Perscommuniqué WP 109: Schokken en fricties in de conjunctuurcycli van de Verenigde Staten: een Bayesiaanse DSGE-benadering

Met behulp van een Bayesiaanse waarschijnlijkheidsbenadering wordt een dynamisch stochastisch algemeen evenwichtsmodel (DSGE-model) geraamd voor de economie van de Verenigde Staten, op basis van zeven macro-economische tijdreeksen. Het model bevat vele soorten reële en nominale fricties en zeven types van structurele schokken. We tonen aan dat dit model kan wedijveren met de Bayesiaanse vector-autoregressiemodellen (var-modellen) inzake voorspelling buiten de steekproef. Het relatieve empirische belang van de verschillende fricties wordt onderzocht. Aan de hand van het geraamde model gaan we tot slot in op een aantal cruciale elementen in de analyse van conjunctuurcycli: Welke zijn de bronnen van conjunctuurschommelingen? Kan het model de correlatie tussen output en inflatie verklaren? Welke zijn de effecten van de productiviteit op het aantal gewerkte uren? Welke zijn de bronnen van de "Great Moderation"?