Vijfde vooruitgangsrapport over de overgang naar SEPA in België

Vandaag wordt het vijfde vooruitgangsrapport over de overgang naar SEPA in België gepubliceerd onder de auspiciën van het Steering Committee over de toekomst van de betaalmiddelen.

Het SEPA ('Single Euro Payments Area' of eengemaakte euro-betalingsruimte) beoogt het creëren van een unieke euro-betaalruimte en impliceert de overgang naar het gebruik van een juridisch kader en Europese standaarden die de nationale reglementeringen en standaarden vervangen.

Dat Steering Committee wordt voorgezeten door directeur Hilgers van de Nationale Bank van België en verenigt de betrokken economische actoren, namelijk de hoogste vertegenwoordigers van de overheidssector, de banksector, de ondernemingen en de consumentenverenigingen.

Vorig jaar keurden het Europees Parlement en de Raad de verordening tot vaststelling van technische en bedrijfsmatige vereisten voor overmakingen en automatische afschrijvingen in euro en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 924/2009 goed. In deze verordening is 1 februari 2014 vastgelegd als enige, gemeenschappelijke datum voor de overgang naar de Europese domiciliëringen en overschrijvingen. In verband met deze datum voorziet artikel 16 van de verordening in de mogelijkheid tot uitstel of afwijking, maar voor België is daar op heden geen sprake van. Alle hierboven genoemde elementen zullen op uiterlijk 1 februari 2014 zijn ingevoerd. Daarnaast werkt de Belgische banksector aan het plan voor de afbouw van nationale overschrijvingen en domiciliëringen.

Nu deze verordening gepubliceerd is, kan er concreter en directer naar alle betrokken partijen worden gecommuniceerd. Zo werd een aantal maatregelen ingevoerd ter bevordering van dit project, zowel in eigen land als op Europees niveau. De Europese Centrale Bank publiceerde met name haar eerste vooruitgangsrapport over de overgang naar SEPA. En in België voerde de financiële sector zijn communicatie naar de klanten nog verder op en intensiveerde de Nationale Bank haar vergaderingen met de verschillende types van deelnemers. Nu moet nog worden nagegaan welke impact deze initiatieven bij elk van de betrokken actoren hebben gehad, in het bijzonder bij de kmo's.

Van alle overschrijvingen in België gebeurt momenteel bijna 63 % met een Europees overschrijvingsformulier. Dat is nog altijd een hoger percentage dan in de meeste andere landen, maar het tempo van de overgang stagneert ietwat. Bij de migratie naar de Europese domiciliëring is nog maar weinig vooruitgang geboekt. Sinds één van de grootste factureerders in november 2011 de overstap maakte, vond immers geen enkele andere significante migratie plaats. Begin dit jaar zijn grote ondernemingen evenwel gestart met hun analyse- en ontwikkelingsproces met het oog op de uiteindelijke overgang naar SEPA. Aangezien het daarbij om een complex proces gaat, zullen de meeste van deze grote ondernemingen hun overstap in de loop van het derde kwartaal van dit jaar maken. Er valt dus te verwachten dat de migratiecijfers in die periode een nieuwe ontwikkeling te zien zullen geven.

Het verdere verloop van de migratie zal regelmatig opgevolgd blijven worden binnen het Steering Committee over de toekomst van de betaalmiddelen in België. Een vlotte migratie naar SEPA is alleen dan mogelijk als alle actoren zich voldoende inspannen om de informatie over SEPA tijdig te verspreiden. Daarom moeten de verschillende verzamelde actoren zich ertoe verbinden de nodige communicatiemaatregelen te treffen om hun tegenpartijen tijdig te informeren.Het rapport is beschikbaar op de website http://www.nbb.be/sepa/nl.