Chronologisch register van de wetgeving en de reglementering inzake de jaarrekening, de geconsolideerde jaarrekening en de sociale balans

U vindt hier een chronologisch register volgens de datum van de publicatie in het Belgisch Staatsblad. De inhoud van de (geconsolideerde) wetgeving en reglementering kan u raadplegen via de databank 'Justel' van de Federale Overheidsdienst Justitie.

2020

COVID19 maatregelen - niet meer van toepassing

2019

 • Lijst van de rekenkundige en logische controles waaraan de neerleggingsformulieren 'jaarrekening en andere overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen neer te leggen documenten', neergelegd bij de Nationale Bank van België en opgesteld volgens de modellen voor vennootschappen bepaald in het koninklijk besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, worden onderworpen. (Belgisch Staatsblad van 27.12.2019, blz. 118531 - 118538)
 • Correctie van een rubriekcode in het volledig  en het verkort model voor vennootschappen,  (Belgisch Staatsblad van 10.12.2019, blz. 111126)
 • Nieuwe versie van het model van de enkelvoudige jaarrekening voor vennootschappen met rechtspersoonlijkheid, opgesteld door de Nationale Bank van België (Belgisch Staatsblad van 30.07.2019, blz. 74518)
 • Errata in het Belgisch Staatsblad van 24.10.2016, lijst van de rekenkundige en logische controles waaraan de neerleggingsformulieren 'jaarrekening en andere overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen neer te leggen documenten', van toepassing op boekjaren die een aanvang nemen na 31 december 2015. (Belgisch Staatsblad van 15.05.2019, blz. 46951)
 • Koninklijk besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (bron Justel)
 • Wetboek van vennootschappen en verenigingen van 23 maart 2019 (bron Justel)
 • Nieuwe versie van de gestandaardiseerde formulieren voor de neerlegging van de jaarrekening en andere overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen neer te leggen documenten, opgesteld door de Nationale Bank van België (Belgisch Staatsblad van 18.01.2019, blz. 6991)

2017

 • Koninklijk besluit van 3 September 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 oktober 1975 houdende oprichting van een Commissie voor boekhoudkundige normen en van het koninklijk besluit van 16 juni 1994 tot vaststelling van de bijdrage van de ondernemingen in de werkingskosten van de Commissie voor boekhoudkundige normen (Belgisch Staatsblad van 11.09.2017, blz. 83193) (bron: Justel)
 • Wet van 17 mei 2017 tot wijziging van diverse wetten met het oog op de aanvulling van de gerechtelijke ontbindingsprocedure van vennootschappen (Belgisch Staatsblad van 12.06.2017, blz. 63589) (bron: Justel)

2016

2015

 • Koninklijk besluit van 18 december 2015 tot omzetting van de Richtlijn 2013/34/EU van 26 juni 2013 van het Europees Parlement en van de Raad betreffende de jaarlijkse financiële overzichten, geconsolideerde financiële overzichten en aanverwante verslagen van bepaalde ondernemingsvormen, tot wijziging van Richtlijn 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad (Belgisch Staatsblad van 30.12.2015, blz. 80.380) (bron: Justel)
 • Wet van 18 december 2015 tot omzetting van de Richtlijn 2013/34/EU van 26 juni 2013 van het Europees Parlement en van de Raad betreffende de jaarlijkse financiële overzichten, geconsolideerde financiële overzichten en aanverwante verslagen van bepaalde ondernemingsvormen, tot wijziging van Richtlijn 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad (Belgisch Staatsblad van 30.12.2015, blz. 80.368) (bron: Justel)

2014

 • Koninklijk besluit van 26 maart 2014 tot bepaling van de inwerkingtreding van de wet van 17 juli 2013 houdende invoeging van Boek III 'Vrijheid van vestiging, dienstverlening en algemene verplichtingen van de ondernemingen', in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek III en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek III, in boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht (Belgisch Staatsblad van 28.04.2014, blz. 35.064) (bron: Justel)

2013

 • Wet van 17 juli 2013 houdende invoeging van Boek III 'Vrijheid van vestiging, dienstverlening en algemene verplichtingen van de ondernemingen', in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek III en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek III, in boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht (Belgisch Staatsblad van 14.08.2013, blz. 54.348)
 • Koninklijk besluit van 17 augustus 2013  tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 2003 met betrekking tot de neerlegging van de jaarrekening van grote SON's en IVZW's bij de NBB (Belgisch Staatsblad van 22.08.2013, blz. 56.095)
 • Wet van van 14 januari 2013  houdende diverse bepalingen inzake werklastvermindering binnen justitie (Belgisch Staatsblad van 01.03.2013,  blz. 12.945)
 • Koninklijk besluit van 18 december 2012  tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 2003 betreffende de boekhoudkundige verplichtingen en de openbaarmaking van de jaarrekening van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen (Belgisch Staatsblad van 31.01.2013,  blz. 5.001)

2012

 • Nieuwe versie van de standaarddocumenten 'Volledig model van jaarrekening voor verenigingen' en 'Verkort model van jaarrekening voor verenigingen' uitgegeven door de Nationale Bank van België (Belgisch Staatsblad van 05.12.2012, blz. 77.547)
 • Nieuwe versie van de standaarddocumenten 'Volledig model van jaarrekening' en 'Verkort model van jaarrekening' voor ondernemingen uitgegeven door de Nationale Bank van België (Belgisch Staatsblad van 05.12.2012, blz. 77.546)
 • Koninklijk besluit van 25 augustus 2012   tot wijziging van de artikelen 17, 37 en 53 van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen (Belgisch Staatsblad van 17.09.2012, blz. 57.754)
 • Wet van 22 april 2012   ter bestrijding van de loonkloof tussen mannen en vrouwen (Belgisch Staatsblad van 28.08.2012, blz. 51.020)
 • Koninklijk besluit van 1 juli 2012  tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 september 1992 op de geconsolideerde jaarrekening van de kredietinstellingen, de beleggingsondernemingen en de beheervennootschappen van instellingen van collectieve belegging (Belgisch Staatsblad van 26.07.2012, blz 41.147)
 • Wet van 22 maart 2012  tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en van de wet van 17 juli 1975 met betrekking tot de boekhouding van de ondernemingen (Belgisch Staatsblad van 12.04.2012, blz. 23.634)

2011

 • Nieuwe versie van de standaarddocumenten 'Volledig model van jaarrekening voor verenigingen' en 'Verkort model van jaarrekening voor verenigingen' uitgegeven door de Nationale Bank van België (Belgisch Staatsblad van 19.12.2011, blz. 78.982)

 • Nieuwe versie van de standaarddocumenten 'Volledig model van jaarrekening' en 'Verkort model van jaarrekening' voor ondernemingen uitgegeven door de Nationale Bank van België (Belgisch Staatsblad van 12.12.2011, blz. 73.028)

 • Aanpassingen aan de lijst van de rekenkundige en logische controles waaraan de jaarrekeningen neergelegd bij de Nationale Bank van België en opgesteld volgens de schema's bepaald in het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen worden onderworpen (Belgisch Staatsblad van 29.11.2011, blz. 70.465)

