Jaarrekening van buitenlandse vennootschappen, verenigingen en stichtingen

Alle buitenlandse rechtspersonen dienen bij een verplichte neerlegging gebruik te maken van een gestandaardiseerd voorblad in het Nederlands, het Frans of het Duits.

1. Buitenlandse vennootschappen

De neer te leggen jaarrekening moet zijn opgesteld overeenkomstig het recht van het land van herkomst van de vennootschap; het gebruik van het (volledig of verkort) model van de jaarrekening dat geldt voor jaarrekeningen van Belgische vennootschappen is daarvoor dus niet verplicht.

De buitenlandse vennootschap moet bij een verplichte neerlegging wel gebruik maken van het blad VOL-bv (Word - 50k) van het 'Volledig model van de jaarrekening voor vennootschappen'.

Buitenlandse vennootschappen of Europese economische samenwerkingsverbanden naar buitenlands recht die voldoen aan de criteria van artikel 1.24 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ('kleine vennootschappen') gebruiken evenwel het blad VKT-bv (Word - 50k) van het 'Verkort model van de jaarrekening voor vennootschappen'.

Ingeval het een geconsolideerde jaarrekening betreft, moet dit duidelijk op het eerste blad worden vermeld.

2. Immigrerende vennootschappen

Art. 14:28 – 14:30 van het WVV geeft de verplichtingen weer van alle door buitenlands recht beheerste vennootschappen met rechtspersoonlijkheid, die hun zetel naar België willen verplaatsen (immigratie), met uitzondering van de SE en de SCE.

De zich omzettende vennootschap legt door toedoen van haar bestuursorgaan een staat van actief en passief neer bij de Nationale Bank van België die haar vermogenstoestand weergeeft op het ogenblik van de omzetting. Deze neerlegging gebeurt binnen dertig dagen nadat de authentieke omzettingsakte is verleden. (tarief Micro PDF)

De betrokken onderneming legt (na immigratie) bij de Balanscentrale binnen de 7 maanden na afsluiten van het boekjaar haar eerste jaarrekening neer, met betrekking tot het volledige boekjaar (indien er geen wijziging van de statuten inzake de duur van het boekjaar is gebeurd).

We verwijzen in deze context ook graag naar het CBN-advies 2020/15 van 30 september 2020, gepubliceerd op de website van de CBN op 16 december 2020.

Voor de neerlegging van een staat van actief en passief van immigrerende vennootschappen, raden wij het gebruik van de modellen met of zonder kapitaal aan, afhankelijk van de rechtsvorm van de onderneming.

3. Buitenlandse verenigingen en stichtingen

De artikelen 3:50 en 3:54 van de WVV bepalen dat buitenlandse verenigingen en stichtingen met een bijkantoor in België die op de afsluitingsdatum van het laatst afgesloten boekjaar één van de criteria vermeld in respectievelijk artikel 3:47, §2 en artikel 3:51, §2 van het WVV overschrijden, verplicht zijn hun jaarrekening neer te leggen bij de Balanscentrale. De jaarrekening kan worden neergelegd in de vorm waarin zij is opgesteld, gecontroleerd en openbaar gemaakt overeenkomstig de wetgeving van de staat waaronder de vereniging ressorteert. Het gebruik van gestandaardiseerde modellen voor jaarrekeningen voor verenigingen en stichtingen is niet verplicht.

De neerleggingsplicht geldt voor de buitenlandse vereniging of stichting en niet voor haar bijkantoor in België.

Buitenlandse verenigingen en stichtingen die verkiezen geen gebruik te maken van onze gestandaardiseerde modellen worden verzocht gebruik te maken van pagina S-vzw (Als reden voor de afwijking is de opmerking 'Buitenlandse vereniging of stichting' toegevoegd).

Ingeval de buitenlandse vereniging de gestandaardiseerde modellen voor verenigingen wenst te gebruiken, zal ze haar jaarrekening neerleggen volgens: