Buitenlandse vennootschappen en verenigingen

De volgende buitenlandse rechtspersonen moeten een jaarrekening bij de Nationale Bank neerleggen:

 • buitenlandse vennootschappen met  een bijkantoor in België. Bron: WVV Art. 3:20. § 1.

  Voor meer informatie: CBN-advies 2022/14 - Belgische bijkantoren van buitenlandse vennootschappen. 

  Voorblad:

  • VOL-bv - voorblad voor het neerleggen van een statutaire jaarrekening
  • Conso 1 - voorblad voor het neerleggen van een geconsolideerde jaarrekening
  • Uitzondering: De buitenlandse vennootschappen of de Europese economische samenwerkingsverbanden naar buitenlands recht die voldoen aan de criteria van  Artikel 1:24 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen ('kleine vennootschappen'), gebruiken in dit geval het voorblad VKT-bv

De jaarrekening van het Belgisch bijkantoor moet enkel openbaar gemaakt worden in het geval van "een bijkantoor van een vennootschap die niet is onderworpen aan het boekhoudrecht van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte, en waarvan het boekhoudrecht ook niet gelijkwaardig is aan het Europese boekhoudstelsel neergelegd in richtlijn 2013/34/EU van het Europees Parlement en van de Raad van 26 juni 2013", behalve wanneer dit bijkantoor geen eigen opbrengsten heeft door verkoop van goederen of dienstverlening aan derden of door geleverde goederen of verleende diensten aan de buitenlandse vennootschap waarvan zij afhangt, en waarvan de werkingskosten volledig door de laatstgenoemde worden gedragen.
Voor meer informatie:  CBN-advies 2022/14 – Belgische bijkantoren van buitenlandse vennootschappen. 
Bron: WVV Art. 3:20, §3 en Art. 3:1, §2.

 • buitenlandse verenigingen en stichtingen met bijkantoor in België zijn gehouden hun jaarrekening over het laatst afgesloten boekjaar neer te leggen bij de Nationale Bank van België, in de vorm waarin deze rekeningen werden opgesteld, gecontroleerd en openbaar gemaakt volgens het recht van de Staat waaronder de vereniging valt.
  Bron: WVV Art. 3:50 en Art. 3:54.

  Het bijkantoor van een buitenlandse vereniging of stichting dient zijn jaarrekening binnen dertig dagen na de goedkeuring ervan door het bestuursorgaan bij de Nationale Bank van België neer te leggen indien het bijkantoor op de balansdatum van het laatst afgesloten boekjaar meer dan één van de criteria vermeld in respectievelijk artikel 3:47, §2 en artikel 3:51, §2 van het WVV overschrijdt.
  Bron: WVV Art. 3:47, §7 en Art. 3:51, §7.

  Buitenlandse verenigingen en stichtingen die geen gebruik maken van onze gestandaardiseerde modellen voor verenigingen en stichtingen worden verzocht:

  • gebruik te maken van het voorblad S-vzw 1.1 - voor het neerleggen van een niet-gestandaardiseerd model van jaarrekening voor buitenlandse verenigingen en stichtingen
  • met de vermelding 'Buitenlandse vereniging of stichting' als rechtvaardiging van de afwijking van datgene wat voorzien is door het K.B. van 29 april 2019.