Publieke consultatie betreffende de instellingen voor elektronisch geld

Publieke consultatie over:

 • het ontwerp van reglement op het eigen vermogen van de instellingen voor elektronisch geld en de belegging van de geldmiddelen die in ruil voor het uitgegeven elektronisch geld worden ontvangen
 • het ontwerp van circulaire over de periodieke prudentiële en statistische rapportering door de instellingen voor elektronisch geld;
 • het ontwerp van mededeling over het prudentieel statuut van de instellingen voor elektronisch geld

Richtlijn 2009/110/EG van 16 september 2009 inzake elektronisch geld werd in Belgisch recht omgezet door de invoeging in de wet van 21 december 2009 van een Boek 3 over de toegang tot de activiteit van uitgifte van elektronisch geld en het statuut van de instellingen voor elektronisch geld.

De ontwerpen van reglement, circulaire en mededeling, die door de Nationale Bank van België ter consultatie werden voorgelegd aan het publiek, bevatten de maatregelen voor de uitvoering van de belangrijkste bepalingen die de wet van 21 december 2009 heeft ingevoerd voor de sector van de instellingen voor elektronisch geld en voorzien aldus in een basiskader voor het prudentieel toezicht op die instellingen.

Bijgaand vindt u drie documenten:

 1. Het ontwerp van koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement op het eigen vermogen van de instellingen voor elektronisch geld en de belegging van de geldmiddelen die in ruil voor het uitgegeven elektronisch geld worden ontvangen.

  Overeenkomstig artikel 72 van de voornoemde wet van 21 december 2009 bepaalt de Nationale Bank van België in dit ontwerpreglement aan welke solvabiliteitsverplichtingen de instellingen voor elektronisch geld moeten voldoen. Deze verplichtingen, die voortvloeien uit artikel 5 van Richtlijn 2009/110/EG, betreffen zowel de activiteit van uitgifte van elektronisch geld als de betalingsdiensten die dergelijke instellingen zouden kunnen verrichten. Voor de andere activiteiten die de instellingen voor elektronisch geld zouden kunnen uitoefenen, preciseert de Nationale Bank van België dat zij maatregelen zal nemen om het meervoudige gebruik van elementen die voor de berekening van het eigen vermogen in aanmerking komen, te vermijden.

  Een afdeling van het ontwerpreglement is gewijd aan de definitie van "veilige activa met een lage risicograad", waarin de geldmiddelen kunnen worden belegd die door de instellingen voor elektronisch geld worden ontvangen.De laatste afdeling, ten slotte, betreft voornamelijk de wijzigingen die worden aangebracht in het reglement op het eigen vermogen van de betalingsinstellingen om het af te stemmen op de bepalingen van het nieuwe reglement voor instellingen voor elektronisch geld. De wijzigingen hebben in hoofdzaak betrekking op de prudentiële solvabiliteitsregels voor andere werkzaamheden dan betalingsdiensten en de uitgifte van elektronisch geld.

 2. Het ontwerp van circulaire over de periodieke prudentiële en statistische rapportering door de instellingen voor elektronisch geld;

  De algemene context van de circulaire over de periodieke rapportering is dezelfde als die van het hierboven besproken eigenvermogensreglement. De circulaire betreft zowel de rapportering van gegevens die nodig zijn voor de uitoefening van het prudentieel toezicht op de instellingen voor elektronisch geld als de rapportering van statistische gegevens die de Bank moet verzamelen om te voldoen aan de vereisten van de ECB.

  Om de coherentie met de wet van 21 december 2009 te waarborgen en naar analogie met het ontwerp van eigenvermogensreglement, werden de structuur en de terminologie van de ontwerpcirculaire over de rapportering door de instellingen voor elektronisch geld afgestemd op die van de circulaire over de rapportering door de betalingsinstellingen.

 3. Het ontwerp van mededeling over het prudentieel statuut van de instellingen voor elektronisch geld

  De mededeling van de Nationale Bank van België aan de instellingen voor elektronische geld regelt de invoering van het nieuw prudentieel statuut voor die instellingen. Zij bevat 6 punten:

  • de organisatie en de bestuursbeginselen;
  • de rapporteringsverplichtingen van de effectieve leiding;
  • de bijzondere mechanismen;
  • de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme;
  • de medewerkingsopdracht van de erkende revisoren;
  • het vrijstellingsbeleid van de Bank en de gevolgen daarvan.
           

  Voor de meeste regels die in dit verband van toepassing zijn voor de instellingen voor elektronisch geld, verwijst de mededeling naar bestaande circulaires die van toepassing zijn voor andere categorieën van instellingen die aan het prudentieel toezicht zijn onderworpen, en voornamelijk voor de betalingsinstellingen.

De Nationale Bank van België organiseert deze open consultatie om alle belangstellenden de gelegenheid te geven vóór 30 mei 2013 te reageren op het volgende adres: Emoney@nbb.be.

Bijlagen

 • Bijlage 1: Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de Nationale Bank van België op het eigen vermogen van de instellingen voor elektronisch geld en de belegging van de geldmiddelen die in ruil voor het uitgeven van elektronisch geld worden ontvangen
 • Bijlage 2a: Circulaire - Schema van periodieke rapportering door de instellingen voor elektronisch geld
 • Bijlage 2b: Bijlage aan de Circulaire - Periodieke rapporteringsstaten van de instellingen voor elektronisch geld
 • Bijlage 3: Mededeling - Prudentieel statuut van de instellingen voor elektronisch geld