Termijn van goedkeuring en neerlegging

De jaarrekening moet binnen dertig dagen nadat ze is goedgekeurd door de algemene vergadering en ten laatste zeven maanden na de datum van afsluiting van het boekjaar bij de Balanscentrale worden neergelegd. Een niet-goedgekeurde jaarrekening kan in principe niet worden neergelegd.

Termijn van neerlegging

De jaarrekening moeten

 • binnen de zes maanden na afsluiting van het boekjaar ter goedkeuring voorgelegd worden aan de algemene vergadering en
 • door de beheerders of zaakvoerders bij de Nationale Bank worden neergelegd binnen de 30 dagen na goedkeuring (ten laatste zeven maanden na de datum van afsluiting van het boekjaar) (art 92 en 98 van het Wetboek van de Vennootschappen).

Uitzondering op de regel van goedkeuring door de algemene vergadering

 • Onderneming in vereffening
  De jaarrekening moet ter goedkeuring voorgelegd worden aan de algemene vergadering in vereffening. De algemene vergadering heeft echter geen bevoegdheid meer om de jaarrekening goed te keuren. De jaarrekeningen moeten van dan af binnen de maand van de datum van de voorlegging van de jaarrekeningen aan de algemene vergadering (en ten laatste zeven maanden na de afsluiting van het boekjaar) neergelegd worden. De vereffenaar mag, indien hij het wil, de datum noteren waarop de jaarrekening werd voorgelegd aan de algemene vergadering. Op het wachtblad van de neergelegde jaarrekening wordt de benaming van de onderneming gevolgd door de vermelding ‘in vereffening’. Op het eerste blad van de neergelegde jaarrekening wordt de benaming van de onderneming aangevuld met de woorden ‘in vereffening’.
 • Buitenlandse onderneming met een bijkantoor in België
  De jaarrekening hoeft niet te worden goedgekeurd, voor zover het recht waaronder de vennootschap ressorteert, hierin niet voorziet.
 • Grote openbare instelling die niet in de vorm van een handelsvennootschap werd opgericht maar die een statutaire opdracht vervult van commerciële, financiële of industriële aard
 • Vennootschap onder firma, Gewone commanditaire vennootschap of Coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid
 • Geconsolideerde jaarrekening

Termijn van betaling

De neerleggingskosten moeten geïnd worden binnen de zeven kalenderdagen volgend op de datum van aanvaarding van de neerlegging van de jaarrekeningen door de Nationale Bank.

Binnen de elf werkdagen die volgen op de aanvaarding van de neerlegging stuurt de Nationale Bank de mededeling van neerlegging aan de rechtspersoon op wie het document betrekking heeft.