Belgische verenigingen en stichtingen (V&S)

Boek 3 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen beschrijft het wetgevend kader met betrekking tot de jaarrekeningen en begrotingen van verenigingen (Titel 2) en stichtingen (Titel 3).

Er zijn 2 categorieën V&S met specifieke verplichtingen. (Zie ook brochure FOD Justitie, blz. 27-28)

1. Dubbele boekhouding - neerlegging bij de NBB

Verenigingen en stichtingen (V&S) die beantwoorden aan meer dan één van de hieronder vermelde criteria, moeten een dubbele boekhouding voeren en leggen hun jaarrekening neer bij de Balanscentrale van de Nationale Bank.

Criteria:

Aantal werknemers (jaargemiddelde)

5

Andere dan niet recurrente ontvangsten

€ 334.500

Bezittingen

€ 1.337.000

Schulden

€ 1.337.000

Afhankelijk van het aantal werknemers, omzet en balanstotaal kunnen zij kiezen uit een volledig, verkort of microschema. (Zie groottecriteria voor verenigingen WVV, 3 :47§2 et 3 :51 §2). 

2. Vereenvoudigde boekhouding - neerlegging bij de griffie van de ondernemingsrechtbank

Het merendeel van de vzw’s kan een vereenvoudigde boekhouding voeren.

Verenigingen en stichtingen die maximaal één van de hierboven vermelde criteria overschrijden:

  • mogen een vereenvoudigde boekhouding voeren. (WER, art. III.85, §2)
  • moeten de jaarrekening neerleggen bij de griffie van de ondernemingsrechtbank van de zetel van de rechtspersoon (WVV, art.2 :7 en art. 2 :9 §1,8°)

FAQ>