 • Aanpassingen aan de lijst van de rekenkundige en logische controles waaraan de jaarrekeningen van verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen, neergelegd bij de Nationale Bank van België en opgesteld volgens de schema's bepaald in het koninklijk besluit van 19 december 2003 betreffende de boekhoudkundige verplichtingen en de openbaarmaking van de jaarrekening van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen worden onderworpen. (Belgisch Staatsblad van 29.11.2011, blz. 70.465)

 • Koninklijk besluit van 7 november 2011 tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen (Belgisch Staatsblad van 21.11.2011, blz. 68.931)

 • Aanpassingen aan de lijst van de rekenkundige en logische controles waaraan de jaarrekeningen neergelegd bij de Nationale Bank van België en opgesteld volgens de schema's bepaald in het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen worden onderworpen (Belgisch Staatsblad van 27.01.2011, blz. 7.678)

 • Aanpassingen aan de lijst van de rekenkundige en logische controles waaraan de jaarrekeningen van verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen, neergelegd bij de Nationale Bank van België en opgesteld volgens de schema's bepaald in het koninklijk besluit van 19 december 2003 betreffende de boekhoudkundige verplichtingen en de openbaarmaking van de jaarrekening van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen worden onderworpen. (Belgisch Staatsblad van 27.01.2011, blz. 7.677)

2010

2009

 • Ministerieel besluit van 10 december 2009 tot vastlegging van de uitsplitsing van de omzet in het rekeningenstelsel van de ondernemingsloketten (Belgisch Staatsblad van 30.12.2009, blz. 82.405)

 • Koninklijk besluit van 9 december 2009 betreffende de boekhoudkundige verplichtingen en de openbaarmaking van de jaarrekening van ondernemingsloketten (Belgisch Staatsblad van 30.12.2009, blz. 82.370)

 • Koninklijk besluit van 7 december 2009 betreffende de openbaarmaking van de jaarrekening van de organismen voor de financiering van pensioenen (Belgisch Staatsblad van 29.12.2009, blz. 82.160)

 • Nieuwe versie van de standaarddocumenten 'Volledig model van jaarrekening' en 'Verkort model van jaarrekening' voor ondernemingen uitgegeven door de Nationale Bank van België (Belgisch Staatsblad van 5.11.2009, blz. 71.389)

 • Koninklijk besluit van 27 september 2009  tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 juni 2003 betreffende de vereenvoudigde boekhouding van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen (Belgisch Staatsblad van 12.10.2009, blz. 67.407)

 • Koninklijk besluit van 10 augustus 2009 tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en van het koninklijk besluit van 12 september 1983 tot bepaling van de minimumindeling van een algemeen rekeningstelsel (Belgisch Staatsblad van 24.08.2009, blz. 56.386)

2008

 • Nieuwe versie van de standaarddocumenten 'Volledig model van jaarrekening voor verenigingen' en 'Verkort model van jaarrekening voor verenigingen' uitgegeven door de Nationale Bank van België (Belgisch Staatsblad van 24.12.2008, blz. 68.254)

 • Nieuwe versie van de standaarddocumenten 'Volledig model van jaarrekening' en 'Verkort model van jaarrekening' voor ondernemingen uitgegeven door de Nationale Bank van België (Belgisch Staatsblad van 24.12.2008, blz. 68.254)

 • Koninklijk besluit van 28 september 2008 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 september 1992 op de jaarrekening van de kredietinstellingen en van het koninklijk besluit van 23 september 1992 op de boekhoudkundige gegevens over in België gevestigde bijkantoren die kredietinstellingen naar buitenlands recht openbaar moeten maken (Belgisch Staatsblad van 3.10.2008, blz. 52.809)

 • Koninklijk besluit van 12 augustus 2008 tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 2003 betreffende de boekhoudkundige verplichtingen en de openbaarmaking van de jaarrekening van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen en van het koninklijk besluit van 10 november 2006 betreffende de boekhoudkundige verplichtingen en de openbaarmaking van de jaarrekening van de vrije kinderbijslagfondsen (Belgisch Staatsblad van 17.09.2008, blz. 48.456)

 • Besluit van 21 december 2007 van de Vlaamse Regering betreffende de algemene boekhouding, de jaarrekening en het rekeningstelsel voor de hogescholen (Belgisch Staatsblad van 17.04.2008, blz. 20.564)

 • Besluit van 21 december 2007 van de Vlaamse Regering betreffende de boekhouding, de jaarrekening, het rekeningstelsel en de controle voor de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap (Belgisch Staatsblad van 17.04.2008, blz. 20.478)  

 • Koninklijk besluit van 27 maart 2008 tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 2003 betreffende de boekhoudkundige verplichtingen en de openbaarmaking van de jaarrekening van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen (Belgisch Staatsblad van 31.03.2008, blz. 17.697)

 • Lijst van de rekenkundige en logische controles waaraan de jaarrekeningen van verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen ... worden onderworpen (Belgisch Staatsblad van 13.03.2008, blz. 15.328)

 • Koninklijk besluit van 10 februari 2008 tot uitvoering van hoofdstuk XIV van Titel XIII van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen betreffende de mededeling aan de werknemersvertegenwoordigers van de inlichtingen over de voordelen betreffende de maatregelen ten gunste van de tewerkstelling (Belgisch Staatsblad van 26.02.2008, blz. 11900)

 • Koninklijk besluit van 10 februari 2008 tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen (Belgisch Staatsblad van 26.02.2008, blz. 11.897)

2007

 • Koninklijk besluit van 19 juni 2007 betreffende de jaarrekening van de ziekenhuizen (Belgisch Staatsblad van 29.06.2007, blz. 35.929)

 • Koninklijk besluit van 5 juni 2007 betreffende de jaarrekening van de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (Belgisch Staatsblad van 27.06.2007, blz. 35.014)

 • Koninklijk besluit van 27 april 2007 tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen (Belgisch Staatsblad van 14.05.2007, blz. 26.227)

 • Koninklijk besluit van 25 april 2007 tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen met het oog op het omzetten van bepalingen van de Richtlijn 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2006 betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen, tot wijziging van de Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad, en houdende intrekking van Richtlijn 84/253/EEG van de Raad (Belgisch Staatsblad van 27.04.2007, blz. 22.946)

 • Koninklijk besluit van 6 maart 2007 tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 augustus 1987 tot bepaling van de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel voor de ziekenhuizen (Belgisch Staatsblad van 24.04.2007, blz. 21.792)

 • Nieuwe versie van de standaarddocumenten 'Volledig model van jaarrekening' en 'Verkort model van jaarrekening' voor ondernemingen uitgegeven door de Nationale Bank van België (Belgisch Staatsblad van 27.03.2007, blz. 16.794)

 • Lijst van de rekenkundige en logische controles waaraan de jaarrekeningen opgesteld volgens de schema's bepaald in het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen worden onderworpen (Belgisch Staatsblad van 27.03.2007, blz. 16.785)

  Erratum

  Op blz. 16792:

  I.3. Eigen vermogen
  (...)
  10/15 = 10 + 11 + 12 + 13 + 140 + 141 + 15 - 19

  wordt

  10/15 = 10 + 11+ 12 + 13 + 14 + 15 - 19

 • Koninklijk besluit van 10 november 2006 betreffende de boekhoudkundige verplichtingen en de openbaarmaking van de jaarrekening van de vrije kinderbijslagfondsen (Belgisch Staatsblad van 11.01.2007, blz. 1.049)

