Register van kredieten aan ondernemingen actief sinds 1 januari 2022

Het Register van kredieten aan ondernemingen (RKO) trad in werking op 1 januari 2022 als opvolger van de Centrale voor kredieten aan ondernemingen (CKO).

De voorbije decennia hebben een aantal gebeurtenissen (zoals de financiële crisis van 2008-2009) het wereldwijde economische systeem grondig door elkaar geschud. Dergelijke crisismomenten onderstreepten de nood aan meer gedetailleerde gegevens over kredieten en kredietrisico’s om beter op deze gebeurtenissen te kunnen anticiperen en reageren. Daarom werd op Europees niveau het volledige datasysteem grondig gemoderniseerd.

Uitbreiding van verzamelde gegevens

De Verordening (EU) 2016/867 van de Europese Centrale Bank van 18 mei 2016 betreffende de verzameling van gedetailleerde kredietgegevens en kredietrisicogegevens (ECB/2016/13), ook gekend als de AnaCredit-verordening, legt aan de eurogebied-lidstaten een uitbreiding van de verzamelde kredietgegevens bij financiële instellingen op.

Het doel is de Europese Centrale Bank (ECB) te voorzien van extra informatie die nodig is voor het monetaire beleid, de financiële stabiliteit en het macro-prudentieel toezicht. Dit geheel van gegevens op Europees niveau is gericht op een beter begrip en een betere inschatting van mogelijke financiële schokken (met name in de eurozone).

De AnaCredit-verordening bepaalt niet alleen welk soort van krediet- en kredietrisicogegevens moet worden verzameld, maar ook welke controles nodig zijn voordat de gegevens aan de ECB worden bezorgd. De ECB is op haar beurt verantwoordelijk voor het analyseren en beoordelen van de kwaliteit van de ontvangen informatie. De uitwisseling van gegevens tussen de ECB en de verschillende centrale banken die tot het Europees stelsel van Centrale Banken behoren, waartoe de Nationale Bank van België (NBB) behoort, zorgt ervoor dat aan deze informatiebehoeften tegemoet wordt gekomen.

Integratie van Europese en Belgische behoeften

De NBB heeft daarom een nieuwe toepassing ontwikkeld: BECRIS (Belgian Extended Credit Risk Information System). Dit laat toe om te voldoen aan de vereisten van de AnaCredit-verordening én om de bestaande vereisten te behouden voor het verzamelen van de kredietgegevens van ondernemingen voor de Belgische financiële sector.