Technologische innovatie en milieutransitie: hoe doet België het?

Om de doelstellingen inzake energie-efficiëntie, de ontplooiing van hernieuwbare energie en, meer in het algemeen, de vermindering van de broeikasgasuitstoot te halen met technische oplossingen, is snel technologische vooruitgang nodig die in verhouding staat tot die ambities.

Volstaan de lopende ontwikkelingen om aan die verwachtingen te voldoen? Ze vergen op zijn minst voortgezette onderzoeksinspanningen in tal van domeinen. Die worden gebaseerd op een analyse van de geoctrooieerde innovatie in de zogenaamde technologieën ter beperking van klimaatverandering.

In dit artikel worden de octrooigegevens over die technologiedomeinen gebruikt als basis om beoordelingselementen aan te reiken voor de innovatieve activiteit in het domein vanuit mondiaal, Europees, en Belgisch oogpunt. Hoe heeft deze activiteit zich ontwikkeld doorheen de tijd? Over welke technologiedomeinen gaat het vooral? Welke ondernemingen en instellingen zijn het meest actief in die sleuteltechnologieën om de klimaatcrisis het hoofd te bieden? In elk geval moeten die technologieën op grote schaal worden ingezet in de vorm van nieuwe, koolstofarme producten en infrastructuren om de vooropgestelde milieutransitie te bereiken.