2006

 • Koninklijk besluit van 21 december 2006 tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 juni 2003 op de openbaarmaking van akten en stukken van verenigingen zonder winstoogmerk, van internationale verenigingen zonder winstoogmerk en van stichtingen (Belgisch Staatsblad van 28.12.2006, blz. 75.410)

 • Koninklijk besluit van 28 november 2006 houdende tenuitvoerlegging van Verordening (EG) nr. 1453/2003 van de Raad van 22 juli 2003 betreffende het statuut van de Europese Coöperatieve Vennootschap (Belgisch Staatsblad van 4.12.2006, blz. 66.869)

 • Koninklijk besluit van 10 november 2006 op de boekhouding, de jaarrekening en de periodieke verslagen van bepaalde openbare instellingen voor collectieve belegging met een veranderlijk aantal rechten van deelneming (Belgisch Staatsblad van 30.11.2006, blz. 66.437)

 • Wet van 27 oktober 2006 betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorzieningen (in het bijzonder artikel 48) (Belgisch Staatsblad van 10.10.2006, blz. 60.162)

 • Koninklijk besluit van 15 september 2006 tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 juni 2003 betreffende de vereenvoudigde boekhouding van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk, stichtingen en internationale verenigingen zonder winstoogmerk (Belgisch Staatsblad van 12.10.2006, blz. 54.426)

 • Koninklijk besluit van 1 september 2006  tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 september 1992 op de geconsolideerde jaarrekening van de kredietinstellingen en de beleggingsondernemingen (Belgisch Staatsblad van 15.09.2006, blz. 47.020)

 • Koninklijk besluit van 21 juni 2006 op de boekhouding, de jaarrekeningen de geconsolideerde jaarrekening van openbare vastgoedbevaks, en tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 april 1995 met betrekking tot vastgoedbevaks (Belgisch Staatsblad van 29.06.2006, blz. 32.780)

 • Wet van 2 juni 2006 tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen teneinde de vereffeningsprocedure te verbeteren (Belgisch Staatsblad van 26.06.2006, blz. 32.226)

 • Koninklijk besluit van 1 mei 2006 tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen (Belgisch Staatsblad van 4.05.2006, blz. 23.330)

 • Koninklijk besluit van 3 april 2006 tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 oktober 1975 houdende oprichting van de Commissie voor boekhoudkundige normen (Belgisch Staatsblad van 28.04.2006, blz. 22.344)

 • Wet van 13 januari 2006 tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen (Belgisch Staatsblad van 20.01.2006, blz. 3.118)

2005

 • Programmawet van 27 december 2005, Hoofdstuk III Wijziging van het Wetboek van vennootschappen (bijdrage voor te laat neerleggen) (Belgisch Staatsblad van 30.12.2005, blz. 57.315)

 • Wet van 23 december 2005 houdende diverse bepalingen, Titel II, Hoofdstuk II Wijziging van het Wetboek van vennootschappen (artikel 15) (Belgisch Staatsblad van 30.12.2005, blz. 57.301)

 • Koninklijk besluit van 10 november 2005 tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen (Belgisch Staatsblad van 2.12.2005, blz. 52.338)
   
 • Wet van 15 juli 2005 tot aanvulling van de artikelen 10 en 46 van de faillissementswet van 8 augustus 1997 (1) (Belgisch Staatsblad van 1.08.2005, blz. 33.848)

 • Koninklijk besluit van 25 mei 2005 tot wijziging van de artikelen 15, § 1 en 16, § 1, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen, vastgesteld bij de wet van 7 mei 1999 (Belgisch Staatsblad van 7.06.2005, blz. 26.211)

 • Koninklijk besluit van 8 maart 2005 tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen (Belgisch Staatsblad van 11.03.2005, blz. 10.531)

 • Koninklijk besluit van 25 januari 2005 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 september 1983 tot uitvoering van de wet van 17 juli 1975 op de boekhouding van de ondernemingen, het koninklijk besluit van 12 september 1983 tot bepaling van de minimumindeling van een algemeen rekeningstelsel en het koninklijk besluit van 16 juni 1994 tot vaststelling van de bijdrage van de ondernemingen in de werkingskosten van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen (Belgisch Staatsblad van 07.02.2005, blz. 3.867)

 • Koninklijk besluit van 18 januari 2005 houdende toepassing van de internationale boekhoudnormen (Belgisch Staatsblad van 09.02.2005, blz. 4.476)

 • Nieuwe versie van de standaardformulieren 'Volledig schema' voor ondernemingen en 'Verkort schema' voor ondernemingen uitgegeven door de Nationale Bank van België (Belgisch Staatsblad van 05.04.2005, blz. 14.428)

2004

 • Programmawet van 27 december 2004 tot wijziging van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen (Belgisch Staatsblad van 31.12.2004, blz. 87.057)

 • Koninklijk besluit van 8 december 2004 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 2 april 2003 tot vaststelling van de termijnen voor de inwerkingtreding van de bepalingen van de wet van 27 juni 1921 waarbij aan de verenigingen zonder winstgevend doel en aan de instellingen van openbaar nut rechtspersoonlijkheid wordt verleend, zoals gewijzigd bij de wet van 2 mei 2002 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen en bij de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen (Belgisch Staatsblad van 15.12.2004, blz. 84.448)

 • Koninklijk besluit van 5 december 2004 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 september 1992 op de geconsolideerde jaarrekening van de kredietinstellingen (Belgisch Staatsblad van 28.12.2004, blz. 85.876)

 • Koninklijk besluit van 12 oktober 2004 tot uitvoering van het artikel 129bis van het Wetboek van vennootschappen: voert administratieve geldboetes in als sanctie voor de laattijdige neerlegging van de gewone of de geconsolideerde jaarrekening van de vennootschappen (Belgisch Staatsblad van 15.10.2004, blz. 72.296)

 • Koninklijk besluit van 15 juli 2004 tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 augustus 1987 tot bepaling van de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel voor de ziekenhuizen (Belgisch Staatsblad van 17.08.2004, blz. 61.908)

 • Koninklijk besluit van 12 juli 2004 tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 juni 2003 op de openbaarmaking van akten en stukken van verenigingen zonder winstoogmerk en van private instellingen instellingen (Kosten bekendmaking in de Bijlagen van het Staatsblad) (Belgisch Staatsblad van 22.07.2004, blz. 56.897)

 • Koninklijk besluit van 12 juli 2004 tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen (Kosten bekendmaking in de Bijlagen van het Staatsblad) (Belgisch Staatsblad van 22.07.2004, blz. 56.896)

 • Wet van 14 juni 2004 tot wijziging van de artikelen 213 en 223 van het Wetboek van vennootschappen (Belgisch Staatsblad van 02.08.2004, blz. 58.553)

 • Wet van 9 maart 2004 tot wijziging van de overgangsregeling van de wet van 7 mei 1999 houdende het Wetboek van vennootschappen (Belgisch Staatsblad van 19.03.2004, blz. 16008)

2003

 • Koninklijk besluit van 19 december 2003 betreffende de boekhoudkundige verplichtingen en de openbaarmaking van de jaarrekening van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen (Belgisch Staatsblad van 30.12.2003, blz. 61.929)

