Taal van de jaarrekening

Taal van de openbaarmaking door ondernemingen

Artikel 101 van het Wetboek van vennootschappen bepaalt dat de jaarrekening moet worden opgesteld in de taal of in één van de officiële talen van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap is gevestigd. Concreet bepaalt de plaats waar de werkelijke exploitatiezetel is gevestigd, de taal waarin de documenten openbaar moeten worden gemaakt. Afhankelijk van het taalgebied is dat het Nederlands, het Frans of het Duits. Ondernemingen met een exploitatiezetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kunnen kiezen tussen het Nederlands en het Frans. Ondernemingen met exploitatiezetels in verschillende taalgebieden moeten hun jaarrekening en hun eventuele geconsolideerde jaarrekening en de bijbehorende stukken openbaar maken in de taal van elk van die taalgebieden, waarbij er evenveel neerleggingen moeten gebeuren als er verplichte talen van openbaarmaking zijn.

De jaarrekening of geconsolideerde jaarrekening kan daarenboven worden vertaald en neergelegd in één of meer officiële talen van de Europese Unie. Een dergelijke aanvullende neerlegging is niet verplicht, in tegenstelling met de neerlegging bedoeld onder de vorige paragrafen. Als de aanvullende neerlegging gebeurt, dan geldt het gewone neerleggingstarief.

De jaarrekening of geconsolideerde jaarrekening van de buitenlandse ondernemingen met een bijkantoor in België en alle stukken die samen hiermee worden neergelegd, moeten ingevolge artikel 85 van het Wetboek van vennootschappen worden opgesteld of vertaald in de taal of in één van de officiële talen van het rechtsgebied waarbinnen het Belgische bijkantoor van de buitenlandse onderneming is gevestigd.

Consistentie in het taalgebruik

Artikel 174 van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 (voor de ondernemingen) en artikel 25 van het koninklijk besluit van 19 december 2003 (voor de verenigingen en stichtingen) bepalen dat de jaarrekening of geconsolideerde jaarrekening en de stukken die samen hiermee worden neergelegd in éénzelfde taal moeten worden opgesteld. In de stukken die het voorwerp uitmaken van één en dezelfde neerlegging mag dus niet meer dan één taal worden gebruikt.

Ingevolge artikel 181 van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 moet de verbetering van een eerder openbaar gemaakte jaarrekening of geconsolideerde jaarrekening gebeuren in dezelfde taal als de betrokken jaarrekening of geconsolideerde jaarrekening.