Perscommuniqué - Working Paper 193

Lonen, arbeid of prijzen: Hoe reageren bedrijven op schokken?

Enquêteresultaten in 15 Europese landen voor nagenoeg 15.000 bedrijven tonen aan dat de Belgische bedrijven meer dan het gemiddelde Europese bedrijf op ongunstige schokken reageren door het verminderen van de vaste en tijdelijke werkgelegenheid. Op basis van een analyse op bedrijfsniveau, bevestigt deze paper dat de verschillende reactie op schokken significant is en gaat na aan welke factoren dat verschil kan worden toegeschreven. Hoewel de verklarende waarde van de variabelen beperkt is - de grootste verklarende kracht van het model houdt verband met de dummyvariabelen bedrijfsgrootte, sector en land - verstrekken de onderzochte variabelen waardevolle informatie. Het belang van loononderhandelingen die het bedrijfsniveau overschrijden, het automatische systeem van loonindexering aan de voorbije inflatie, het beperkte gebruik van variabele lonen, het hoge aandeel van laaggeschoolde arbeiders, het arbeidsintensieve productieproces en de minder strikte wetgeving met betrekking tot de bescherming tegen ontslag liggen ten grondslag aan de sterkere werkgelegenheidsreactie van de Belgische bedrijven. De werkgelegenheid, daarentegen, wordt gevrijwaard door de aanwezigheid van vele kleine bedrijven en een loonkussen.