Jaarverslag

  • Grote vennootschappen moeten hun jaarverslag tegelijk met de jaarrekening neerleggen, in dezelfde taal en op dezelfde drager.
  • Kleine vennootschappen moeten geen jaarverslag opmaken en dus evenmin neerleggen.
  • Sinds de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) moeten de bestuursorganen van de andere dan de kleine VZW’s, IVZW’s of stichtingen een jaarverslag opstellen. Dit jaarverslag wordt gelijktijdig met de jaarrekening neergelegd en openbaar gemaakt. Deze verplichting wordt bepaald in de artikelen 3:47, § 7, tweede lid; 3:48 (VZW’s en IVZW’s); 3:51, § 7, tweede lid en 3:52 (stichtingen) WVV.