Publieke consultatie "Fit and proper"-beleid voor leiders van financiële instellingen

In de nasleep van de financiële crisis was een van de aandachtspunten de noodzaak tot aangepast deugdelijk bestuur bij financiële instellingen. Zowel op internationaal als op nationaal niveau ontstond een debat aangaande de geschiktheidsvereisten - het zogenaamde "fit & proper" karakter - van personen die op het hoogste niveau van financiële instellingen meedraaien. Verschillende van deze initiatieven zijn inmiddels uitgemond in regelgevende of beleidsdocumenten die in het nationale kader dienen te worden geïmplementeerd.

Om gevolg te geven aan de lessen uit de recente ontwikkelingen en om meer duidelijkheid te verschaffen over de bestaande en toekomstige wettelijke "fit & proper" bepalingen, heeft de Nationale Bank van België (hierna "de Bank") als prudentiële toezichthouder besloten om haar huidige "fit & proper" beleid te evalueren en de verkregen inzichten te verwerken in een beleidsdocument met als titel "Fit & proper" standaarden voor leden van het directiecomité, bestuurders, effectieve leiders en verantwoordelijken van onafhankelijke controlefuncties van financiële instellingen.

In bijlage vindt u dit beleidsdocument.

Het doel van het nieuwe beleid, zoals vastgelegd in een ontwerp van circulaire, is drieledig:

  • Vooreerst wenst de Bank te verduidelijken wat zij verstaat onder de begrippen "fit" ("deskundigheid") en "proper" ("professionele betrouwbaarheid"). Aan de hand van beoordelingsstandaarden wil zij de instellingen een houvast bieden voor de concrete invulling van de wettelijke "fit & proper" bepalingen. De instellingen kunnen op basis hiervan hun eigen geschiktheidsbeoordelingen nader omkaderen.
  • Daarnaast wil de Bank duidelijk aangeven wat zij van de instellingen verwacht op het vlak van "fit & proper" screenings.
  • Tot slot wenst de Bank op een transparante wijze te communiceren over het daar haar gevoerde "fit & proper" beleid. Op die manier zal een stroomlijning van de door haar uitgevoerde geschiktheidsbeoordelingen gerealiseerd worden en dit zowel op inhoudelijk als op procedureel vlak.

Indien u opmerkingen bij het nieuwe beleid wenst te formuleren, kan dit tot uiterlijk 11 februari 2013 via het volgende kanaal: policy.fitproper@nbb.be.

Bijlage

"Fit & proper" standaarden voor leden van het directiecomité, bestuurders, effectieve leiders en verantwoordelijken van onafhankelijke controlefuncties van financiële instellingen

  • Bijlage 1: Standaardformulier betreffende een persoon die zich kandidaat stelt voor een functie van lid van het directiecomité / bestuurder / effectieve leider / verantwoordelijke van een onafhankelijke controlefunctie
  • Bijlage 2: Standaardformulier voor de mededeling van nieuwe gegevens betreffende een persoon die de functie van lid van het directiecomité / bestuurder / effectieve leider / verantwoordelijke van een onafhankelijke controlefunctie uitoefent
  • Bijlage 3: Standaardformulier betreffende de stopzetting van een functie van lid van het directiecomité / bestuurder / effectieve leider / verantwoordelijke van een onafhankelijke controlefunctie
  • Bijlage 4: Standaardformulier voor de herbenoeming van een persoon die de functie van lid van het directiecomité / bestuurder / effectieve leider / verantwoordelijke van een onafhankelijke controlefunctie uitoefent