Verschuiving van economische activiteit: een onderbenutte piste om de CO2-uitstoot te verlagen

De Europese verwerkende industrie heeft, in tegenstelling tot de elektriciteitssector, haar CO2-uitstoot de afgelopen jaren nog niet aanzienlijk verminderd.

Het "Fit for 55"-maatregelenpakket van de Europese Unie bevat nochtans ambitieuze doelstellingen voor het verminderen van de emissies tegen 2030. Voor deze toekomstige verminderingen zullen we daarom niet enkel een beroep moeten doen op innovatie, maar ook op technologische “catching-up” en een verschuiving van economische activiteit naar de meest CO2-efficiënte bedrijven. Een beperkte herverdeling van activiteiten binnen een sector en weg van de meest emissie-intensieve bedrijven kan leiden tot substantiële uitstootverminderingen.

In het artikel "CO2-uitstoot en het onderbenutte potentieel van verschuiving van activiteiten" tonen de auteurs aan dat dit mechanisme echter weinig heeft bijgedragen aan de emissiereducties tussen 2013 en 2019. Een stijgende CO2-prijs zal deze verschuiving in de hand werken vermits CO2-intensieve bedrijven verlieslatend kunnen worden.

Dit mechanisme zal echter niet noodzakelijk de meest optimale verschuiving zijn om de uitstoot te verminderen. De reden hiervoor is dat de minst winstgevende bedrijven niet altijd de minst CO2-efficiënte zijn. Dit betekent dat er een bredere mix van beleidsmaatregelen nodig zal zijn om de verwerkende industrie tijdig koolstofarm te maken.