 • Koninklijk besluit van 4 december 2003 tot uitvoering van artikel 10, § 1, 2° van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten (Belgisch Staatsblad van 09.01.2004, blz. 663)

 • Koninklijk besluit van 12 augustus 2003 tot uitvoering van artikel 57, eerste lid van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten (Belgisch Staatsblad van 15.10.2003, blz. 50.050)

 • Koninklijk besluit  van 26 juni 2003 betreffende de vereenvoudigde boekhouding van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen (Belgisch Staatsblad van 11.07.2003, blz. 37.651) 

 • Koninklijk besluit van 26 juni 2003 op de openbaarmaking van akten en stukken van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen (Belgisch Staatsblad van 27.06.2003, blz. 34.896)

 • Koninklijk besluit van 23 juni 2003 tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen (Belgisch Staatsblad van 27.06.2003, blz. 34.865) 

 • Koninklijk besluit van 15 mei 2003 tot bepaling van de inwerkingtreding van sommige bepalingen van de wet van 16 januari 2003 tot de oprichting van de Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen (Belgisch Staatsblad van 19.05.2003, blz. 27.331)

 • Koninklijk besluit van 11 mei 2003 betreffende een jaarlijkse enquête naar de structuur van de ondernemingen (Belgisch Staatsblad van 30.05.2003, blz. 29.735) 

 • Koninklijk besluit van 4 april 2003 tot uitvoering van het artikel 133, lid 10, van het Wetboek van vennootschappen en tot de oprichting van het advies- en controlecomité op de onafhankelijkheid van de commissaris (Belgisch Staatsblad van 19.05.2003, blz. 27.161) 

 • Koninklijk besluit van 4 april 2003 betreffende de prestaties die de onafhankelijkheid van de commissaris in het gedrang brengen (Belgisch Staatsblad van 19.05.2003, blz. 27.148)

 • Koninklijk besluit van 2 april 2003 tot vaststelling van de termijnen voor de inwerkingtreding van de bepalingen van de wet van 27 juni 1921 waarbij aan de verenigingen zonder winstgevend doel en aan de instellingen van openbaar nut rechtspersoonlijkheid wordt verleend, zoals gewijzigd bij de wet van 2 mei 2002 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen en bij de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen (Belgisch Staatsblad van 6.06.2003, blz. 30.953)

 • Wet van 28 januari 2003 tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen met betrekking tot de opheffing van de verplichting de niet-omwisselbaarheid van certificaten te beperken tot een bepaalde tijd (Belgisch Staatsblad van 21.02.2003, blz. 8.585)

 • Wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen (Belgisch Staatsblad van 5.02.2003, blz. 4.778)

2002

 • Wet van 4 september 2002 tot wijziging van de faillissementswet van 8 augustus 1997, het Gerechtelijk Wetboek en het Wetboek van vennootschappen (Belgisch Staatsblad van 21.09.2002, blz. 42.928).

 • Wet van 2 augustus 2002 houdende wijziging van het Wetboek van vennootschappen alsook van de wet van 2 maart 1989 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in ter beurze genoteerde vennootschappen en tot reglementering van de openbare overnameaanbiedingen. (Belgisch Staatsblad van 22.08.2002, blz. 36.555)

 • Koninklijk besluit van 16 juli 2002 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 juni 1994 tot uitvoering, wat de Hoge Raad voor het Bedrijfsrevisoraat en de Accountancy betreft, van artikel 101 van de wet van 21 februari 1985 tot hervorming van het bedrijfsrevisoraat (Belgisch Staatsblad van 12.09.2002, blz. 40.457).

 • Wet van 2 mei 2002 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen (Belgisch Staatsblad van 11.12.2002, blz. 55.696).

2001

 • Koninklijk besluit van 11 december 2001 tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen (Belgisch Staatsblad van 20.12.2001, blz. 44.079).

 • Koninklijk besluit van 24 oktober 2001 tot aanpassing van de lijst van de maatregelen ten gunste van de werkgelegenheid opgenomen in de sociale balans (Belgisch Staatsblad van 28.11.2001, blz. 40.943).

 • Koninklijk besluit van 2 april 2001 tot aanpassing van de lijst van de maatregelen ten gunste van de werkgelegenheid opgenomen in de sociale balans (Belgisch Staatsblad van 25 april 2001, blz. 13.396) ingetrokken door het koninklijk besluit van 24 oktober 2001 (Belgisch staatsblad van 28.11.2001, blz. 40.943)

 • Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen - Erratum (Belgisch Staatsblad van 27.02.2001, blz. 6.149)

 • Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen (Belgisch Staatsblad van 06.02.2001, blz. 3.008)

 • Wet van 23 januari 2001 tot wijziging van de wet van 7 mei 1999 houdende het Wetboek van vennootschappen en van de wet van 17 juli 1975 op de boekhouding van de ondernemingen - Errata (Belgisch Staatsblad van 6.04.2001, blz. 11.603).

 • Wet van 23 januari 2001 tot wijziging van de wet van 7 mei 1999 houdende het Wetboek van vennootschappen en van de wet van 17 juli 1975 op de boekhouding van de ondernemingen (Belgisch Staatsblad van 06.02.2001, blz. 3.002).

2000

 • Ministerieel besluit van 27 september 2000 tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 februari 1994 betreffende de bekendmakingskosten van akten en stukken van vennootschappen en ondernemingen (Belgisch Staatsblad van 10.10.2000, blz. 34.189)

 • Koninklijk besluit van 6 april 2000 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 14 augustus 1987 tot bepaling van de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel voor de ziekenhuizen (Belgisch Staatsblad van 24.05.2000, blz. 17.249) (N.B.: creatie subrekening 708) 

 • Koninklijk besluit van 17 februari 2000 tot wijziging van artikel 12, § 2, van de wet van 17 juli 1975 op de boekhouding en de jaarrekening van de ondernemingen, tot wijziging van artikel 9 van het koninklijk besluit van 6 maart 1990 op de geconsolideerde jaarrekening van de ondernemingen alsook van het Wetboek van vennootschappen, zoals vastgesteld bij de wet van 7 mei 1999 (Belgisch Staatsblad van 23.03.2000, blz. 9.096)

1999

 • Ministerieel besluit van 22 december 1999 tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 februari 1994 betreffende de bekendmakingskosten van akten en stukken van vennootschappen en ondernemingen (Belgisch Staatsblad van 29.12.1999, blz. 49.657)

 • Mededeling van de Nationale Bank van België: Overeenstemmingstabel van toepassing vanaf 1 januari 2000, van de rechtbanken van koophandel met de vestigingen van de Nationale Bank van België, bekendgemaakt in toepassing van het artikel 11, § 1, van het koninklijk besluit van 25 november 1991 op de openbaarmaking van akten en stukken van vennootschappen en ondernemingen (Belgisch Staatsblad van 28.12.1999, blz. 49.616)

 • Koninklijk besluit van 14 december 1999 tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1991 op de openbaarmaking van akten en stukken van vennootschappen en ondernemingen (Belgisch Staatsblad van 24.12.1999, blz. 49.163)

 • Koninklijk besluit van 13 december 1999 tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1991 op de openbaarmaking van akten en stukken van vennootschappen en ondernemingen (Belgisch Staatsblad van 21.12.1999, blz. 48.128)

