Jaarrekening van buitenlandse vennootschappen, verenigingen en stichtingen

Alle buitenlandse rechtspersonen dienen bij een verplichte neerlegging gebruik te maken van een gestandaardiseerd voorblad in het Nederlands, het Frans of het Duits.

1. Buitenlandse vennootschappen

De neer te leggen jaarrekening moet zijn opgesteld overeenkomstig het recht van het land van herkomst van de vennootschap; het gebruik van het (volledig of verkort) model van de jaarrekening dat geldt voor jaarrekeningen van Belgische vennootschappen is daarvoor dus niet verplicht.

De buitenlandse vennootschap moet bij een verplichte neerlegging wel gebruik maken van het blad VOL 1.1 (Word - 50k) van het 'Volledig model van de jaarrekening voor vennootschappen'.

Buitenlandse vennootschappen of Europese economische samenwerkingsverbanden naar buitenlands recht die voldoen aan de criteria van artikel 1.24 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ("kleine vennootschappen") gebruiken evenwel het blad VKT 1.1 (Word - 50k) van het 'Verkort model van de jaarrekening voor vennootschappen'.

Ingeval het een geconsolideerde jaarrekening betreft, moet dit duidelijk op het eerste blad worden vermeld.

2. Buitenlandse verenigingen en stichtingen

Omdat een buitenlandse vereniging de Belgische rechtsregels inzake het voeren van de boekhouding moet naleven, zal haar bij de Nationale Bank neergelegde jaarrekening net dezelfde vorm hebben als die van een Belgische vzw. Zij dient daarvoor de gestandaardiseerde modellen voor verenigingen te gebruiken of, in voorkomend geval, het specifiek schema dat zij gebruikt in het kader van de wetgeving waaraan zij onderworpen is.

Ingeval de buitenlandse vereniging de gestandaardiseerde modellen voor verenigingen dient te gebruiken, zal ze haar jaarrekening neerleggen volgens:

  • het 'verkort model voor verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen' (uitgedrukt in euro) wanneer ze als groot wordt beschouwd
  • het 'volledig model voor verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen' (uitgedrukt in euro) wanneer ze als zeer groot wordt beschouwd.

De door de Nationale Bank uitgegeven standaardformulieren kunnen gratis vanuit haar internetsite worden gedownload. Voor de opmaak van jaarrekeningbestanden in de vorm van een gestructureerd databestand kan dan weer gebruik worden gemaakt van een gratis software SOFISTA die zich op dezelfde internetsite bevindt.