  01/01/2020 en in XBRL-formaat neergelegd worden. Dit geldt NIET voor de nieuwe modellen zonder kapitaal.

Type model

Volledig, verkort of micro model in functie van de groottecriteria voor vennootschappen.

Model met of zonder kapitaal, in functie van de rechtsvorm:

 • Nieuwe of overblijvende vennootschapsvormen:
 • Bestaande vennootschapsvormen:

Vanaf 1 januari 2020 worden de “oude” rechtsvormen afgeschaft. Ook al heb je je vennootschap nog niet omgevormd naar één van de zes overblijvende vennootschapsvormen (maatschap, VOF, CommV, BV, CV of NV), toch zal je je wel al moeten identificeren met een nieuwe vorm.

Bestaande vennootschappen met een “oude” rechtsvorm, niet vermeld in bovenstaande tabel (bv. BVBA) en opgericht vóór 1 mei 2019, krijgen tot 01/01/2024 de tijd om de statuten van hun vennootschap aan te passen of – in het geval dat hun vennootschapsvorm niet meer bestaat – om hun vennootschap om te vormen.  

De betrokken vennootschappen die verplicht een jaarrekening moeten neerleggen, moeten voor boekjaren afgesloten na 31.12.2019 een model zonder kapitaal neerleggen.

Voor boekjaren afgesloten vóór 31.12.2019 moeten ze een model met kapitaal neerleggen.

Uitzondering: Coöperatieve vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (CVBA's)

 • Vennootschappen die geen jaarrekening moeten neerleggen:
  • Maatschap
  • Commanditaire vennootschap (CommV)
  • indien alle onbeperkt aansprakelijke vennoten natuurlijke personen zijn; of
  • indien deze worden aangemerkt als een kleine vennootschap
  • Vennootschap onder firma (VOF)
  • indien alle onbeperkt aansprakelijke vennoten natuurlijke personen zijn; of
  • indien deze worden aangemerkt als een kleine vennootschap

 

Aanvaarding van de oude modellen voor vennootschappen.

Neerlegging van de oude modellen in PDF-formaat (u vindt deze op onze pagina 'Historiek van de standaardmodellen') blijft nog mogelijk voor boekjaren eindigend tot en met 31.12.2019. Deze ondernemingen kunnen echter ook een xbrl-bestand van het nieuwe model neerleggen op voorwaarde dat ze voor het model met kapitaal kiezen.

Voor boekjaren eindigend vanaf 01.01.2020 daarentegen worden de oude modellen vanaf 03.02.2021 niet meer aanvaard, met uitzondering van de jaarrekeningen van oneigenlijke CVBA’s die volgens de reparatiewet van 28.04.2020 tot aan hun omvorming onderworpen blijven aan de oude kapitaalregels van het W.Venn.

 

2. Specifiek model van jaarrekening

De vennootschappen met een specifiek model dienen gebruik te maken van het voorblad VOL voor een volledig model of VKT voor een verkort model.

 

 • Schema B: Kredietinstellingen, beleggingsondernemingen en beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging.

3. De modellen van de geconsolideerde jaarrekening

Sedert 2005 moeten de geconsolideerde jaarrekeningen van de beursgenoteerde bedrijven volgens de internationale boekhoudnormen – IFRS (International Financial Reporting Standards) opgesteld worden. Niet-beursgenoteerde vennootschappen beschikken van hun kant over de mogelijkheid om deze normen te gebruiken om hun geconsolideerde jaarrekening op te stellen.

Er bestaat geen gestandaardiseerd model voor de geconsolideerde jaarrekening opgesteld volgens IFRS.

Echter, voor de niet-beursgenoteerde vennootschappen die een geconsolideerde jaarrekening volgens Belgische norm (BEGAAP) opstellen, wordt hierna een uitgewerkt model door de Nationale Bank van België in samenwerking met de Commissie voor Boekhoudkundige Normen (CBN) ter beschikking gesteld. Het is niet verplicht om dit model te gebruiken. De inhoud van dit model werd aangepast voor de boekjaren die aanvangen vanaf 1 januari 2016, ingevolge de omzetting van de Richtlijn 2013/34/EU.

Ongeacht de gebruikte boekhoudnormen moet elke bij de NBB neergelegde geconsolideerde jaarrekening voorafgegaan worden door een voorblad CONSO 1 (voorblad CONSO 1 voor boekjaren die eindigen vanaf 1 januari 2020).

 

A. Modellen voor de boekjaren die eindigen VANAF 1 januari 2020

Dit nieuwe model van geconsolideerde jaarrekening werd op 11 december 2019 goedgekeurd door de CBN en is geldig voor alle boekjaren die eindigen vanaf 1 januari 2020. Dit model wordt eveneens gebruikt door de vennootschappen die hun geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar 2019 volgens de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moeten opstellen en neerleggen.

geconsolideerde jaarrekening versie 2020 (pdf) geconsolideerde jaarrekening versie 2020 (word)
B. Modellen voor de boekjaren die aanvangen VANAF 1 januari 2016

Dit model van geconsolideerde jaarrekening werd op 5 oktober 2016 goedgekeurd door de CBN. Dit model wordt gebruikt door vennootschappen die voor het opstellen en neerleggen van hun geconsolideerde jaarrekening de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen volgen en is geldig voor alle boekjaren die aanvangen na 31 december 2015 en afsluiten vóór 1 januari 2020.

geconsolideerde jaarrekening versie 2016 (pdf) geconsolideerde jaarrekening versie 2016 (word)

4. Historiek van de standaardmodellen