Offline aflevering van kopieën van jaarrekeningen

U kunt bij de NBB natuurlijk ook terecht om kopieën van jaarrekeningen offline afgeleverd te krijgen. Dit kan enkel bij de hoofdzetel te Brussel met de post, per fax of per e-mail. Dit geldt noodzakelijkerwijze voor documenten die vóór 1 januari 2008 werden neergelegd (teruggaande tot april 1978, wanneer de Balanscentrale werd opgericht), maar is ook mogelijk voor de recentere documenten die online beschikbaar zijn.

De daarvoor toegepaste prijzen en modaliteiten zijn bepaald bij koninklijk besluit (KB). Voor de jaarrekening of geconsolideerde jaarrekening van vennootschappen wordt verwezen naar het KB van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen. Voor de jaarrekening van verenigingen of stichtingen is dat het KB van 19 december 2003 betreffende de boekhoudkundige verplichtingen en de openbaarmaking van de jaarrekening van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen.

De gevraagde kopieën worden u, naar keuze, geleverd:

  • per e-mail, met de documenten in pdf-formaat als aangehechte bestanden. De prijs bedraagt daarvoor 5 € per document

U kunt documenten bestellen: