Rubriek van de website van de Bank over de voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (SWG/FT): actualisering

In haar mededeling NBB_2018_04 van 8 februari 2018 bracht de Nationale Bank van België (NBB) de financiële instellingen op de hoogte van de lancering op haar website van een nieuwe rubriek gewijd aan de voorkoming van het witwassen van geld en van de financiering van terrorisme (de “SWG/FT-site”). Het doel van deze SWG/FT-site is om alle wettelijke en reglementaire teksten over dit thema samen te brengen en aan te vullen met commentaar en aanbevelingen van de NBB op dit gebied.

De NBB deelt u hierbij mee dat de SWG/FT-site onlangs geactualiseerd werd. Bij deze actualisering werden de commentaar en aanbevelingen van de NBB op enkele punten licht aangepast om rekening te houden met de richtsnoeren van de EBA van 14 juni 2022 betreffende de AMLCO-functie (zie de pagina’s “Governance”, “Belgische moederondernemingen”, “Nakoming van verplichtingen door derden” en “Opleiding en sensibilisering van het personeel”). In dit kader wensen wij voorts uw aandacht te trekken op het feit dat de onder punt 4 van het typemodel voor het activiteitenverslag van de AMLCO verwachte inhoud licht gewijzigd werd om rekening te houden met de specifieke taken en verantwoordelijkheden van AMLCO’s op groepsniveau.

Voor meer informatie hierover kunt u terecht op de SWG/FT-site, waar u een overzicht vindt van de wijzigingen in de opeenvolgende versies van de site.