Gebruiksvoorwaarden Filing

Door het gebruik van de toepassing verklaart u zich akkoord met de gebruiksvoorwaarden die hierna worden beschreven.

De beschikbaar gestelde gegevens

In de toepassing FILING vindt u de refertes van de jaarrekeningen en de geconsolideerde jaarrekeningen die tijdens de vijf voorbije kalenderjaren en het lopende kalenderjaar werden neergelegd.

De identificatiegegevens van de rechtspersonen zoals de naam, het adres, de rechtsvorm en de rechtstoestand worden door de Nationale Bank als aanvullende informatie meegegeven en zijn afkomstig uit de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO), beheerd door de FOD Economie. De Nationale Bank beperkt er zich toe deze als authentiek beschouwde gegevens over te nemen en raadt u aan deze gegevens in het algemeen en de rechtstoestand in het bijzonder door een andere bron te laten bevestigen vooraleer ze bij beslissingen te gebruiken.

U kunt de in de KBO opgenomen gegevens overigens rechtstreeks raadplegen en controleren via de 'Public Search'-functie op de internetsite van de KBO. Indien foutieve gegevens zijn opgenomen in de KBO, dan is het in principe de betrokken rechtspersoon zelf die de KBO daarvan op de hoogte dient te stellen, voor zover alle wettelijke verplichtingen inzake publicatie van identificatiegegevens zijn vervuld. De procedure wordt toegelicht op voormelde internetsite van de KBO.

De betrokken rechtspersonen zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de documenten die ze bij de Nationale Bank hebben neergelegd. Deze worden immers door de Nationale Bank ongewijzigd beschikbaar gesteld, met dien verstande dat de NBB bepaalde gegevens vermeldt in de voorbehouden zone bovenaan het eerste blad van elk document en dat als gestructureerde databestanden neergelegde jaarrekeningen door de NBB in de vorm van een PDF-bestand gegoten worden.

Wanneer een jaarrekening die moet worden opgesteld volgens een van de modellen die door de NBB ter beschikking worden gesteld, langs elektronische weg in de vorm van een gestructureerd databestand wordt neergelegd, dan worden de secties van het model die zonder voorwerp zijn niet opgenomen in het door de NBB beschikbaar gestelde afschrift. Bovendien worden bedragen die overeenkomstig de geldende regelgeving in euro met twee decimalen werden uitgedrukt, door de NBB afgerond in euro zonder decimalen.

Als een rechtspersoon zou vaststellen dat wat hij heeft neergelegd, niet overeenstemt met wat neergelegd had dienen te worden, dan kan hij overgaan tot een 'Verbeterde neerlegging', die dan ook als dusdanig door de NBB beschikbaar zal worden gesteld.

Een register van alle vennootschapsakten gepubliceerd vanaf 1983 in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad kunt u raadplegen op de website van de internetsite van de FOD Justitie. Recente vennootschapsakten kunnen bovendien online worden gevisualiseerd.