 • Wet van 7 mei 1999 houdende het Wetboek van vennootschappen (Belgisch Staatsblad van 06.08.1999, blz. 29.440)

 • Koninklijk besluit van 15 januari 1999 betreffende de boekhouding en de jaarrekening met betrekking tot de Fondsen voor bestaanszekerheid (Belgisch Staatsblad van 10.02.1999, blz. 3.878)

 • Koninklijk besluit van 18 november 1998 tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 augustus 1987 tot bepaling van de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel voor de ziekenhuizen (Belgisch Staatsblad van 22.01.1999, blz. 1.797)

1998

 • Koninklijk besluit van 7 december 1998 betreffende de overschakeling op de euro in de jaarrekening van private voorzorgsinstellingen (Belgisch Staatsblad van 25.12.1998, blz. 41.208)

 • Koninklijk besluit van 7 december 1998 betreffende de overschakeling op de euro in de geconsolideerde jaarrekening van de verzekeringsondernemingen en herverzekeringsondernemingen (Belgisch Staatsblad van 25.12.1998, blz. 41.207)

 • Koninklijk besluit van 7 december 1998 betreffende de overschakeling op de euro in de jaarrekening van de verzekeringsondernemingen (Belgisch Staatsblad van 25.12.1998, blz. 41.206)

 • Koninklijk besluit van 15 december 1998 betreffende de overschakeling op de euro in het boekhoudrecht (Belgisch Staatsblad van 25.12.1998, blz. 41.203)

 • Ministerieel besluit van 8 december 1998 tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 februari 1994 betreffende de bekendmakingskosten van akten en stukken van vennootschappen en ondernemingen (Belgisch Staatsblad van 16.12.1998, blz. 39.948)

 • Koninklijk besluit van 8 december 1998 tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1991 op de openbaarmaking van akten en stukken van vennootschappen en ondernemingen (Belgisch Staatsblad van 16.12.1998, blz. 39.947)

 • Nieuwe versie van de standaardformulieren 'Volledig schema' en 'Verkort schema' uitgegeven door de Nationale Bank van België (Belgisch Staatsblad van 12.12.1998, blz. 39.744)

 • Lijst van de rekenkundige en logische controles uitgevoerd op de jaarrekeningen opgesteld volgens de schema’s voorzien in het koninklijk besluit van 8 oktober 1976 (Belgisch Staatsblad van 12.12.1998, blz. 39.743)

 • Koninklijk besluit van 26 november 1998 tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 september 1986 betreffende de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van de portefeuillemaatschappijen (Belgisch Staatsblad van 01.12.1998, blz. 38.412)

 • Koninklijk besluit van 26 november 1998 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 maart 1994 op de boekhouding en de jaarrekening van bepaalde instellingen voor collectieve belegging met een veranderlijk aantal rechten van deelneming (Belgisch Staatsblad van 01.12.1998, blz. 38.411)

 • Koninklijk besluit van 26 november 1998 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 september 1992 op de boekhoudkundige gegevens over in België gevestigde bijkantoren die kredietinstellingen naar buitenlands recht openbaar moeten maken (Belgisch Staatsblad van 01.12.1998, blz. 38.410)

 • Koninklijk besluit van 26 november 1998 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 september 1992 op de geconsolideerde jaarrekening van de kredietinstellingen (Belgisch Staatsblad van 01.12.1998, blz. 38.409)

 • Koninklijk besluit van 26 november 1998 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 september 1992 op de jaarrekening van de kredietinstellingen (Belgisch Staatsblad van 01.12.1998, blz. 38.408)

 • Koninklijk besluit van 26 mei 1998 tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 augustus 1987 tot bepaling van de minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel voor de ziekenhuizen (Belgisch Staatsblad van 07.07.1998, blz. 22.180)

1997

 • Koninklijk besluit van 22 december 1997 tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1991 op de openbaarmaking van akten en stukken van vennootschappen en ondernemingen (Belgisch Staatsblad van 31.12.1997, blz. 35.256)

 • Koninklijk besluit van 25 november 1997 tot uitvoering van het artikel 150, eerste lid, van de wet van 8 augustus 1997 op het faillissement (Belgisch Staatsblad van 4.12.1997, blz. 32.337)

 • Faillissementswet van 8 augustus 1997 (Belgisch Staatsblad van 28.10.1997, blz. 28.562)

 • Wet van 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord (Belgisch Staatsblad van 28.10.1997, blz. 28.550)

 • Besluit van de Vlaamse regering van 21 mei 1997 betreffende een geïntegreerde economische boekhouding en budgettaire rapportering voor de Vlaamse openbare instellingen (Belgisch Staatsblad van 11.10.1997, blz. 26.898)

 • Koninklijk besluit van 10 juli 1997 tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 maart 1994 op de boekhouding en de jaarrekening van bepaalde instellingen voor collectieve belegging met een veranderlijk aantal rechten van deelneming (Belgisch Staatsblad van 27.08.1997, blz. 21.841)

 • Koninklijk besluit van 6 mei 1997 betreffende de jaarrekeningen van de verzekerings-ondernemingen gemachtigd bij toepassing van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 (Belgisch Staatsblad van 15.07.1997, blz. 18.614)

 • Koninklijk besluit van 18 april 1997 met betrekking tot de instellingen voor belegging in niet-genoteerde vennootschappen en in groeibedrijven (Belgisch Staatsblad van 24.06.1997, blz. 16.807)

 • Officiële berichten van de NBB

  • Nieuwe versie van de standaardformulieren 'Volledig schema' en 'Verkort schema' uitgegeven door de Nationale Bank van België

  • Lijst van de rekenkundige en logische controles uitgevoerd op de jaarrekeningen opgesteld volgens de schema's voorzien in het koninklijk besluit van 8 oktober 1976 (Belgisch Staatsblad van 30.01.1997, blz. 1.720)

1996

 • Koninklijk besluit van 19 december 1996 tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1991 op de openbaarmaking van akten en stukken van vennootschappen en ondernemingen (Belgisch Staatsblad van 25.12.1996, blz. 32.123)

 • Koninklijk besluit van 4 augustus 1996 betreffende de sociale balans (Belgisch Staatsblad van 30.08.1996, blz. 23.039 tot en met 23.049). De schema’s en methodologische toelichtingen zijn in hetzelfde Staatsblad gepubliceerd van blz. 23107 tot en met 23.124

 • Koninklijk besluit van 29 maart 1994 tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 december 1987 betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen (Belgisch Staatsblad van 21.03.1996, blz. 6.487)

 • Koninklijk besluit van 13 februari 1996 betreffende de geconsolideerde jaarrekening van verzekeringsondernemingen en herverzekeringsondernemingen en tot wijziging van de koninklijke besluiten van 8 oktober 1976 met betrekking tot de jaarrekening van de ondernemingen en van 6 maart 1990 op de geconsolideerde jaarrekening van de ondernemingen (Belgisch Staatsblad van 09.03.1996, blz. 5.189)

 • Wet van 22 december 1995 houdende maatregelen tot uitvoering van het meerjarenplan voor werkgelegenheid (Belgisch Staatsblad van 30.12.1995, blz. 35.333)
  N.B.: Hoofdstuk IX (Art. 44 tot en met 49): Sociale Balans

