Juridische basis

De juridische basis voor het opstellen en neerleggen van jaarrekeningen, geconsolideerde jaarrekeningen en sociale balansen bij de Balanscentrale wordt hoofdzakelijk gevormd door de volgende Europese en Belgische regelgeving.

Inzake ondernemingen

 • Elfde Richtlijn 89/666/EEG van de Raad van 21 december 1989 betreffende de openbaarmakingsplicht voor in een Lid-Staat opgerichte bijkantoren van vennootschappen die onder het recht van een andere staat vallen (bron: EUR-Lex)
 • Richtlijn 2009/101/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 strekkende tot het coördineren van de waarborgen, welke in de lidstaten worden verlangd van de vennootschappen in de zin van de tweede alinea van artikel 48 van het Verdrag, om de belangen te beschermen van zowel de deelnemers in deze vennootschappen als van derden, zulks teneinde die waarborgen gelijkwaardig te maken (codificatie van de eerste Richtlijn 68/151/EEG van de Raad van 9 maart 1968) (bron: EUR-Lex)
 • Richtlijn 2013/34/EU van het Europees Parlement en van de Raad van 26 juni 2013 betreffende de jaarlijkse financiële overzichten, geconsolideerde financiële overzichten enaanverwante verslagen van bepaalde ondernemingsvormen, tot wijziging van Richtlijn2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijnen78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad (bron: EUR-Lex)
 • Wetboek van vennootschappen (bron: Justel)
 • Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen  (bron: Justel)
 • Koninklijk besluit van 12 september 1983 tot bepaling van de minimumindeling van een algemeen rekeningstelsel  (MAR) (bron: Justel)
 • Wetboek van economisch recht (WER) (bron: Justel)
 • Wet van 17 juli 2013 houdende invoeging van Boek III " Vrijheid van vestiging, dienstverlening en algemene verplichtingen van de ondernemingen ", in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek III en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek III, in boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht
 • Koninklijk besluit van 26 maart 2014 tot bepaling van de inwerkingtreding van de wet van 17 juli 2013 houdende invoeging van Boek III "Vrijheid van vestiging, dienstverlening en algemene verplichtingen van de ondernemingen", in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek III en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek III, in boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht
   

Inzake verenigingen en stichtingen

 • Wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen (officieuze coördinatie per 1 september 2013)
 • Koninklijk besluit van 19 december 2003 (grote en zeer grote vzw's en stichtingen) betreffende de boekhoudkundige verplichtingen en de openbaarmaking van de jaarrekening van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen (officieuze coördinatie per 1 september 2013)

Inzake de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen

 • Koninklijk besluit van 6 september 2016 tot uitvoering van artikel 30bis, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen en van artikel 56 van de wet van 17 juli 2015 houdende diverse bepalingen inzake gezondheid en tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 september 2010 tot uitvoering van artikel 75, § 2, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen
 • Wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen (tekstbijwerking tot 17-08-2015).

Inzake de sociale balans