Geconsolideerde jaarrekening

Het doel van de geconsolideerde jaarrekening is het leveren van een overzicht van de economische activiteit, van het eigen vermogen en van de resultaten van de gehele vennootschap met elk zijn eigen juridische entiteit maar afhankelijk van hetzelfde beslissingscentrum (de moedervennootschap).

De verplichting tot het opmaken en neerleggen van de geconsolideerde jaarrekening en het geconsolideerde jaarverslag is wettelijk geregeld door de artikelen 3:31  tot 3:36 van het Wetboek van vennootschappen en verengingen (WVV)  en door de artikelen 3:96 tot 3:158 van het Koninklijk Besluit van 29 april  2019 tot uitvoering van voormeld Wetboek ('uitvoeringsbesluit' in de tekst) en door artikel III.91 § 1 van het Economisch Wetboek.

Criteria

Iedere vennootschap waarop het algemeen recht inzake consolidatie van toepassing is, moet een geconsolideerde jaarrekening en een geconsolideerd jaarverslag opstellen, laten controleren en openbaar maken indien zij, alleen of gezamenlijk, één of meer dochterondernemingen controleert.

Onder controle over een vennootschap moet worden verstaan, de bevoegdheid in rechte of in feite om een beslissende invloed uit te oefenen op de aanstelling van de meerderheid van de bestuurders of zaakvoerders of op de oriëntatie van het beleid. De vennootschap die een controlebevoegdheid uitoefent over een andere vennootschap wordt de moedervennootschap genoemd; de vennootschap ten opzichte waarvan een controlebevoegdheid bestaat, wordt de dochtervennootschap genoemd.

De Wet voorziet volgende uitzonderingen op de verplichting tot consolidatie:

 • Een Belgische vennootschap (F) die één of meerdere vennootschappen controleert, mag vrijgesteld worden van consolidatie als zij aan volgende voorwaarden voldoet:
  • De vennootschap (F) is zelf dochter van een Belgische of buitenlandse moedervennootschap (M) die een geconsolideerd jaarverslag opstelt, controleert en openbaar maakt en een geconsolideerd rapport opmaakt waarin de vennootschap(F) en al haar filialen opgenomen zijn.
  • De aandeelhouders van (F) geven in meerderheid van stemmen hun akkoord op deze uitzondering
  • De geconsolideerde jaarrekening van (M) is gepubliceerd in België in de taal waarin de jaarrekening van (F) werd opgesteld. Als (M) een Belgische vennootschap is, moet zij zelf zorgen voor de publicatie in die zin dat (F) zich beperkt om de eigen jaarrekening terug te sturen voor publicatie. Als (M) een buitenlandse vennootschap is, zal (F) de eventuele vertaling en publicatie van de geconsolideerde jaarrekening voor haar rekening moeten nemen.
  • (F) moet in zijn jaarrekening bewijzen dat zij aan alle opgelegde voorwaarden voldoet om van de uitzondering te genieten.
 • Een moedervennootschap kan vrijgesteld worden van consolidatie als zij, samen met haar dochtervennootschappen een groep van beperkte omvang vormt.
 • Een moedervennootschap die enkel dochtervennootschappen heeft welke, gelet op de evaluatie van het geconsolideerd patrimonium, van de geconsolideerde financiële positie of van het geconsolideerd resultaat, zowel individueel als collectief een te verwaarlozen interesse toont, is uitgesloten van de verplichting om een geconsolideerde jaarrekening en een jaarverslag over de geconsolideerde jaarrekening op te stellen.

Meer informatie over het opmaken en neerleggen van de geconsolideerde jaarrekening en het geconsolideerd jaarverslag vindt u terug in het document ‘Geconsolideerde jaarrekeningen’ (dit document wordt momenteel bijgewerkt)

Groep van beperkte omvang

De criteria of een moedervennootschap al dan niet moet consolideren, verschilt volgens de startdatum van het boekjaar.

Om als groep van beperkte omvang beschouwd te worden, mag niet meer dan één criterium overschreden worden op datum van de afsluiting van het boekjaar.

 

Boekjaar dat aanvangt VÓÓR

1 januari 2016

Boekjaar dat aanvangt VANAF

1 januari 2016

Jaarlijkse omzetcijfers (excl. BTW) 29.200.000 EUR 34.000.000 EUR
Balanstotaal 14.600.000 EUR 17.000.000 EUR
Gemiddeld jaarlijks personeelsaantal 250 personen 250 personen

De grensbedragen worden gecontroleerd op datum van de afsluiting van de jaarrekening van de geconsolideerde vennootschap, op basis van de laatste jaarrekening afgesloten door vennootschappen welke in de consolidatie kunnen worden opgenomen.