 • Besluit van de Vlaamse regering van 15 november 1995 betreffende de beleidsboekhouding, de jaarrekening en het rekeningenstelsel voor de hogescholen en de vzw’s sociale voorzieningen (Belgisch Staatsblad van 08.03.1996, blz. 5.087)

1995

 • Wet van 13 april 1995 tot wijziging van de wetten op de handelsvennootschappen, gecoördineerd op 30 november 1935 (Belgisch Staatsblad van 17.06.1995, blz. 17.492)

 • Koninklijk besluit van 27 april 1995 tot wijziging van artikel 12, §2, van de wet van 17 juli 1975 op de boekhouding en de jaarrekening van de ondernemingen alsook van bepaalde uitvoeringsbesluiten van die wet (Belgisch Staatsblad van 18.05.1995, blz. 13.548)

 • Koninklijk besluit van 17 november 1994 betreffende de jaarrekening van verzekeringsondernemingen (Belgisch Staatsblad van 21.12.1994, blz. 31.367) - Erratum (Belgisch Staatsblad van 07.03.1995, blz. 5.083)

1994

 • Koninklijk besluit van 6 juli 1994 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 november 1979 betreffende de jaarrekening van verzekeringsondernemingen die zijn toegelaten bij toepassing van de wetgeving betreffende de controle der verzekeringsondernemingen (Belgisch Staatsblad van 13.08.1994, blz. 20.664)

 • Koninklijk besluit van 29 maart 1994 tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 augustus 1987 tot bepaling van de minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel voor de ziekenhuizen (Belgisch Staatsblad van 12.05.1994, blz. 12.781)

 • Koninklijk besluit van 8 maart 1994 op de boekhouding en de jaarrekening van bepaalde instellingen voor collectieve belegging met een veranderlijk aantal rechten van deelneming (Belgisch Staatsblad van 26.03.1994, blz. 8.356)

 • Lijst van de rekenkundige en logische controles uitgevoerd op de jaarrekeningen opgesteld volgens de schema's voorzien in het koninklijk besluit van 8 oktober 1976 (Belgisch Staatsblad van 09.03.1994, blz. 5.885)

 • Koninklijk besluit van 14 februari 1994 tot wijziging van het artikel 17 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 op de openbaarmaking van akten en stukken van vennootschappen en ondernemingen (Belgisch Staatsblad van 23.02.94, blz. 4.564)

1993

 • Koninklijk besluit van 3 december 1993 tot wijziging van de koninklijke besluiten van 8 oktober 1976 met betrekking tot de jaarrekening van de ondernemingen, van 12 september 1983 tot bepaling van de minimumindeling van een algemeen rekeningenstelsel en van 6 maart 1990 op de geconsolideerde jaarrekening van de ondernemingen (Belgisch Staatsblad van 23.12.1993, blz. 28.414)

 • Koninklijk besluit van 8 juni 1993 tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 augustus 1987 tot bepaling van de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel voor de ziekenhuizen (Belgisch Staatsblad van 21.08.1993, blz. 18.496)

 • Wet van 29 juni 1993 tot wijziging, wat de fusies en splitsingen van vennootschappen betreft, van de wetten op de handelsvennootschappen, gecoördineerd op 30 november 1935 (Belgisch Staatsblad van 21.07.1993, blz. 17.176)

 • Koninklijk besluit van 5 mei 1993 tot heroprichting van de Commissie voor normalisatie van de boekhouding van de instellingen van openbaar nut van de sociale zekerheid (Belgisch Staatsblad van 23.06.1993, blz. 15.246)

 • Koninklijk besluit van 1 februari 1993 tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 augustus 1987 tot bepaling van de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel voor de ziekenhuizen (Belgisch Staatsblad van 02.04.1993, blz. 7.111)

 • Lijst van de rekenkundige en logische controles uitgevoerd op de jaarrekeningen opgesteld volgens de schema's voorzien in het koninklijk besluit van 8 oktober 1976 (Belgisch Staatsblad van 24.02.1993, blz. 4.144)

 • Koninklijk besluit van 10 december 1992 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 14 december 1987 houdende bepaling van de regels en de termijn volgens welke de beheerder van het ziekenhuis mededeling doet van de financiële toestand, de bedrijfsuitkomsten, van het verslag van de bedrijfsrevisor en van alle statistische gegevens die met zijn inrichting verband hebben (Belgisch Staatsblad van 09.02.1993, blz. 2.895)

 • Koninklijk besluit van 11 januari 1993 tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1991 op de openbaarmaking van akten en stukken van vennootschappen en ondernemingen (Belgisch Staatsblad van 15.01.1993, blz. 634)

1992

 • Koninklijk besluit van 23 september 1992 op de boekhoudkundige gegevens over in België gevestigde bijkantoren die kredietinstellingen naar buitenlands recht openbaar moeten maken (Belgisch Staatsblad van 06.10.1992, blz. 21.450)

 • Koninklijk besluit van 23 september 1992 op de geconsolideerde jaarrekening van de kredietinstellingen (Belgisch Staatsblad van 06.10.1992, blz. 21.437)

 • Koninklijk besluit van 23 september 1992 op de jaarrekening van de kredietinstellingen (Belgisch Staatsblad van 06.10.1992, blz. 21.373)

 • Koninklijk besluit van 5 augustus 1992 tot wijziging van de artikelen 10 en 14 van het koninklijk besluit van 12 september 1983 tot uitvoering van de wet van 17 juli 1975 op de boekhouding en de jaarrekening van de ondernemingen (Belgisch Staatsblad van 01.09.1992, blz. 19.096)

 • Koninklijk besluit van 1 juli 1992 tot wijziging van het artikel 17 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 op de openbaarmaking van akten en stukken van vennootschappen en ondernemingen (Belgisch Staatsblad van 01.07.1992, blz. 15.030)

 • Koninklijk besluit van 19 mei 1992 tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van boekhouder (Belgisch Staatsblad van 02.06.1992, blz. 12.656)

 • Koninklijk besluit van 23 januari 1992 op de boekhouding, de jaarrekening en de begroting van de interbedrijfsgeneeskundige diensten (Belgisch Staatsblad van 29.01.1992, blz. 1.836)

 • Lijst van de rekenkundige en logische controles uitgevoerd op de jaarrekeningen opgesteld volgens de schema's voorzien in het koninklijk besluit van 8 oktober 1976 (Belgisch Staatsblad van 17.01.1992, blz. 876). Errata (Belgisch Staatsblad van 11.06.1992, blz. 13.435)

 • Koninklijk besluit van 30 december 1991 tot wijziging van artikel 12, § 2 van de wet van 17 juli 1975 op de boekhouding en de jaarrekening van de ondernemingen en van sommige uitvoeringsbesluiten van die wet (Belgisch Staatsblad van 31.12.1991, blz. 30.083). Errata (Belgisch Staatsblad van 20.03.1992, blz. 5.901)

1991

 • Koninklijk besluit van 25 november 1991 op de openbaarmaking van akten en stukken van vennootschappen en ondernemingen (Belgisch Staatsblad van 24.12.1991, blz. 29.347) (Opgeheven door het koninklijk besluit van 30.01.2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen)

 • Koninklijk besluit van 25 november 1991 tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 september 1986 betreffende de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van de portefeuillemaatschappijen (Belgisch Staatsblad van 05.12.1991, blz. 27.382) voorafgegaan van het verslag aan de Koning (blz. 27.378 en volgende)

