Perscommuniqué - Working Paper 189

Interindustriële loonverschillen in de EU-landen: hoe vervolledigen de tijdsvariërende gegevens van de verschillende landen het beeld?

published in the Journal of the European Economic Association, 8(2-3), April May 2010, pp. 478-486

Deze paper documenteert het bestaan en de belangrijkste patronen van de loonverschillen tussen sectoren voor een groot aantal bedrijfstakken voor 8 EU-landen (België, Duitsland, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Nederland en Spanje) op twee tijdstippen (globaal genomen 1995 en 2002), en onderzoekt de mogelijke verklaringen voor deze patronen. De analyse maakt gebruik van de Europese Structure of Earnings Survey (SES), een internationaal geharmoniseerd, in overeenstemming gebracht gegevensbestand van werkgevers-werknemers, teneinde de loonverschillen tussen sectoren te ramen in het licht van een uitgebreide reeks kenmerken van de werknemers, werkgevers en banen. Na onderzoek van de mogelijkheid of niet-waarneembare werknemerskenmerken ten grondslag liggen aan de conditionele loonverschillen - een hypothese die niet kan worden aangenomen - onderzoekt de paper de rol van de institutionele kenmerken en van de kenmerken inzake structuur en winsten van de sector bij het verklaren van de loonverschillen. Uit de resultaten blijkt dat de loonverschillen tussen sectoren in overeenstemming zijn met de rent sharing-mechanismen, en dat rent sharing waarschijnlijker is in bedrijfstakken met een collectieve arbeidsovereenkomst op ondernemingsniveau en met een grotere dekking van de collectieve arbeidsovereenkomst.