Buitenlandse vennootschappen en verenigingen

De volgende buitenlandse rechtspersonen moeten een jaarrekening bij de Nationale Bank neerleggen:

 • buitenlandse vennootschappen met  een bijkantoor in België. bron WVV Art. 3:20. § 1

  Voor meer informatie: CBN-advies 2018/06 - Belgische bijkantoren van vennootschappen naar buitenlands recht

  Voorblad:

  • VOL 1.1 - voorblad voor het neerleggen van een statutaire jaarrekening
  • Conso.1.1 - voorblad voor het neerleggen van een geconsolideerde jaarrekening
  • Uitzondering: De buitenlandse vennootschappen of de Europese economische samenwerkingsverbanden naar buitenlands recht die voldoen aan de criteria van  Artikel 1:24 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen ('kleine vennootschappen'), gebruiken in dit geval het voorblad VKT 1.1.

 • buitenlandse verenigingen en stichtingen met bijkantoor in België zijn gehouden hun jaarrekening over het laatst afgesloten boekjaar neer te leggen bij de Nationale Bank van België, in de vorm waarin deze rekeningen werden opgesteld, gecontroleerd en openbaar gemaakt volgens het recht van de Staat waaronder de vereniging valt.
  Bron: WVV Art. 3:50 en Art. 3:54.

  De verplichting tot neerlegging van de jaarrekening bij de Nationale Bank van België geldt voor de  buitenlandse vereniging of stichting en niet voor haar bijkantoor in België voor zover het bijkantoor op de balansdatum van het laatst afgesloten boekjaar één van de criteria vermeld in respectievelijk artikel 3:47, §2 en artikel 3:51, §2 van het WVV overschrijden.

  Buitenlandse verenigingen en stichtingen die geen gebruik maken van onze gestandaardiseerde modellen voor verenigingen en stichtingen worden verzocht:

  • gebruik te maken van het voorblad S-vzw 1.1 - voor het neerleggen van een niet-gestandaardiseerd model van jaarrekening voor buitenlandse verenigingen en stichtingen
  • met de vermelding 'Buitenlandse vereniging of stichting' als rechtvaardiging van de afwijking van datgene wat voorzien is door het K.B. van 29 april 2019.