 • Koninklijk besluit van 14 oktober 1991 tot bepaling van de begrippen moedervennootschappen en dochtervennootschap voor de toepassing van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen (Belgisch Staatsblad van 24.10.1991, blz. 23.901)

 • Koninklijk besluit van 11 oktober 1991 tot vaststelling van datum van inwerkingtreding van de titels VII en VIII van de wet van 20 juli 1991 houdende sociale en diverse bepalingen met betrekking tot de coöperatieve vennootschappen

 • Wet van 18 juli 1991 tot wijziging van de wetten betreffende de handelsvennootschappen gecoördineerd op 30 november 1935 in het kader van een doorzichtige organisatie van de markt van de ondernemingen en van de openbare overnameaanbiedingen (Belgisch Staatsblad van 26.07.1991, blz. 16.516)

1990

 • Wet van 4 december 1990 op de financiële transacties en de financiële markten (Belgisch Staatsblad van 22.12.1990, blz. 23.800); artikels 44 en 91: toepassing van artikel 80 van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen op de beursvennootschappen

 • Koninklijk besluit van 6 maart 1990 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1976 met betrekking tot de jaarrekening van de ondernemingen (Belgisch Staatsblad van 27.03.1990, blz. 5.719)

 • Koninklijk besluit van 6 maart 1990 tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 november 1973 houdende reglementering van de economische en financiële inlichtingen te verstrekken aan de ondernemingsraden (Belgisch Staatsblad van 27.03.1990, blz. 5.718)

 • Koninklijk besluit van 6 maart 1990 op de geconsolideerde jaarrekening van de ondernemingen (Belgisch Staatsblad van 27.03.1990, blz. 5.698) voorafgegaan van het verslag aan de Koning (blz. 5.675 en volgende)
  (Opgeheven door het koninklijk besluit van 30.01.2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen)

1989

 • Koninklijk besluit van 27 juli 1989 tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 augustus 1973 op de openbaarmaking van akten en stukken van vennootschappen en ondernemingen (Belgisch Staatsblad van 22.08.1989, blz. 14.400) (opgeheven door het K.B. van 25.11.1991)

 • Wet van 17 juli 1989 betreffende de economische samenwerkingsverbanden (Belgisch Staatsblad van 22.08.1989, blz. 14.391)

 • Wet van 12 juli 1989 houdende verscheidene maatregelen tot toepassing van de Verordening (E.E.G.) nr 2137/85 van de Raad van 25 juli 1985 tot instelling van Europese economische samenwerkingsverbanden (Belgisch Staatsblad van 22.08.1989, blz. 14.385)

 • Koninklijk besluit van 10 mei 1989 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in ter beurze genoteerde vennootschappen (Belgisch Staatsblad van 24.05.1989, blz. 8.919)

 • Wet van 2 maart 1989 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in ter beurze genoteerde vennootschappen en tot reglementering van de openbare overnameaanbiedingen (Belgisch Staatsblad van 24.05.1989, blz. 8.913)

1988

 • Koninklijk besluit van 14 december 1987 houdende bepaling van de regels en de termijn volgens dewelke de beheerder van het ziekenhuis mededeling doet van de financiële toestand, van de bedrijfsuitkomsten, van het verslag van de bedrijfsrevisor en van alle statistische gegevens die met zijn inrichting verband houden (Belgisch Staatsblad van 18.05.1988, blz. 7.127)

 • Koninklijk besluit van 30 december 1987 tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 augustus 1973 op de openbaarmaking van akten en stukken van vennootschappen en ondernemingen (Belgisch Staatsblad van 22.01.1988, blz. 804) (opgeheven door het K.B. van 25.11.1991)

1987

 • Koninklijk besluit van 14 december 1987 tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 augustus 1987 tot bepaling van de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel voor de ziekenhuizen (Belgisch Staatsblad van 25.12.1987, blz. 19.469)

 • Koninklijk besluit van 6 november 1987 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1976 met betrekking tot de jaarrekening van de ondernemingen (Belgisch Staatsblad van 24.11.1987, blz. 17.309)

 • Koninklijk besluit van 14 augustus 1987 houdende vaststelling van de datum waarop artikel 4 en artikel 4bis van de wet op de ziekenhuizen in werking treedt (Belgisch Staatsblad van 01.09.1987, blz. 12.920)

 • Koninklijk besluit van 14 augustus 1987 tot bepaling van de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel voor de ziekenhuizen (Belgisch Staatsblad van 01.09.1987, blz. 12.921)

 • Besluit van de Vlaamse Executieve van 10 december 1986 betreffende de boekhouding, de jaarrekening en het rekeningenstelsel voor de instellingen erkend in het kader van het Fonds voor medische, sociale en pedagogische zorg voor gehandicapten - Erratum (Belgisch Staatsblad van 07.07.1987, blz. 10.472). Deze teksten vervangen en vernietigen degene verschenen in het Belgisch Staatsblad nr 40 van 26.02.1987

1986

 • Koninklijk besluit van 1 september 1986 betreffende de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van de portefeuillemaatschappijen (Belgisch Staatsblad van 19.09.1986, blz. 12.663)

 • Koninklijk besluit van 16 januari 1986 tot wijziging van de wet van 17 juli 1975 betreffende de boekhouding en de jaarrekening van de ondernemingen (Belgisch Staatsblad van 28.01.1986, blz. 987)

1985

 • Koninklijk besluit van 21 juni 1985 tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1981 tot bepaling van de inhoud en van de indeling van een als minimum geldend genormaliseerd rekeningenstelsel voor de aardoliesector (Belgisch Staatsblad van 13.07.1985, blz. 10.361)

 • Koninklijk besluit van 5 maart 1985 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1976 met betrekking tot de jaarrekening van de ondernemingen (Belgisch Staatsblad van 08.03.1985, blz. 2.721)

 • Koninklijk besluit van 21 februari 1985 tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 augustus 1973 betreffende de openbaarmaking van akten en stukken betreffende handelsvennootschappen en burgerlijke vennootschappen die de rechtsvorm van een handelsvennootschap hebben aangenomen (Belgisch Staatsblad van 02.03.1985, blz. 2.392) (opgeheven door het K.B. van 25.11.1991)

 • Wet van 21 februari 1985 tot hervorming van het bedrijfsrevisoraat (Belgisch Staatsblad van 28.02.1985, blz. 2.230)

1984

 • Koninklijk besluit van 23 februari 1984 tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 augustus 1973 betreffende de openbaarmaking van akten en stukken betreffende handelsvennootschappen en burgerlijke vennootschappen die de rechtsvorm van een handelsvennootschap hebben aangenomen (Belgisch Staatsblad van 07.03.1984, blz. 2.983) (opgeheven door het K.B. van 25.11.1991)

1983

 • Koninklijk besluit van 12 september 1983 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1976 met betrekking tot de jaarrekening van de ondernemingen (Belgisch Staatsblad van 29.09.1983, blz. 11.893) Errata (Belgisch Staatsblad van 15.10.1983, blz. 13.030) Errata (Belgisch Staatsblad van 03.12.1983, blz. 14.939)

