- voor vennootschappen

- voor vennootschappen

Voor vennootschappen geldt de enkelvoudige jaarrekening als de basis voor de beoordeling van de groottecriteria.

De grootte van moedervennootschappen wordt berekend op geconsolideerde basis. (Meer info: Advies 2018/22 van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen). Voor de verbonden vennootschappen geldt dit niet, tenzij zij zelf ook een moedervennootschap zijn (Meer info: 'Groep van beperkte omvang').

Dit zijn de drempelwaarden voor kleine en grote vennootschappen. 

 

Boekjaar startend Vóór 01/01/2024 Vanaf 01/01/2024
Gemiddeld personeelsbestand 50 FTE 50 FTE
Jaaromzet (zonder btw) 9.000.000 euro 11.250.000 euro
balanstotaal 4.500.000 euro 6.000.000 euro

 

Grote vennootschap – volledig model

Een vennootschap wordt als groot beschouwd indien zij ofwel 2 of 3 drempelwaarden overschrijdt, ofwel beursgenoteerd is.

De grote vennootschappen moeten het volledig model gebruiken.

Kleine vennootschap – verkort model

Een vennootschap is klein indien zij maximaal 1 van de bovenvermelde drempelwaarden overschrijdt (Bron: art. 1:24 WVV).

De kleine (niet beursgenoteerde) vennootschappen mogen het verkort model gebruiken.

Microvennootschap - micromodel

De microvennootschap is een subcategorie van de kleine vennootschappen. Alle regels voor de kleine vennootschappen gelden ook voor microvennootschappen.

De microvennootschap is een kleine vennootschap die maximaal 1 van de hieronder vermelde drempelwaarden overschrijdt (Bron: art 1:25 WVV).

 

Boekjaar startend Vóór 01/01/2024 Vanaf 01/01/2024
Gemiddeld personeelsbestand 10 FTE 10 FTE
Jaaromzet (zonder btw) 700.000 euro 900.000 euro
balanstotaal 350.000 euro 450.000 euro

 

De microvennootschappen mogen het micromodel gebruiken.

Een microvennootschap mag op de datum van de jaarafsluiting geen moeder- of dochtervennootschap zijn.

Specifieke vragen rond vennootschappen

Waarom wordt een vennootschap met meer dan 100 werknemers niet altijd als groot beschouwd?

Voor jaarrekeningen van boekjaren die starten vanaf 1 januari 2016 is de grootte van het personeelsbestand geen bepalende factor meer. Een vennootschap blijft klein als zij maximaal 1 van de drempelwaarden overschrijdt. (Bron: WVV Art.1:24, §1)

Hoe wordt het personeelsbestand van een vennootschap berekend?

Het gemiddeld personeelsbestand is het gemiddeld aantal werknemers in voltijds equivalenten (FTE) dat is geregistreerd in de DIMONA-databank op het einde van elke maand van het boekjaar.

Hoe wordt de (jaar)omzet berekend?

De omzet is het bedrag van de verkoop van goederen en de levering van diensten aan derden in het kader van de gewone bedrijfsuitoefening verminderd met de toegestane kortingen (afslag, ristorno, rabat) en de btw en elke andere met de omzet verbonden belasting (Bron: Art. 3:90 van het KB van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen).

Welk model moeten startende vennootschappen kiezen?

De cijfers voor de toepassing worden bij het begin van het boekjaar te goeder trouw geschat. Indien uit deze schatting blijkt dat meer dan één van de criteria zullen overschreden worden gedurende het eerste boekjaar, moet daar voor dat eerste boekjaar meteen rekening mee worden gehouden.

Wat gebeurt er als de criteria (niet meer) overschreden worden?

Wanneer de criteria worden overschreden of niet meer worden overschreden, heeft dit slechts gevolgen wanneer dit zich gedurende twee achtereenvolgende boekjaren voordoet. Dit noemt men het consistentiebeginsel.

Meer info: CBN-advies 2022/3

Hoe wordt de grootte van moedervennootschappen berekend?

De grootte van moedervennootschappen wordt berekend op geconsolideerde of geaggregeerde basis. (Bron: WVV art. 1:24, §6). Meer info: CBN-advies 2022/03, punt V.B.2

Hallo, mijn naam is Cybo, hoe kan ik u vandaag helpen?

Cybo