Termijn van goedkeuring en betaling

De jaarrekening moet binnen dertig dagen nadat ze is goedgekeurd door de algemene vergadering en ten laatste zeven maanden na de datum van afsluiting van het boekjaar bij de Balanscentrale worden neergelegd. Een niet-goedgekeurde jaarrekening kan in principe niet worden neergelegd.

Termijn van neerlegging

De jaarrekening moet

 • binnen de zes maanden na afsluiting van het boekjaar ter goedkeuring voorgelegd worden aan de algemene vergadering en
 • door de beheerders of zaakvoerders bij de Nationale Bank worden neergelegd binnen de 30 dagen na goedkeuring (ten laatste zeven maanden na de datum van afsluiting van het boekjaar) (art 92 en 98 van het Wetboek van de Vennootschappen).

Uitzondering op de regel van goedkeuring door de algemene vergadering

 • Onderneming in vereffening
  De Algemene Vergadering (AV) heeft geen bevoegdheid meer om de jaarrekening goed te keuren.
  De jaarrekening moet voorgelegd worden aan de AV.
  De jaarrekeningen moeten binnen de maand na datum van de voorlegging (en ten laatste zeven maanden na de afsluiting van het boekjaar) neergelegd worden.
  De vereffenaar mag de datum noteren waarop de jaarrekening werd voorgelegd aan de AV. Op het eerste blad van de jaarrekening wordt de benaming van de onderneming aangevuld met de woorden 'in vereffening'.
 • Buitenlandse onderneming met een bijkantoor in België
  De jaarrekening hoeft niet te worden goedgekeurd, voor zover het recht waaronder de vennootschap ressorteert, hierin niet voorziet.
 • Grote openbare instelling die niet in de vorm van een handelsvennootschap werd opgericht maar die een statutaire opdracht vervult van commerciële, financiële of industriële aard
 • Vennootschap onder firma, Gewone commanditaire vennootschap of Coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid
 • Geconsolideerde jaarrekening

Termijn van betaling

De neerleggingskosten moeten geïnd worden binnen de zeven kalenderdagen volgend op de datum van aanvaarding van de neerlegging van de jaarrekeningen door de Nationale Bank.

Binnen de elf werkdagen die volgen op de aanvaarding van de neerlegging stuurt de Nationale Bank de mededeling van neerlegging aan de rechtspersoon op wie het document betrekking heeft.