 • Koninklijk besluit van 12 september 1983 tot bepaling van de minimumindeling van een algemeen rekeningenstelsel (Belgisch Staatsblad van 29.09.1983, blz. 11.950) Erratum (Belgisch Staatsblad van 15.10.1983, blz. 13.030) Errata (Belgisch Staatsblad van 03.12.1983, blz. 14.940)

 • Koninklijk besluit van 12 september 1983 tot uitvoering van de wet van 17 juli 1975 op de boekhouding en de jaarrekening van de ondernemingen (Belgisch Staatsblad van 28.09.1983, blz. 11.846). Erratum (Belgisch Staatsblad van 03.12.1983, blz. 14.939)

 • Wet van 1 juli 1983 tot wijziging van de wet van 17 juli 1975 met betrekking tot de boekhouding en de jaarrekeningen van de ondernemingen (Belgisch Staatsblad van 08.07.1983, blz. 8.942)

 • Koninklijk besluit van 31 januari 1983 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 december 1975 tot uitvoering van de wet van 17 juli 1975 met betrekking tot de boekhouding en de jaarrekening van de ondernemingen (Belgisch Staatsblad van 08.02.1983, blz. 1.849) (opgeheven door het koninklijk besluit van 12.09.1983)

1982

 • Koninklijk besluit van 22 maart 1982 tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 augustus 1973 betreffende de openbaarmaking van akten en stukken betreffende handelsvennootschappen en burgerlijke vennootschappen die de rechtsvorm van een handelsvennootschap hebben aangenomen (Belgisch Staatsblad van 01.04.1982, blz. 3.804)

1981

 • Koninklijk besluit van 19 oktober 1981 betreffende de jaarrekeningen van de verzekeringsondernemingen gemachtigd bij toepassing van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 (Belgisch Staatsblad van 14.11.1981, blz. 14.368)

 • Koninklijk besluit van 23 juli 1981 waarbij een jaarlijks statistisch onderzoek betreffende de jaarrekeningen van bepaalde ondernemingen en personen wordt voorgeschreven (Belgisch Staatsblad van 16.09.1981, blz. 11.448) (opgeheven door het K.B. van 15.04.1985)

 • Koninklijk besluit van 9 juni 1981 tot bepaling van de inhoud en van de indeling van een als minimum geldend genormaliseerd rekeningenstelsel voor de aardoliesector (Belgisch Staatsblad van 03.09.1981, blz. 10.945)

 • Koninklijk besluit van 30 december 1980 tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 augustus 1973 betreffende de openbaarmaking van akten en stukken betreffende handelsvennootschappen en burgerlijke vennootschappen die de rechtsvorm van een handelsvennootschap hebben aangenomen (Belgisch Staatsblad van 01.01.1981, blz. 16)

1979

 • Koninklijk besluit van 12 november 1979 betreffende de jaarrekening van verzekeringsondernemingen die zijn toegelaten bij toepassing van de wetgeving betreffende de controle der verzekeringsondernemingen (Belgisch Staatsblad van 20.11.1979, blz. 13.227)

 • Koninklijk besluit van 3 april 1979 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 december 1975 tot uitvoering van de wet van 17 juli 1975, met betrekking tot de boekhouding en de jaarrekeningen van de ondernemingen (Belgisch Staatsblad van 22.05.1979, blz. 6.080) (opgeheven door het koninklijk besluit van 12.09.1983)

 • Koninklijk besluit van 14 februari 1979 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1976 met betrekking tot de jaarrekening van de ondernemingen (Belgisch Staatsblad van 22.02.1979, blz. 2.071)

 • Koninklijk besluit nr 22 van 15 december 1978 tot wijziging van de wet van 17 juli 1975 met betrekking tot de boekhouding en de jaarrekening van de ondernemingen (Belgisch Staatsblad van 04.01.1979, blz. 30)

1978

 • Koninklijk besluit van 20 juli 1978 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 23 december 1975 tot uitvoering van de wet van 17 juli 1975 met betrekking tot de boekhouding en de jaarrekening van de ondernemingen (Belgisch Staatsblad van 26.08.1978, blz. 9.536) (opgeheven door het koninklijk besluit van 12.09.1983)

 • Koninklijk besluit van 25 maart 1978 tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 augustus 1973 betreffende de neerlegging en de bekendmaking van akten en stukken betreffende handelsvennootschappen en burgerlijke vennootschappen die de vorm van een handelsvennootschap hebben aangenomen (Belgisch Staatsblad van 07.04.1978, blz. 3.956) (opgeheven door het K.B. van 25.11.1991)

 • Wet van 24 maart 1978 betreffende de openbaarmaking van de akten en van de jaarrekening van de handelsvennootschappen en van de burgerlijke vennootschappen die de rechtsvorm van een handelsvennootschap hebben aangenomen (Belgisch Staatsblad van 07.04.1978, blz. 3.949)

 • Koninklijk besluit van 7 maart 1978 tot bepaling van de inhoud en van de indeling van een als minimum geldend genormaliseerd rekeningstelsel (Belgisch Staatsblad van 13.05.1978, blz. 5.563) Errata (Belgisch Staatsblad van 10.11.1978, blz. 13.684) (opgeheven door het koninklijk besluit van 12.09.1983)

1977

 • Koninklijk besluit van 27 december 1977 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1976 met betrekking tot de jaarrekening van de ondernemingen (Belgisch Staatsblad van 30.12.1977, blz. 15.635) Erratum

 • Koninklijk besluit van 29 november 1977 met betrekking tot de jaarrekening van de portefeuillemaatschappijen (Belgisch Staatsblad van 21.12.1977, blz. 15.054) (opgeheven door het K.B. van 01.09.1986)

1976

 • Koninklijk besluit van 8 oktober 1976 met betrekking tot de jaarrekening van de ondernemingen (Belgisch Staatsblad van 19.10.1976, blz. 13.470) (met uitzondering van artikel 48bis, opgeheven door het koninklijk besluit van 30.01.2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen)

 • Koninklijk besluit van 12 juli 1976 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 december 1975 tot uitvoering van de wet van 17 juli 1975 met betrekking tot de boekhouding en de jaarrekeningen van de ondernemingen (Belgisch Staatsblad van 06.08.1976, blz. 9.929) (opgeheven door het koninklijk besluit van 12.09.1983)

1975

 • Koninklijk besluit van 23 december 1975 tot uitvoering van de wet van 17 juli 1975 met betrekking tot de boekhouding en de jaarrekeningen van de ondernemingen (Belgisch Staatsblad van 30.12.1975, blz. 16.581) (opgeheven door het koninklijk besluit van 12.09.1983)

 • Koninklijk besluit van 21 oktober 1975 houdende oprichting van een Commissie voor boekhoudkundige normen (Belgisch Staatsblad van 28.10.1975, blz. 13.509)

 • Wet van 17 juli 1975 met betrekking tot de boekhouding en de jaarrekeningen van de ondernemingen (Belgisch Staatsblad van 04.09.1975, blz. 10.847)

1973

 • Koninklijk besluit van 7 augustus 1973 betreffende de neerlegging en de bekendmaking van akten en stukken betreffende de handelsvennootschappen en de burgerlijke vennootschappen die de vorm van een handelsvennootschap hebben aangenomen (Belgisch Staatsblad van 15.08.1973, blz. 9316)

top