Modellen van de geconsolideerde jaarrekening

Sedert 2005 moeten de geconsolideerde jaarrekeningen van de beursgenoteerde bedrijven volgens de internationale boekhoudnormen – IFRS (International Financial Reporting Standards) opgesteld worden. Niet-beursgenoteerde vennootschappen beschikken van hun kant over de mogelijkheid om deze normen te gebruiken om hun geconsolideerde jaarrekening op te stellen.

Er bestaat geen gestandaardiseerd model voor de geconsolideerde jaarrekening opgesteld volgens IFRS.

Echter, voor de niet-beursgenoteerde vennootschappen die een geconsolideerde jaarrekening volgens Belgische norm (BEGAAP) opstellen, wordt hierna een uitgewerkt model door de Nationale Bank van België in samenwerking met de Commissie voor Boekhoudkundige Normen (CBN) ter beschikking gesteld. Het is niet verplicht om dit model te gebruiken. De inhoud van dit model werd aangepast voor de boekjaren die aanvangen vanaf 1 januari 2016, ingevolge de omzetting van de Richtlijn 2013/34/EU.

Ongeacht de gebruikte boekhoudnormen moet elke bij de NBB neergelegde geconsolideerde jaarrekening voorafgegaan worden door een voorblad CONSO 1.

Ingeval het een geconsolideerde jaarrekening van een buitenlandse vennootschap betreft, moet ditzelfde voorblad CONSO 1 gekozen worden.

A. Modellen voor de boekjaren die eindigen VANAF 1 januari 2020

Dit nieuwe model van geconsolideerde jaarrekening werd op 11 december 2019 goedgekeurd door de CBN en is geldig voor alle boekjaren die eindigen vanaf 1 januari 2020. Dit model wordt eveneens gebruikt door de vennootschappen die hun geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar 2019 volgens de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moeten opstellen en neerleggen.

geconsolideerde jaarrekening versie 2020 (pdf) geconsolideerde jaarrekening versie 2020 (word)
B. Modellen voor de boekjaren die aanvangen VANAF 1 januari 2016 en eindigen vóór 1 januari 2020

Dit ouder model van geconsolideerde jaarrekening werd op 5 oktober 2016 goedgekeurd door de CBN. Dit model wordt gebruikt door vennootschappen die voor het opstellen en neerleggen van hun geconsolideerde jaarrekening de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen volgen en is geldig voor alle boekjaren die aanvangen na 31 december 2015 en afsluiten vóór 1 januari 2020.

geconsolideerde jaarrekening versie 2016 (pdf) geconsolideerde jaarrekening versie 2016 (word)

Overzicht neergelegde geconsolideerde jaarrekeningen

Dit Excel-bestand geeft een overzicht van de vennootschappen die in de periode 2012-2021 een geconsolideerde jaarrekening bij de Nationale Bank hebben neergelegd.

De tabellen in het bestand zijn geklasseerd in oplopende volgorde van het ondernemingsnummer.

Naast het ondernemingsnummer en de naam werden de volgende gegevens toegevoegd:

 • Afsluitingsdatum: datum van afsluiting van het boekjaar waarop de geconsolideerde jaarrekening betrekking heeft.
 • Neerleggingsdatum: datum waarop de geconsolideerde jaarrekening werd neergelegd bij de Nationale Bank om door haar openbaar te worden gemaakt.
 • GAAP (Generally Accepted Accounting Principles): de boekhoudstandaard volgens dewelke de jaarrekening werd neergelegd. French GAAP bijvoorbeeld betekent dat de geconsolideerde jaarrekening werd opgesteld conform de Franse boekhoudnormen. De afkorting 'N.K' staat voor 'Not known' en betekent dat op basis van de neergelegde jaarrekening niet klaar en duidelijk kon worden afgeleid volgens welke boekhoudstandaard de jaarrekening werd opgemaakt.
 • Beursgenoteerd: 'True': de neerleggende vennootschap is een Belgische vennootschap waarvan de effecten zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt in de zin van artikel 2, 3° van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten (toestand op 01-01-N+1); in alle andere gevallen staat hier 'False'.

De datum van neerlegging van de jaarrekening en dus niet de afsluitingsdatum van het boekjaar bepaalt of een vennootschap is opgenomen in het bestand. In onze toepassing CONSULT kan u evenwel op elk ogenblik nagaan of een vennootschap, vereniging of stichting al dan niet een jaarrekening of geconsolideerde jaarrekening heeft neergelegd. Die toepassing wordt dagelijks bijgewerkt met de recentst neergelegde jaarrekeningen.