Stresstestresultaten 2018 wijzen op verdere verbetering voor Belgische banken KBC en Belfius

Londen/Brussel, 2 november 2018 – Uit de stresstestresultaten voor de 48 grootste Europese financiële instellingen die vandaag werden bekendgemaakt door de Europese Bankautoriteit (EBA), blijkt dat de Belgische banken KBC en Belfius het aanzienlijk beter doen dan het Europese gemiddelde en dat hun schokbestendigheid verder verbeterd is.

Doelstelling van de stresstest 2018

EBA heeft vandaag de gedetailleerde resultaten bekendgemaakt van de EBA-stresstest die werd uitgevoerd bij 48 grote Europese banken, waaronder 33 instellingen uit landen van het eurogebied die onder rechtstreeks toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB) staan. De EU-brede stresstest voor de groep van de grootste Europese banken werd onder andere uitgevoerd bij Belfius en KBC Groep. ING België en BNP Paribas Fortis, die dochterondernemingen zijn van buitenlandse bankgroepen, namen aan de stresstest deel via hun moederinstellingen.

Het doel van deze EU-brede stresstest is om voor de toezichthouders, banken en marktdeelnemers te voorzien in een gemeenschappelijk analytisch kader om de schokbestendigheid van de grote Europese banken en van de Europese banksector te kunnen vergelijken en beoordelen. De stresstest bestaat uit een basisscenario en een ongunstig scenario, beide met een tijdshorizon van drie jaar. De veronderstellingen met betrekking tot de macro-economische variabelen in het basisscenario stemmen overeen met de prognoses die de ECB in december 2017 heeft bekendgemaakt. Het ongunstige scenario, dat werd opgesteld door de ECB en het Europees Comité voor Systeemrisico’s, is een hypothetisch scenario dat de systeemrisico’s weerspiegelt waarvan bij de aanvang van de stresstest in januari 2018 geoordeeld werd dat ze de meest wezenlijke bedreiging vormen voor de stabiliteit van de Europese banksector.[1]

Aangezien het ongunstige scenario van de stresstest hypothetisch is, kunnen de geraamde effecten van dit scenario niet beschouwd worden als prognoses van de winstgevendheid van de banken. Bovendien is in de resultaten geen rekening gehouden met mogelijke reacties van de banken op schokken, aangezien de stresstest uitgaat van een constante balans. De resultaten van de stresstest vormen echter een nuttig analytisch instrument om te beoordelen in welke mate de bankbalansen bestand zijn tegen specifieke schokken.

Net zoals de EU-brede stresstest die in 2016 werd uitgevoerd, bevat de EU-brede stresstest van 2018 geen pass/fail-drempel voor de verwachte Tier 1-kernkapitaalratio (CET1) in het ongunstige scenario.[2] De stresstest is bedoeld om te worden gebruikt als belangrijke input voor de procedure van prudentiële toetsing en evaluatie (Supervisory Review and Evaluation Process - SREP), met als belangrijkste doel de totale kapitaalvereisten vast te stellen. De stresstest zal dus gebruikt worden als een toezichtsinstrument, en de resultaten ervan zullen met de individuele banken besproken worden binnen het SREP, waarbij ook rekening kan worden gehouden met de risicobeperkende maatregelen van het management en de potentiële balansdynamiek. 

[1] Voor nadere informatie zie https://www.eba.europa.eu/-/eba-launches-2018-eu-wide-stress-test-exercise.

[2] Het Tier 1-kernkapitaal (CET1) is een onderdeel van het Tier 1-kapitaal, dat grotendeels bestaat uit gewone aandelen die worden uitgegeven door een bank of een andere financiële instelling.

 

Resultaten van de Belgische banken

KBC en Belfius, de twee Belgische banken die aan de stresstest hebben deelgenomen, hadden allebei een goede uitgangspositie in vergelijking met de steekproef van grote banken uit het eurogebied. Bij aanvang van de stresstest (eind 2017) bedroeg de Tier 1-kernkapitaalratio 16,3% voor KBC en 15,9% voor Belfius. Deze waarden staken gunstig af bij de gemiddelde Tier 1-kernkapitaalratio voor de steekproef van banken uit het eurogebied, die in de uitgangspositie 13,7% bedroeg.

KBC en Belfius presteerden ook in de stresstest van 2018 goed in vergelijking met andere banken uit het eurogebied. In het basisscenario werd voor KBC en Belfius, net zoals voor andere banken uit het eurogebied, een toename opgetekend van de Tier 1-kernkapitaalratio, wat betekent dat de verwachte Tier 1-kernkapitaalratio’s aan het eind van de stresstesthorizon (namelijk eind 2020) in het basisscenario hoger liggen dan de Tier 1-kernkapitaalratio’s in de uitgangspositie. Voor de banken van het eurogebied werd in het basisscenario een gemiddelde toename met 1,0 procentpunt van de Tier 1-kernkapitaalratio opgetekend, terwijl er voor Belfius een toename met 1,8 procentpunt van de Tier-kernkapitaalratio werd genoteerd, en voor KBC een toename met 2,2 procentpunten.

Ook in het ongunstige scenario doen KBC en Belfius het beter dan de meeste andere banken uit het eurogebied, in die zin dat de daling van hun Tier 1-kernkapitaalratio minder uitgesproken is dan gemiddeld in het eurogebied (3,8 procentpunten). Voor KBC werd in het ongunstige scenario een daling met 2,8 procentpunten van de Tier 1-kernkapitaalratio opgetekend, en voor Belfius een daling met 2,7 procentpunten.

Gezien hun hogere Tier 1-kernkapitaalratio’s in de uitgangspositie en de kleinere verwachte daling in het ongunstige scenario, bedragen de voor 2020 verwachte Tier 1-kernkapitaalratio’s voor de twee banken in het ongunstige scenario nog 13,6% voor KBC en 13,2% voor Belfius. Deze percentages liggen ver boven de gemiddelde voor 2020 verwachte Tier 1-kernkapitaalratio van 9,9% voor het eurogebied.

De betere uitgangsposities van de twee Belgische banken en hun resultaten voor de stresstest van dit jaar weerspiegelen ten dele de aanhoudende gevolgen van de aanpassingen die deze banken de afgelopen jaren hebben aangebracht, waaronder versterking van hun kapitaalpositie, afbouw van schulden (‘deleveraging’) en afname van erfenisactiva (‘legacy assets’) die uit de crisistijd stammen.

 

Conclusie

De stresstestresultaten voor KBC en Belfius wijzen op een verdere verbetering van hun schokbestendigheid. Dit is een welkome ontwikkeling in een omgeving die desalniettemin een uitdaging blijft vormen voor de winstgevendheid van de Europese banken.